Är du intresserad av energifrågor? Vill du veta hur FoEE arbetar med dessa?

Och kanske arbeta aktivt med frågorna i Sverige? Läs Gunilla Meurlings rapport från vårens kampanjmöte om förnyelsebar, lokalt ägd energi – hos Friends of the Earth Europe (FoEE), den 19-20 mars 2013 i Bryssel och inspireras. Vill du engagera dig vidare? Kontakta anna.danielsson@jordensvanner.se och anmäl ditt intresse.
 
 

 
Gunilla Meurling, från Jordens Vänner lokalgrupp Uppsala, deltog från Jordens Vänner och detta är hennes rapport.
Community Power Campaign
Temat för årets vårkampanjmöte för FoEE  (och samarbetsorganisationer) var att diskutera en ny kampanj kallad “Community Power” eller “Co-power”. Kampanjen handlar om att fokusera  på behovet av lokala initiativ för att bygga ut förnyelsebar energi, och att energieffektivisera.
Deltagare
Ca 25 personer deltog i mötet från 18 olika länder. Av de som deltog var 6 organisationer formellt en del i projektet “Community Power” som finansieras av EU-fonden Intelligent Energy Europe (IEE) under tre år. Andra organisationer/nationella medlemsgrupper är välkomna att bli med i gemensamma aktiviteter och driva nationella kampanjer och uppmanas att kontakta FoEEs kontor i Bryssel. Samordnare för IEE-projektet och FoEEs Co-power-kampanj är Susann Scherbarth vid Brysselkontoret. Bilden beskriver vilka länder som är med i IEE-projektet respektive vilka som anmält att de kommer att driva nationella Co-Power-kampanjer. I tankebubblan finns Sverige som än så länge inte tagit något initiativ till att driva en nationell kampanj.

 
Information under mötet: – policyprocesser inom EU
Mötet började med att Brook Riley från Brysselkontoret gav en uppdatering kring EUs policyprocesser vad gäller klimat och energi. Brook Riley berättade att Kommissionen håller på att arbeta fram ett förslag till mål för klimatåtgärder inom EU till 2030. Nuvarande mål till 2020 är 20 % minskning av växthusgasutsläppen, 20 % andel förnybart samt 20 % minskad energianvändning.
FoEE driver att det även för 2030 ska vara tre mål (inte bara ett övergripande mål för växthusgasutsläpp eftersom det riskerar att resultera i att åtgärder förläggs till andra länder).
– FoEEs arbete kring energi och klimat
En uppdatering gavs av David Heller, som jobbar på Brysselkontoret med medlemssamverkan, kring FoEEs strategi och vilka övergripande programområden som finns som förslag och är tänkta att ingå i ny strategi som ska beslutas om vid kommande årsmöte i juni 2013.
– FoEIs arbete kring energi och klimat
FoEI har som ett av sina programområden att arbeta med “Climate Justice & Energy”. Asad Rehman från England som jobbar med programmet berättade om programmets fem fokusområden:
– arbeta fram en egen energivision
– protestera mot smutsig energi (dirty energy)
– stödja lokalsamhällen som påverkas av miljöförstörelsen från smutsig energiutvinning
– utveckla bättre kommunikationsverktyg
– jobba för ett bindande globalt klimatavtal. (Denna målsättning ska nu nedprioriteras i jämförelse med det stora arbete som lagts ner på detta föregående år. Nationella grupper välkomnades att komma in med synpunkter på hur just vi ska delta i FN-processen.)
 Vad diskuterades? mål och syfte för “Co-power”-kampanjen
En aktivitet under mötet var att prioritera olika påståenden om varför lokalt ägd energi är viktigt. Allt eftersom jämkades de olika gruppernas prioriteringar ihop till en gemensam lista. De påstående som fick högst prioritet, av 9 möjliga, var:
1. Reduce GHG emissions to allow communities in other regions to survive.
2. Create communities who are more able to meet their own energy needs.
3. Enable people to participate in decisions about energy infrastructure in their community.
 
– lansering av kampanjen
En grupp diskuterade möjlig lanseringsaktivitet främst riktat till media. Idén var att detta skulle genomföras i Bryssel i juni 2013.
 
– framtida hållpunkter för kampanjen
Gemensamma aktiviteter som diskuterades var:
– demonstration (Good/Bad Energy March) i Warszawa under COP 19.
– demonstration i Bryssel inför beslut om nya mål för EUs energipolitik 2014.
– större demonstration i Paris under COP 21, 2015.
Nästa kampanjmöte kommer att hållas i Spanien under en vecka i oktober 2013. Det är bra om Jordens Vänner redan nu tänker på om/hur vi vill delta under detta möte.
 
– FoEEs position i förhållande till EUs nya mål för energi och klimatpolitiken
Under två workshops diskuterades vilka procentsatser som FoEE borde kräva inför kommissionens beslut 2014. Det finns två vägar att gå. Den ena är att driva på utifrån klimatvetenskapen för radikala mål om minst 80 %, kanske 90 %, minskning av klimatutsläppen till 2030. FoE EWNI (Friends of the Earth, England, Wales &Northern Ireland) har tagit fram en vetenskaplig rapport som visar på att om 2-graders målet ska nås med sannolikhet så måste klimatutsläppen minska med 83 % till 2030.
Den andra vägen att gå är att jämka dessa siffror med vad som anses politiskt och ekonomiskt rimligt. Denna väg skulle troligen också innebära att vi kan driva på för “ambitiösa” mål tillsammans med många andra miljöorganisationer som har denna hållning (jmf “40 % Stydy” som FoEE tog fram inför måldebatten 2020). Men den här hållningen innebär att det blir svårt att solidarisera oss med de folk (och medlemsorganisationer) i Syd som redan drabbas av den globala uppvärmningen.
 
