Kanindé i Brasilianska Amazonas

Skövlingen av Amazonas ökar för varje år. Människor och djur som lever i och av skogen mördas eller tvingas bort från sina hem. Som så ofta är det de redan utsatta som drabbas hårdast – i Brasilien framför allt ursprungsbefolkningen. Jordens Vänner är genom sitt samarbete med Kanindé den enda svenska organisation som arbetar på gräsrotsnivå för att skydda regnskog och ursprungsfolk i Brasilien. Med stöd från Jordens Vänner stöttar Kanindé ursprungsfolk i Amazonas i deras kamp för både miljö och mänskliga rättigheter.

Amazonas regnskog med två barn som fiskar i en å i Amazonas

Kanindé är verksamma i de fem delstaterna Rondonia, Mato Grosso, Amazonas, Pará och Roraima i Amazonasregionen. Ursprungsfolken i de fem delstaterna består i många fall av en liten befolkning med enormt stora landterritorier. De stora naturtillgångarna leder till konflikter med det omgivande samhället som vill exploatera marken som skogen står på – ofta till förmån för boskapsuppfödning och köttproduktion. I delstaten Rondonia, där Kanindé har basen för sin verksamhet, finns idag en miljon invånare och 13 miljoner kor. Att exploateringen sker olagligt och att de människor som lever i och av skogen tvingas bort från sina hem – eller mördas när de kämpar emot – ignoreras, eller uppmuntras, av den brasilianska makteliten.

Det ekonomiska stödet från Jordens Vänner bidrar till territorieskydd, miljövård, organisering, kapacitetsutveckling och politiskt påverkansarbete. Även stöttning av den traditionella kulturen, etablerandet av kvinnogrupper och utbildning är viktiga delar för att stärka identiteten och kampen för autonomi. Till detta hör även skötselplanerna och ekologisk produktion för att stärka matsäkerheten och generera inkomster till byarna.

Kanindé stärker ursprungsbefolkningens organisationer

I Mapuera-territoriet i delstaten Pará i norra Brasilien lever cirka 2000 personer från ett dussin olika etniska grupper på ett område motsvarande 5 miljoner hektar skog. Otillgängligheten gör att territoriet än så länge är relativt skyddat, men odlingsfronterna med sojaodlingar rycker allt närmare. Stödet till ursprungsorganisationen Kretakronomacho (vilket betyder ”gemensamt arbete som gynnar alla”) är en oerhört viktig del i kampen för att kunna bemöta koloniseringsplanerna. Att vara organiserade gör det möjligt att göra motstånd.

Det är i denna kontext Kanindé arbetar. För att de ska kunna utöva påtryckningar i rättighetsfrågor gentemot ansvariga myndigheter på olika nivåer, i en utdragen kamp för sin identitet och autonomi. Kanindé anordnar även möten för att underlätta kvinnogruppsorganisering. Att stärka kvinnornas rättigheter och öka andelen kvinnor på beslutsfattande positioner stärker också ursprungssamhällena. Detta bidrar på så sätt direkt till att underlätta skyddet av regnskogen i Amazonas.

Skyddet av territorierna inbegriper även skydd för de få kvarvarande grupper som lever utan kontakt med omvärlden. Exploateringen av naturresurser betyder att utsattheten för dessa kvarlevande folkgrupper är mycket hög och hotar deras överlevnad.

Bolsonaro-effekten

Det är synd att det brasilianska kavalleriet inte var lika effektivt som det amerikanska som utrotade indianerna.

– Jair Bolsonaro, Brasiliens president

Sedan Jair Bolsonaro tog makten i Brasilien 2019 har attackerna mot ursprungsbefolkningens landområden ökat med omkring 150 procent. Presidenten har explicit uttryckt att ursprungsbefolkningen har för mycket mark och ser mellan fingrarna när storföretag, privatpersoner och samhällsgrupper invaderar och tar över ursprungsbefolkningens landområden. Ofta är invasionerna våldsamma – människor mördas, bostadshus, vårdinrättningar och skolor bränns ner och barn tvingas till krigshandlingar. 

I Uru-Eu-Wau-Waus-området i Amazonas lever sju olika ursprungsgrupper. Området består av runt 2 miljoner hektar skog. Varje dag sker nya invasioner av skogen för olaglig skogsavverkning och exploatering av nötkreaturuppfödning. Denna brottslighet ligger alldeles i närheten av ursprungsfolkens byar och för med sig hot om massaker av ursprungsfolken.

Hur jobbar vi på Jordens Vänner för att rädda Amazonas regnskog?

Jordens Vänner är den enda internationella organisationen som arbetar med dessa grupper tillsammans med Kanindé som är den enda civila samhällsorganisation som stödjer deras motstånd.  Vi bidrar med juridiskt och ekonomiskt stöd och politiska påtryckningar. Vid tillfällen har vi lyckats få uppmärksamhet från de brasilianska medierna och fått myndigheterna att besöka och lyssna på ursprungsfolkens egna berättelser om kränkningarna. 

Stöd oss via regnskogsprojekten

Amazonas - urbefolkningen som lever i Amazonas.

Jordens Vänner har genom åren samlat ihop betydande kunskaper kring regnskogsproblematiken och vill förstärka stödet till Kanindé och ursprungsfolkens organisationer i framtiden. En viktig del av dessa planer är att förstärka informationsarbetet och insamlingsverksamheten i Sverige. Genom att ge en gåva till Jordens Vänners regnskogsprojekt bidrar du till vårt arbete för att skydda regnskogen i Amazonas. Du skyddar den då mot illegal avverkning och exploatering så att dess invånare kan bo kvar på sina traditionella områden. Läs mer om regnskogsprojektet:

Kanindé i Brasilien
Ge en gåva till Jordens Vänners regnskogsprojekt
Lär dig mer om Jordens Vänner arbete för att skydda regnskogen
Fler bilder från regnskogsprojekt

Scroll to Top