Demokrati och ekonomi

Sverige och världen behöver ställa om. Både nationell och internationell politik
politik har under de senaste decennierna premierat kortsiktiga vinstintressen och gjort miljön och naturen till en handelsvara. Den politik som förs i dag har inte levererat vad den lovat. Istället för att minska samhällsklyftor har en allt större otrygghet skapats som också hotar vår
och vår planets framtid. Det sätt att styra många samhällen, som främjar kapitalägare på bekostnad av de som arbetar, som subventionerar fossila bränslen och spekulation
samt tar från de fattiga och ger till de rika har nått vägs ände.

När kortsiktiga vinstintressen och en toppstyrd hushållning av produktionen gör att miljöbelastningen ökar, måste andra former av ekonomi väljas eller begränsningar införas som hindrar negativa effekter. Social rättvisa och ett globalt rättvist miljöutrymme måste vara grunden i en demokratisk ekonomi.

Former för ekonomi tillsammans med val av skatter och andra ekonomiska styrmedel ska tillfredsställa ett gott liv och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar samlevnad med andra arter inom planetens gränser.

Utvecklingsstrategier som tillämpas i fattigare länder är ofta påtvingade av banker, finansiella institutioner som Världsbanken och IMF, Internationella Valutafonden. Dessa strategier gör lite för att förbättra levnadsstandarden för de fattiga, och är alltför ofta baserade på komplexa importerade teknologier. Lämpliga metoder och teknologier som är användbara för lokalbefolkningen är grunden för en ekologisk och solidarisk utveckling.

Dagens monetära system har vissa inneboende fel, där pengar och dess mekanism bidrar till arbetslöshet, miljöförstöring, militärupprustning, nyttjandet av kärnvapen och till att ekonomiskt utsatta länder har ackumulerat stora skulder. Dessa kan relateras till mekanismer som håller pengar i cirkulation, bland annat räntesystem och ”ränta på ränta”-fenomenet. Det leder till den nuvarande tillväxtmodellen, som är ekologiskt och socialt ohållbar – jordens resurser utarmas i ökande takt och klyftorna växer.

Pengar bidrar till att utbyte av varor och tjänster förenklas, men det hindrar också utbyte av varor och tjänster från dem som har mer än de behöver. För att bemöta orättvisorna har det runt om i världen skapats lokala valutor. Små oberoende näringsidkare har funnit ett värde i att gå med på att handla med dessa. Det bidrar med möjligheter till att skapa band mellan medborgare och näringsidkare samt bygga ett förtroende dem emellan. Det finns flera olika sätt att upprätthålla lokala valutor och tas det fram ett standardiserat system, utifrån behov och situation, kan lokala valutor skapas och leda till att medborgare tar tillbaka makten över pengarna. Genom inflationslösa pengar skapas så mycket pengar som det finns behov av.

För att främja sådan ekonomi behövs demokratisering av ekonomiska förhållanden. Ur både social och ekologisk synvinkel är det viktigt att ändra på inriktningen av både produktion och konsumtion.

Viktiga moment i en demokratisering av ekonomin för socialt och miljömässigt hållbara lösningar är:

  • Att göra både producenter, konsumenter och medborgare mer medvetna och demokratiskt delaktiga i valet av inriktning av ekonomi och i fördelningsfrågor. För människan är bruksvärdet viktigast och när det gäller belastningen på miljön är det biologiska eller andra naturvetenskapliga värden är viktiga mått. En ekonomi som försöker sätta pris på alla naturvärden, för att göra dem säljbara på en marknad, försvårar möjligheterna till att rädda miljön.
  • Vår konsumtion behöver demokratiseras på flera sätt. Den påverkar andra länder, och vi exporterar våra miljöproblem genom att importera allt mer. Växter, djur och ekosystem påverkas negativt och försvinner, miljön påverkas genom utsläpp. Småbönder och ursprungsfolk förlorar sin mark eller skog när papper, djurfoder eller etanol ska produceras. Många människor som skapar prylar och livsmedel, och arbetar på till exempel bananplantager eller med färgning av tyg har en mycket dålig arbetsmiljö. Hälsoproblemen är stora på grund av en betydande användning av bekämpningsmedel och andra kemiska ämnen. Dessutom är det ofta svårt att få delta i fackligt arbete. Vår stora konsumtion gör att andra får mindre möjlighet att leva ett gott liv. Därför behöver alla de som påverkas av dessa konsumtionsmönster mer demokratiskt inflytande över de internationella förhållanden som styr denna ojämlika handel och politiska villkor. Det är också viktigt att demokratisera konsumtionen utifrån de värden som är viktiga för ett gott liv, där värnande om miljön, meningsfullt arbete och fritid ingår som viktiga aspekter. För att minska transporterna, men även spekulation, bör produktionen fokusera på lokala behov i första hand. Arbetet med matsuveränitet är illustrationen av detta. Sambandet mellan konsumtion och utsläpp leder till ökad miljöbelastning – den har inte brutits som den svenska regeringen gärna påstår. Vi måste därför minska konsumtionen. För att uppnå flera positiva resultat samtidigt, nämligen att skapa fler jobb, minska konsumtionen och därmed utsläpp samt skapa mer fritid, måste därför även arbetstiden minska.
  • Arbetsmiljöns demokratisering tar vara på den kreativa förmågan i valet av inriktning på produktionen och värnar om hälsan hos de som arbetar. Demokratisering av arbetsplatser är ett väsentligt inslag i att skapa mer meningsfyllda jobb och bättre kvalité i produktionen av varor och tjänster. Makt för de arbetande i arbetsmiljöfrågor är ett viktigt inslag. Demokratiseringen skapar en delaktighet som binder samman hälsofrågor och miljö- och rättvisefrågor.
  • En demokratisering behövs också av finanssystemet. Bankerna räddas med enorma summor och deras spekulationsekonomi hålls på fötterna, medan det är vanliga människor som står för notan. För att minska kapitalägarnas makt över våra liv behövs en återreglering av banksektorn och ökad brukarinflytande. Avskaffa skatteparadis, inför en skatt på finansiella transaktioner, dela upp bankerna i samhällsnyttig bankväsenden och spekulationsinstans –och skydda den förra inte den senare. Skapa inte en ny spekulationsbubbla där naturen görs till handelsvara och utsläppsrätter trollas fram och förhandlas om. Frikopplingen av spekulationsekonomin från den reella produktionen är ekonomiskt skadlig och hindrar näringslivet från att förändras, och bli led i ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle både på landsbygden och i staden.
  • En grön rättvis skatteväxling måste genomföras. De rikaste 10 procenten av befolkningen förbrukar fyra gånger så mycket energi och resurser som de fattigaste 10 procenten. Baseras en skattereform på utsläppsnivåerna, bör skatterna bli mycket mer progressiva än idag, samtidigt som man beskattar miljöbelastande produkter och tjänster hårdare medan man minskar skatt på arbete. Demokratiseringen av ekonomin behövs på alla dessa områden och drivs fram i kraft av ett folkligt engagemang, där några få personer troligen kommer att gå före. För att lyckas med detta krävs både arbete för lösningar som är till nytta för alla och att göra konflikter mellan olika intressen på vägen synliga och lösa dessa.
Scroll to Top