JA till betänkande mot hormonstörande ämnen

Under de senaste 20 åren har hormonrelaterade sjukdomar ökat. Kemikalier som påverkar det endokrina systemet är en av orsakerna.
– Dagens forskning är entydig, vi måste börja ta riskerna med de hormonstörande ämnena på allvar, säger EU-parlamentarikern Åsa Westlund (S).

Text: Mikaela Nordin

I veckan röstades ett betänkande om att minska människors utsatthet för endokrina kemikalier igenom. Med bred majoritet.
– Som lagstiftare har vi ett ansvar att skydda folkhälsan och vi vet idag tillräckligt mycket för att agera enligt försiktighetsprincipen. Hormonstörande ämnen finns överallt i vår vardag och det är omöjligt för en enskild individ att helt skydda sig och sina barn från riskerna, säger eu-parlamentarikern Åsa Westlund (S) som ligger bakom betänkandet.

Betänkandet är tydligt i att det behövs lagstiftning nu.
– EU-kommissionen, forksare samt miljö- och hälsoorganisationer både i Sverige och andra länder anser att betänkandet är väldigt viktigt för det kommande lagstiftningsarbetet, säger Åsa Westlund.
– Rapporten i sig själv innebär inte att lagstiftningen blir strängare men den kan betyda att lagstiftningen vad gäller hormonstörande ämnen blir ändrade juni 2015, säger Jordens vänners Sven-Erik Sjöstrand.
Betänkandet behandlar flera viktiga frågor som är aktuella i forskningen och debatten kring hormonstörande ämnen, bland annat kombinationseffekter, lågdoseffekter, tröskelvärden och skydd av särskilt utsatta grupper. Just nu arbetar EU-kommissionen med att ta fram övergripande kriterier för bedömningen av vad som är ett hormonstörande ämne. Kriterierna ska gälla i all relevant EU-lagstiftning. Kommissionen arbetar också med en översyn av den nuvarande EU-strategin om hormonstörande ämnen.
– Översynen väntas vara klar under året. I parlamentets betänkande kräver vi att Kommissionen skall lägga fram förslag på ny lagstiftning. Vi har satt en tidsgräns att kommissionen skall vara klar med översynen av vilken lagstiftning som behöver ändras samt vilken ny lagstiftning som behövs senast i juni 2015, säger Åsa Westlund.
Vad är endokrinstörande ämnen?
Endokrinstörande ämnen är kemikalier som påverkar och förändrar det endokrina systemet, och därmed kan orsaka negativa hälsoeffekter. Exempel på potentiellt endokrinstörande ämnen är steroidhormoner, bekämpningsmedel, vissa industrikemikalier (PCB), dioxiner och plasttillsatser. Förändringar i det endokrina systemet kan vara allvarliga eftersom det styr mycket av det som händer i kroppen, såsom fortplantningsförmågan, immunförsvaret, ämnesomsättningen och vårt beteende.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top