För att stärka föreningens arbete under 2019 – 2023 har fyra fokusområden identifierats

  • Ett fossilfritt och klimaträttvist samhälle
  • Lika inflytande över det demokratiska och ekonomiska systemet
  • En rättvis omställning för ökad makt över maten och jordbruket
  • En hållbar trafik på rätt spår

De konkreta mål som sätts för varje fokusområde uppdateras varje år och utgör grunden för föreningens verksamhetsplan under det aktuella året.

  • Parallellt med dessa fokusområden sker också ett arbete för att utveckla föreningens organisationsformer och arbetssätt, i syfte att attrahera fler människor att engagera sig miljöfrågor, öka medlemsantalet samt stärka föreningens påverkansmöjligheter i samhället.

Läs mer om föreningens verksamhetsplan 2019-2023 i bifogad PDF-fil nedan:

Jordens Vänners verksamhetsplan 2019-utkast1 efter januarimötet