Agenda 21: Omställningen som kom av sig

Efter Riokonferensen tog den lokala omställningen fart runt om i Sverige. Men något oväntat var det Göran Perssons idéer om Det gröna folkhemmet som kvävde engagemanget runt om i kommunerna. Omställningsforskaren Björn Forsberg menar att i takt med att statliga miljarder blev tillgängliga kanaliserades omställningsarbetet rakt ner i ett träsk av bidragsansökningar.
Foto: Emil Schön
Publicerad i Miljötidningen 2/2012

Transition towns och omställning Sverige. De nätverk och initiativ som växt fram de senaste åren bär på förhoppningar och löften om att det måste gå att ställa om lokalsamhället till ett mer socialt och ekologiskt bärkraftigt samhälle. Men det är inte första gången en våg av omställning sköljt över det svenska samhället. Den förra var dessutom betydligt kraftigare. Det menar åtminstone Björn Forsberg, aktuell med boken Omställningens tid.
– Det finns en historielöshet inom miljörörelsen. Det finns erfarenheter från 90-talet som är nästan bortglömda idag, åtminstone om man ser till den nu framväxande omställningsrörelsen. Det finns skillnader, men på sätt och vis liknar den det som hände för 20 år sedan. Men den kommunala omställningen hade ett mycket starkare genomslag än omställningsrörelsen haft hittills, säger han.
En lovande start
Under 90-talet följde Björn Forsberg den lokala omställningen i spåren av Riokonferensen. 1992. I Rio antogs dokumentet Agenda 21 där fokus för en hållbar värld låg på att få till ett lokalt medborgarengagemang. Agenda 21-dokumentet innehöll 40 kapitel. I Sverige var det kapitel 28 som fick stort genomslag, där det stod att lokala myndigheter bör initiera och driva på en förändring i hållbar riktning. I Sverige var Svenska kommunförbundet och Naturskyddsföreningen centrala pådrivare för att processen skulle komma igång. Ekokommunrörelsen hade startat några år innan Rio och det fanns en förförståelse för vad en omställning på lokal nivå kunde innebära.
– Utvecklingen var fantastiskt dynamisk. Det fanns en anda som jag inte sett sedan den tiden. Det var visionärt och det var en självklar känsla av att ”nu ställer vi om samhället”. Till stor del var det ett självbedrägeri som jag också drogs med i. Man stärktes inom gruppen, men den breda förändring man trodde på låg längre bort.
Alla Sveriges kommuner var förstås inte lika aktiva i Agenda 21-arbetet. När Björn Forsberg gjorde en uppskattning runt 96-97 låg 40-60 kommuner i framkant, många fler hade ambitioner och så fanns det en stor grupp som mest skrev ihop planer, men aldrig kom igång.
Kungsör i Västmanland, Örebro, Sala och Trollhättan var de fyra kommuner som kom längst i omställningsarbetet.
Vad innehöll arbetet konkret?
– Hela källsorteringsreformen kom de här åren. Det fanns en vilja i den borgerliga regeringen 91-94, det kan vara svårt att tro idag, inte minst Centern med Olof Johansson var aktiv part. I början var det mycket fokus på kompostering och källsortering. Vissa kommuner såg det som huvudsyftet, medan andra såg det som en början och inkörsport till något mycket större.
Demokratin utvecklades
Man tog tag i miljöarbetet ute i de kommunala förvaltningarna och bolagen. Miljöombud utbildades, man byte till lågenergilampor, tog fram planer för skolan och omsorgen. Bäst gick det inom barnomsorgen där man fick in det i den pedagogiska praktiken, med odling och återvinning.
– Energiomställningen påbörjades och arbetet när det gällde att sluta lokala kretslopp kring livsmedel och energi. Det skapades pilotanläggningar för biogasproduktion.. Kommunerna började köpa in fordon som gick på biogas och man satsade på att byta ut drivmedel i kollektivtrafiken. Ekologisk upphandling var stort redan då, säger Björn Forsberg.
Den andra sidan som Agenda 21-dokumentets kapitel 28 poängterade var demokratin, att en lokal process skulle sättas igång som involverade medborgare.
– Det skedde genom ett underifrånperspektiv där man faktiskt vågade lämna över makt till medborgarna i olika processer. Det fungerade bättre på landet. I Sala diskuterade man till exempel hela översiktsplanen.
Mot slutet av 90-talet hade Agenda 21-rörelsen tappat kraft. Det var Göran Persson som med missriktad välvilja till stor del bidrog till att döda engagemanget.
– I agenda 21-rörelsen fanns stark efterfrågan på en mer aktiv stat. När så Göran Persson tillträdde 1996 gick han ut i sitt linjetal att det skulle skapas ett grönt folkhem. Man trodde inte sina öron. Det var sensationellt, det tyckte jag också som forskat på Agenda 21 i flera år redan. Det var inte avsikten, men tyvärr blev det missriktat, säger Björn Forsberg.
Lokala initiativ trängdes undan
Det som hände var att man 1997 satte igång lokala investeringsprogram, som senare följdes av kretsloppsmiljarderna. Miljöarbetet i kommunerna gick allt mer över till att handla om att söka pengar för storskaliga projekt.
– Tyvärr blev det tydligt att det som skedde trängde undan lokala underifrånprocesser. Det blev ett tungrott administrativt arbete som till stor del hamnade på Agenda 21-bordet. Samrådsmöten och att göra ansökningar säljande slukade kolossala resurser. Det skedde till priset av folkbildningen, aktiva medborgarprocesser och demokrati. Man subventionerade utbyggnaden av fjärrvärmenätet, en investering som kommunerna hade goda skäl att göra ändå av ekonomiska skäl.
Att annan verksamhet trängts undan är osynligt i den officiella historiebeskrivningen kring investeringsprogrammen.
– Naturvårdsverket som har utvärderat saken hade själv delat ut pengarna. Man hade ett intresse av att få fördelningen och projekten att se så lyckade ut som möjligt. Kritiken har de inte velat ta i med tång. Det är inte bara mina spekulationer, jag är troligen den som mest grundligt intervjuat kommuntjänstemän och Liphandläggare och tittat på effekterna. Det är tydligt att kommunresurser flyttades från folkbildning till ansökningsarbete. Det fanns också en ideologisk styrning. Om en ansökan hade ett brett folkbildningsperspektiv och inte bara fokuserade på en lösbar teknikfråga var chansen att få pengar lägre.
Björn Forsberg är försiktigt optimistisk inför dagens omställningsrörelse, även om den i huvudsak består av enskildas initiativ och inte är förankrad i kommunerna som Agenda 21 var.
– Det blir lite torftigare och kittlar inte lika mycket i magen. Men det kan vara på gång något nytt nu.
Emil Schön