– ytterligare en kampanj om lokalt ägd energi
Global 2000/FoE Austria (Jordens Vänner Österrike) berättade att de håller på att sammanställa en annan ansökan om projektpengar till EUfonden IEE (Intelligent Energy Europe). Den ska handla mer specifikt om former för lokalt ägande av energiproduktion. Att utvärdera och sprida kunskap om existerande modeller såsom kooperativt ägande samt att utforska nya modeller och lagstiftningens gränser för utveckling av dessa modeller.
Johannes Wahlmüller från Global 2000/FoE Austria berättade att han varit i kontakt med Silva Herrmann som bor i Jokkmokk och jobbar på Jokkmokks kommun om att de skulle bli en partner i projektansökan. Jag ringde till Silva Herrman när jag var hemma i Sverige och frågade hur det ligger till och på vilka sätt Jordens Vänner skulle kunna bli med i denna ansökan. Hon föreslog att vi skulle bli med som en “sub partner” vilket innebär att vi inte behöver bära den administrativa biten utan kan genomföra olika delprojekt och få finansiering via Jokkmokks kommun som skulle bli “huvudpartner”. Silva Herrmann trodde dock att möjligheterna var minimala för att ansökan skulle medges då konkurrensen om pengarna är stor. Jag har dock anmält att Jordens Vänner är intresserade av att bli med.
Vad kan Jordens Vänner göra inom energiområdet framöver? –
Gunilla Meurling spånar
 Frågan om hur Jordens Vänner vill delta i dessa aktiviteter kvarstår. Med inspiration från mötet har jag funderar på en rad olika aktiviteter som är möjliga och som jag också anser vore önskvärda:
• Översätta material om lokalt ägd energi som andra länder tar fram i kampanjen. Kanske från danskarna, om deras material passar oss bra.
• Ha ett tema-nummer om lokalt ägd energi i Miljötidningen där det t.ex. görs reportage från  FoE Tyskland och Danmark, samt om Jordens Vänner arbete i Uppsala med lokal energi. Kanske också från Jokkmokk. Det skulle kunna handla både om privat lokalägd energi och offentlig lokalägd energi, t.ex. kommunala satsningar i allmännyttan. Det skulle också kunna handla om greenwash av regeringens och storbolagens subventioner och satsningar på fossil energi.
• Ordna en turné i landet om lokalt ägd energi som en del av en rättvis omställning. Turnégruppen skulle kunna ta kontakt med olika lokalgrupper och andra kontaktpersoner ute i landet och be dem ordna arrangemang där turnégruppen kommer på besök. Det kan vara föreläsningar och workshops om hur man kan komma igång i grupp med att börja producera egen el, men också politikerdebatter om kommunala satsningar på förnybar energi, mm. Syftet med turnén skulle vara att stärka en folkrörelse för energiomställning. Jag är själv jätteintresserad av att göra något sådant.
 
• Mobilisera inom Jordens Vänner för att medlemmar ska delta på demonstrationer under COP i Polen 2013 och i Frankrike 2015, samt i Bryssel 2014. Eventuellt samordna mobilisering tillsammans med andra miljö- och solidaritetsföreningar.
 
• Ha ett tema under vår- eller höstmöte för riksföreningen om lokalt ägd energi, smutsig energi, och en rättvis omställning av energisystemet. T.ex. hösten 2013 eller våren 2014.
 
• Arbeta fram ställningstaganden för Jordens Vänner kring olika energifrågor inför valet 2014. T.ex. vår hållning kring sopförbränning och expansionen av biobränsleeldade värme- och kraftvärmeverk som presenteras som “klimatneutrala”. Och om Jordens Vänner ska driva på för ett moratorium mot fossila bränslen.
 
• Young FoEE har sommarläger i Norge i år. Om man är intresserad av att åka dit, kontakta organisationssekreterare Anna Danielsson, anna.danielsson@jordensvanner.se
 
• Driva en greenwash-kampanj på sociala medier specifikt kring regeringens subventioner av och Vattenfalls m.fl. satsningar på smutsig energi.
 
• Ta fram ett mer lättläst material om förnybar energi och smutsig energi riktade till unga.
 
• På olika sätt lyfta fram vad andra organisationer inom FoEI (Jordens Vänner International ) och FoEE (Jordens Vänner Europa) gör t.ex. genom att lokalgrupper har samarbeten med en annan lokalgrupp eller organisation i ett annat land. I Uppsala finns t.ex. vissa förutsättningar för detta i samarbete med FoE Nigeria men vi skulle behöva stöttning och spåna idéer med andra aktiva kring hur vi kan göra.
 

Är du intresserad av att arbeta med energifrågor i Jordens Vänner?

Kontakta Gunilla Meurling gunilla.meurling@jordensvanner.se och/eller Anna Danielsson anna.danielsson@jordensvanner.se redan idag.

 
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top