Demokrati och ekonomi

Sverige och världen behöver ställa om. Både svensk och internationell politik har under de senaste decennierna premierat kortsiktiga vinstintressen och gjort miljön och naturen till en handelsvara. Den politik som förs i dag har inte levererat vad den lovat. Istället för att minska samhällsklyftor har en allt större otrygghet skapats som också hotar vår och vår planets framtid.

Social rättvisa och ett globalt rättvist miljöutrymme måste vara grunden i en demokratisk ekonomi. Det ekonomiska systemet måste sätta människor framför företag och skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar samlevnad med andra arter inom planetens gränser.

Dagens monetära system har vissa inneboende fel, där pengar och dess mekanism bidrar till arbetslöshet, miljöförstöring, militärupprustning, nyttjandet av kärnvapen och till att ekonomiskt utsatta länder har ackumulerat stora skulder. Dessa kan relateras till mekanismer som håller pengar i cirkulation, bland annat räntesystem och ”ränta på ränta”-fenomenet. Den nuvarande tillväxtmodellen är ekologiskt och socialt ohållbar. Jordens resurser utarmas i ökande takt och klyftorna, både lokalt och globalt växer.

En demokratisk, hållbart ekonomiskt system

För att främja en alternativ ekonomi behövs en demokratisering av ekonomiska förhållanden. Ur både social och ekologisk synvinkel är det viktigt att ändra på inriktningen av både produktion och konsumtion.

Producenter, konsumenter och medborgare måste göras mer medvetna och demokratiskt delaktiga i valet av inriktning av ekonomi och i fördelningsfrågor. En ekonomi som försöker sätta pris på alla naturvärden för att göra dem säljbara på en marknad, försvårar möjligheterna att rädda miljön.

Konsumtion och arbetsmiljö

Dagens konsumtionssamhälle är oförenligt med både våra miljömål och mänskliga rättigheter. Genom att importera allt mer varor exporterar vi också våra miljöproblem. Långa transporter leder till stora utsläpp och ju mer vi konsumerar desto mer mark och skog skövlas och förbrukas. Vårt behov av billiga prylar och livsmedel leder till att de som producerar ofta har en mycket dålig arbetsmiljö med låga löner, stora hälsoproblemen och få rättigheter. Vi vill att de som producerar får ökat demokratiskt inflytande. All produktionen bör fokusera på lokala behov i första hand.

Att demokratisera konsumtionen gör inte bara levnadsvillkoren bättre för de som producerar, det skapar också utrymme att prioritera de aspekter som är viktiga för ett  gott liv - miljö, meningsfullt arbete och fritid. Därför arbetar vi också för att minska arbetstiden. Att demokratisera arbetsplatser är en viktig del i arbetet för att skapa mer meningsfyllda jobb och bättre kvalitét i produktionen av varor och tjänster. Demokratiseringen skapar en delaktighet som binder samman hälsofrågor och miljö- och rättvisefrågor.

Finanssystemet

Utvecklingsstrategier som tillämpas i fattigare länder är ofta påtvingade av banker och finansiella institutioner som Världsbanken och Internationella Valutafonden. Dessa strategier gör lite för att förbättra levnadsstandarden för de fattiga, och är alltför ofta baserade på komplexa importerade teknologier. Lämpliga metoder och teknologier som är användbara för lokalbefolkningen är grunden för en ekologisk och solidarisk utveckling.

För att minska kapitalägarnas makt över våra liv behövs en återreglering av banksektorn och ett ökat brukarinflytande. Vi behöver avskaffa skatteparadis, införa en skatt på finansiella transaktioner, dela upp bankerna i samhällsnyttig bankväsenden och spekulationsinstans - och skydda den förra inte den senare. Vad vi inte behöver är en ny spekulationsbubbla där naturen görs till handelsvara och utsläppsrätter trollas fram och förhandlas om. Frikopplingen av spekulationsekonomin från den reella produktionen är ekonomiskt skadlig och hindrar näringslivet från att förändras, och bli en del i ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle.

En grön rättvis skatteväxling 

De rikaste 10 procenten av befolkningen förbrukar fyra gånger så mycket energi och resurser som de fattigaste 10 procenten. Baseras en skattereform på utsläppsnivåerna, bör skatterna bli mycket mer progressiva än idag. Miljöbelastande produkter och tjänster bör beskattas hårdare och skatten på arbete minskas. Demokratiseringen av ekonomin behövs på alla dessa områden och drivs fram i kraft av ett folkligt engagemang, där några få personer troligen kommer att gå före. För att lyckas med detta krävs både arbete för lösningar som är till nytta för alla och att göra konflikter mellan olika intressen på vägen synliga och lösa dessa.

 

Engagera dig!

Vi arbetar med frågor kopplade till demokrati och ekonomi på flera olika sätt. Har du en fråga du vill driva inom området? Skicka ett mail till foretagsmakt@jordensvanner.se för att få veta vad som är på gång just nu. Du kan alltid skriva till aktivism@jordensvanner.se för att få hjälp att hitta en grupp eller fråga som passar just dig.

Har du frågor?

För mer information om vårt arbete för demokrati och ekonomi kontakta Utskottet för ett miljövänligt ekonomiskt system.

Kontaktperson Per Nilsson: per.nilsson@jordensvanner.se.

Scroll to Top