Kanindé i brasilianska Amazonas

Skövlingen av Amazonas ökar för varje år. Människor och djur som lever i och av skogen mördas eller tvingas bort från sina hem. Som så ofta är det de redan utsatta som drabbas hårdast – i Brasilien framför allt ursprungsbefolkningen. Jordens Vänner är den enda svenska organisation som i samarbete med Kanindé arbetar på gräsrotsnivå för att skydda regnskog och ursprungsfolk i Brasilien. Med stöd från Jordens Vänner stöttar Kanindé ursprungsfolk i Amazonas i deras kamp för sina rättigheter och för den regnskog de lever i.

Jordens Vänners skyddar regnskog och mänskliga rättigheter i Brasilien med Kanindé

Kanindé är verksamma i de fem delstaterna Rondonia, Mato Grosso, Amazonas, Pará och Roraima i Amazonasregionen. Ursprungsfolken i de fem delstaterna består i många fall av en liten befolkning med enormt stora landterritorier. De stora naturtillgångarna leder till konflikter med det omgivande samhället som vill exploatera marken för boskapsuppfödning och köttproduktion. I Rondonia, där Kanindé har basen för sin verksamhet, finns idag en miljon invånare och 13 miljoner kor. Att exploateringen sker olagligt och att de människor som lever i och av skogen tvingas bort från sina hem – eller mördas när de kämpar emot – ignoreras, eller uppmuntras, av den brasilianska makteliten.

Det ekonomiska stödet från Jordens Vänner bidrar till territorieskydd, miljövård, organisering, kapacitetsutveckling och politiskt påverkansarbete. Även bevarandet av den traditionella kulturen, etablerandet av kvinnogrupper och utbildning är viktiga delar för att stärka identiteten och kampen för autonomi. Till detta hör odlingar och ekologisk produktion för att stärka matsäkerheten och generera inkomster i byarna.

Kanindé stöder urfolkens organisationer

I Mapuera-territoriet i delstaten Pará i norra Brasilien lever cirka 2000 personer från ett dussin olika etniska grupper på ett område motsvarande 5 miljoner hektar skog. Otillgängligheten gör att territoriet än så länge är relativt skyddat, men sojaodlingarna kryper hela tiden närmare. Stödet till urfolksorganisationen Kretakronomacho är en viktig del i kampen mot exploateringen av marken. Att vara organiserade gör det möjligt att göra motstånd.

Tillsammans utövar urfolksorganisationerna och Kanindé påtryckningar i rättighetsfrågor gentemot ansvariga myndigheter, i en kamp för sin identitet och autonomi. Kanindé anordnar även möten för att underlätta kvinnogruppsorganisering. Att stärka kvinnornas rättigheter och öka andelen kvinnor på beslutsfattande positioner stärker ursprungssamhällena och bidrar till att underlätta skyddet av regnskogen i Amazonas.

Skyddet av territorierna inbegriper även skydd för de få kvarvarande grupper som lever utan kontakt med omvärlden. Exploateringen av naturresurser betyder att utsattheten för dessa kvarlevande folkgrupper är mycket hög och hotar deras överlevnad.

Bolsonaro-effekten

Det är synd att det brasilianska kavalleriet inte var lika effektivt som det amerikanska som utrotade indianerna.

– Jair Bolsonaro, Brasiliens president

Sedan Jair Bolsonaro tog makten i Brasilien 2019 har attackerna mot urfolkens landområden ökat med omkring 150 procent. Presidenten har explicit uttryckt att ursprungsbefolkningen har för mycket mark och ser mellan fingrarna när storföretag, privatpersoner och samhällsgrupper invaderar och tar över deras landområden. Ofta är invasionerna våldsamma – människor mördas, bostadshus, vårdinrättningar och skolor bränns ner och barn tvingas till krigshandlingar. 

Hur jobbar vi på Jordens Vänner för att skydda Amazonas regnskog?

Jordens Vänner är en av få internationella organisationer som stödjer med dessa grupper tillsammans med Kanindé. Vi bidrar med juridiskt och ekonomiskt stöd och politiska påtryckningar. Vi har även lyckats få uppmärksamhet från de brasilianska medierna och fått myndigheterna att besöka och lyssna på ursprungsfolkens egna berättelser om kränkningarna. 

Jordens Vänner har genom åren samlat ihop betydande kunskaper kring regnskogsproblematiken och vill stärka stödet till Kanindé och urfolkens organisationer. En viktig del av dessa planer är att stärka informationsarbetet och insamlingsverksamheten i Sverige. Genom att ge en gåva till Jordens Vänners regnskogsprojekt bidrar du till vårt arbete för att skydda regnskogen i Amazonas. Du skyddar den då mot illegal avverkning och exploatering så att dess invånare kan bo kvar på sina traditionella områden. 

Ge en gåva till regnskogsarbetet!

Amazonas - urbefolkningen som lever i Amazonas.
Scroll to Top