/CEIBA
Lokal rättvisa och hållbara jordbruk i Guatemala
Storföretagen har förstört vattendragen och jordbruksmarkerna men de lokala småbrukarna ger inte upp. Med hjälp av CEIBA kämpar de för att bygga upp alternativa, hållbara jordbruk och utmanar de transnationella företag som hotar både miljö och mänskliga rättigheter.
CEIBA

Bakgrund 

I Guatemala är de sociala klyftorna stora och många människor lever i extrem fattigdom, inte minst den halva av befolkningen som tillhör olika urfolksgrupper. Under tusentals år har dessa grupper  brukat jorden utifrån lokala förutsättningar, med hållbara, naturnära metoder och en stor mångfald av grödor och sorter. Ändå är det idag de stora plantagerna som präglar stora delar av landskapet. Inbördeskriget, som pågick mellan 1960 och 1996, har satt djupa spår i landet. Våld, förföljelser och terror tvingade hela samhällen på flykt. Efter krigets slut blev de ofta hänvisade till helt nya boplatser. Mycket traditionell kunskap hade då hunnit gå förlorad och många saknade erfarenhet om hur de skulle bruka den nya marken.

Samtidigt slöt Guatemala flera frihandelsavtal, som har lett till ett stort inflöde av utländska investeringar i mark och mineraler. Transnationella företag inom gruvnäring och jordbruksindustrin har etablerat sig i stor skala, ofta med grova människorättskränkningar som följd. Den som vågar hävda sina rättigheter och stå upp mot företagens exploateringar och föroreningar löper stor risk att förföljas, trakasseras eller stämplas som kriminell.

Verksamhet

CEIBA bildades i början av 90-talet för att stötta småbrukarfamiljer som varit på flykt under kriget  Organisationen bidrog både med praktisk kunskap om hållbara odlingsmetoder och med de ofta komplexa juridiska processer som familjerna behövde driva för att få tillgång till mark och basala rättigheter. Idag har organisationen stort fokus på lokal organisering och självbestämmande, matsuveränitet, solidariska ekonomiska system och ett erkännande och uppvärderande av traditionell kunskap och kultur. De senaste åren har CEIBA även arbetar mycket med juridiskt stöd åt människorätts- och miljöförsvarare. 

Matsuveränitet

En princip som hävdar människors och samhällens rätt och förmåga att bestämma över sin egen matproduktion och matkonsumtion. Alla ska ha tillgång till näringsrik, kulturellt anpassad, hållbart och lokalt producerad mat. Makten över maten ska finnas hos producenter och konsumenter, inte hos storföretag. Läs mer här.

Med ditt bidrag kan CEIBA: 

  • Stötta urfolksgrupper och småbrukare med lokal organisering och omställning till hållbara, rättvisa jordbruk. 
  • Erbjuda juridiskt stöd åt miljö- och människorättsförsvarare som hotas för sitt engagemang. 
  • Stötta kvinnor, unga, äldre och minoriteter, för ett ökat inflytande och självbestämmande inom sina lokalsamhällen.