Bättre kunskap krävs för att Sverige ska nå miljökvalitetsmålen år 2020


Miljökvalitetsmålen sattes av riksdagen 1999 och har sedan dess varit en del av Sveriges miljöarbete.Naturvårdsverket rapporterar att Sverige år 2020 med dagens styrmedel endast kommer att nå två av sexton miljökvalitetsmål.
 
 
 
 
 
 

 
I dagsläget ser det ut som att de enda positiva prognoserna är för ”Skyddande ozonskikt” där målet verkar nås till år 2020 och ”Säker Strålmiljö” där målet är nära att kunna nås 2020.
Miljöarbetet har varit framgångsrikt inom flera områden, men för att nå miljökvalitetsmålen krävs det en större miljöhänsyn i hela kedjan av konsumtion och produktion. Det krävs en effektivare energianvändning, resurseffektiva kretslopp och en god hushållning med naturresurser för att målen ska nås.
Naturvårdsverkets generaldirektör, Maria Ågren, säger att det krävs åtgärder inom både miljöpolitiken som andra politikområden för att nå miljömålen.
– Det här resultatet visar hur viktigt det är med samarbete mellan olika aktörer i samhället, säger hon.
Naturvårdsverket säger att det krävs fungerande styrmedel för att Sverige ska nå miljömålen. Det finns brister i styrmedlens effektivitet och det finns ett stort behov av kunskap om kopplingen mellan styrmedel och måluppfyllelse.
I dagsläget är miljöbalken det viktigaste administrativa styrmedlet då det utgör grunden för den svenska miljöpolitiken. Prövnings- och tillsynsinstrumenten är idag de viktigaste styrinstrumenten, men det finns lite kunskap om hur dessa instrument har fungerat i Sverige.
För att få bort brister i styrmedelstillämpningen krävs det en djupare kunskap om hur dessa styrmedel fungerar i det praktiska miljöarbetet.
 
Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida
Text: Madeleine Sturelind
Bild: Naturvårdsverket

1 reaktion på ”Bättre kunskap krävs för att Sverige ska nå miljökvalitetsmålen år 2020”

  1. Pingback: Sverige är inte längre ett av ledande länderna på miljöarbete och miljösatsningar « Jordens Vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top