Twitter.com/Miljotidningen

2 reaktioner på ”Agenda 21: Omställningen som kom av sig”

 1. Vi lever i ett samhällssystem som tillämpar samma grundläggande principer globalt, nationellt och lokalt. Med olika konstruktioner och balanser så delar Kapitalet och Politiken på kakan.
  I Sverige innebär det etablerade systemet en tydligt korporativistiskt funktion där skutan i praktiken styrs av företrädare för ekonomiska intressen tillsammans med företrädare för en stark offentlig sektor. Politikerna är i sin egentliga roll en marionett, och utgör snarare ett bihang till den offentliga sektorn där de vanligtvis rekryteras och vanligtvis också söker sin tillflykt efter den politiska karriären. Just därför är det för politkerna också viktigt att den offentliga sektorn består så man har något att återvända till. För vad ska man annars leva på – i Sverige?
  Den samhällsbyggande överenskommelse från 50-talet som ligger till grund för det moderna Sverige innebär att landsbygden, råvaruproducenterna och småföretagarna får bära ett tungt lass i en kolonialistisk regionalpolitik och som faktiska närande beskattningsobjekt.
  Mot denna bakgrund ter det sig sannolikt att nuvarande omställning med alla medel (också nu) kommer att motarbetas. Omställning blir per definition systemhotande! De som lever i och av systemet kommer då inte att frivilligt medverka i försändringar, i alla fall inte när det innebär försämringar, av sin situation och ställning i samhällsssystemet.
  Egentlig förändring i termer av faktiskt omställning av vår tillväxtekonomi och resursförbrukning torde kräva aktiv revolution eller en real ekonomisk – politisk och/eller faktiskt resurs- och miljökris.
  Ingen kan väl önska det förra? Möjligen vi nu står inför det senare!

 2. Pingback: Att skapa en annan värld | Svensson

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top