Altropico i Ecuador och Colombia

 

I gränsområdet mellan Ecuador och Colombia lever många marginaliserade grupper som utsätts för diskriminering och som drabbas svårt av exploateringen av naturresurser. Genom stöd från organisationen Altropico får grupperna ökade möjligheter att organisera sig och stå upp för sina rättigheter.

Norra Ecuador kännetecknas av det andinska landskapet: med tropisk skog på ena sidan och Amazonasskogen på den andra. Dessa områden har blivit avskogade i århundraden vilket gör att behovet av bevarande insatser och skogsplantering är stort. Tyvärr har den ecuadorianska staten gett gruvindustrin tillstånd att exploatera dessa områden.Samtidigt saknar de drabbade samhällena en plattform där de kan göra sina röster hörda gällande de lokala projekt som genomförs av staten. Även marken där de är bosatta kan staten ”om de vill” ta ifrån dem. För att göra sina röster hörda drivs motståndet nu på lokal nivå, genom lokala samhällen som arbetar för att bygga upp motståndet både lokalt och nationellt. Detta görs bland annat genom att arrangera nationella marscher,såsom ”Marsch för hopp - motstånd mot gruvdrift och korruption”.

På andra sidan gränsen, i Colombia, pågår fredsprocessen i ett försök att få slut på 50 års väpnad konflikt. Denna process är komplex och skapar problem, som uppkomsten av mindre beväpnade grupper som kämpar för territorial kontroll på båda sidor av gränsen. I båda länderna finns narkotikakarteller som är kopplade till olagligt utnyttjande av trä och mineraler, vilket fördjupar sårbarheten hos samhällena och människorättsförsvarare i deras kamp för territorium och autonomi.

En icke statlig organisation

Altropico är en ickestatlig organisation som startades 1992 för att förbättra förutsättningarna för Ecuadors marginaliserade ursprungsfolk. Organisationen verkar på båda sidor om gränsen mellan Ecuador och Colombia – i nordvästra Ecuador, Ecuadors Amazonas samt sydvästra Colombia – för att försvara territorierna mot illegala invasioner. Samt för att öka inflytandet lokalt och för att minska exploatering av naturresurser.

Jordens Vänner och Altropico har samarbetat sedan 1990-talet. Organisationerna har ett gemensamt fokus på frågor som berör såväl människa som miljö. Samarbetet baseras på deltagande med berörda samhällen där samhällena själva leder sin utveckling.

Bevarande av urskog och naturmiljöer

Genom att stödja ursprungsfolk, såsom Awa, Chachi, Epera, Sapara och Pastos, i att säkra sina territoriella gränser och i utvecklingsplanering kan organisationen stärka det civila samhället och samtidigt öka ett hållbart uttag av naturresurser. Altropico erbjuder bland annat administrativt stöd för att ursprungsfolk ska kunna ta del av regeringsfinansierade projekt för bevarande av urskog.

Stöd till självorganisering och påverkansarbete

Arbetet med att stärka olika marginaliserade gruppers möjlighet att bevara värdefulla naturmiljöer måste ske genom att först stärka dessa gruppers självorganisering och inflytande. Utöver olika ursprungsfolk stärks även afro-ecuadorianer och mestiser samt deras organisationer och nätverk. Arbetet görs genom stöd tillökad dialog mellan organisationer i lokalsamhällena och myndigheter på lokal,regional och nationell nivå. Dessutom genomförs ledarskapsutbildningar,miljöundervisning, ekoturism och kommunikationsarbete. Ett speciellt fokus finns på arbete med kvinnor då dessa är en extra utsatt grupp.

Stöd till förbättrade levnadsförhållanden

En viktig del i Altropicos arbete är att förbättra levnadsförhållandena för landsbygdsbefolkningen genom att förbättra matsäkerheten och öka familjeinkomsterna. Projekt sker också för stöd till ekologisk produktion och försäljning, samt till produktion och förvaltning av inhemska frösorter som är bättre anpassade till de lokala klimat- och markförhållandena. För att stödja lokalbefolkningen finansiellt arbetar de även med så kallade kooperativa banker som syftar till att ge människor lättare tillgång till lån.

Scroll to Top