Årsmöteskallelse! 

Kallelse och dagordning till Jordens Vänners ordinarie årsmöte den 22-23 april 2017 i Stockholm
Lokal är ännu ej fastställt. Information om plats och tid bifogas i fullständig kallelse som går till de som anmält sig, samt annonseras på jordensvanner.se
Jordens Vänners stadgar samt lista över lokalavdelningar och regioner bifogas fullständig kallelse, eller kan beställas från kontoret.
Anmäl dig via: info@jordensvanner.se
Dagordning för årsmötet:
1. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justerare tillika rösträknare
2. Presentation av de närvarande samt justering av röstlängd
3. Fastställande av vilka lokalavdelningar och regioner som riksföreningen ska vara indelad i, samt anslutning av nya lokalavdelningar
4. Mötets stadgeenliga utlysande
5. Dagordningen
6. Verksamhetsberättelsen med bokslut
7. Revisorernas berättelse
8. Styrelsens ansvarsfrihet
9. Motioner och förslag väckta av styrelsen eller dess utskott
10. Verksamhetsplan och budget
11. Medlemsavgifter för nästaverksamhetsår, jämte de summor som ska föras till avdelningar
12. Val av två ordföranden på ett år
13. Val av tre eller fyra styrelseledamöter och en kassör på två år
14. Ev. fyllnadsval efter ledamöter som avgått i förtid
15. Val av två till fyra suppleanter på ett år
16. Val av två revisorer och suppleanter för dem
17. Val av valberedning
18. Övriga frågor.
Din epost spar resurser!
Alla medlemmar som inte har gett oss en aktuell epostadress får kallelse och andra viktiga utskick per post. Vi vill gärna ha epostadresser till så många medlemmar som möjligt, just för att slippa göra resurskrävande pappersutskick. Självklart delar vi aldrig dina uppgifter med någon.
Tack för att vi får skicka info till dig via epost och spar resurser!

Scroll to Top