Etnomiljökorridorer och kvinnors organisering i Amazonas

DSC_0292

Etnomiljökorridorer

Illegal avverkning, skogsomvandling, skogsbränder, stora byggen av vattenkraftverk och olaglig guldgrävning ses som de största hoten mot regnskogen och ursprungsbefolkningen i Rondônia i Brasilien. Under helgen mellan 26-27 september träffades ickestatliga organisationer (NGOs) och folkgrupper tillhörande urbefolkningen i Rondônia området för att diskutera dessa frågor.
Den årliga träffen kallas för Corredores Etnoambientais och är en del av samarbetet mellan Kanindé och Jordens Vänner. Projektet syftar till att främja och förbättra bevarandet av det biologiska mångfalden och hållbar skötsel av naturresurser i offentlig mark genom utveckling av etnomiljökorridorer. En etnomiljökorridor fungerar som ett samlingsorgan för olika etniska grupper i en region. Korridorens uppgift är att arbeta för ett officiellt erkännande och skydd av områden, integrera skyddet av kultur och miljötillgångar med aktivt deltagande av ursprungsbefolkningar. Genom kapacitetsbyggande och bevarandestrategiska aktiviteter försöker projektet att förvandla ursprungsbefolkningar och deras institutioner till fullvärdiga deltagare. Korridoren har också som ambition att införliva etnografiska uppgifter i deras samarbete med de olika folkgrupperna.

Mötet ägde rum i en större hydda och öppningen präglades av stor entusiasm. En äldre ledare från befolkningen Gavião, Catarino Sebirop, inledde mötet med en traditionell dans. Alla ledare fick möjlighet att säga sitt och förklarade de problem och svårigheter som finns i deras respektive territorium. De flesta sa liknande saker som illegal avverkning, brist på hälso- och sjukvård samt utbildning. Det största problemet är att många av byarna ligger långt ifrån städerna vilket gör det svårt för barn och ungdomar att ta sig till skolan och få den vård de behöver. En annan problematik är att ursprungsbefolkning i Rondônia saknar en gemensam politisk agenda.

Karta över Rondônia, det rödmarkerade visar den illegala avverkningen.
Vidare har ursprungsbefolkningen i Rondônia startat en samordningsgrupp som syftar till att stödja de olika grupperna med bland annat projekt som främjar miljö och hållbarhet. Samordningsgruppen arbetar även med att skydda urinvånarnas territorium, vilket i sin tur leder till att de får ett officiellt erkännande. Samordningsgruppen möter stora svårigheter och motgångar i sitt arbete, då de saknar tillräckliga resurser från kommunen. Samordnaren Helinton Tinhawambá Gavião menar att urbefolkningen i Rondônia är exkluderade från den offentliga politiken eftersom de inte bjuds in för dialoger med lokala politiker. Detta ser han som ett stort problem.

Miljöinstitutionen (ISA) visade en karta över den illegala avskogningen i Rondônia. Kartan visade att ca tjugo procent av den delen av amazonskogen i Rondônia redan är nedhuggen. Det här oroade naturligtvis alla deltagare och mötet kom att präglas av hur urbefolkningen ska hantera detta i framtiden.
Mötet avslutades med reflektioner och förslag på hur det framtida arbetet ska se ut i korridorerna. Några av förslagen var att förstärka samarbetet med olika NGOs i regionen, deltagande i fler projekt som handlar om miljö och hållbarhet med lokala NGOs, att inkludera fler ungdomar och kvinnor i diskussionerna samt att ställa mer krav på FUNAI (den nationella myndigheten för urbefolkningen) och justitiedepartementet om skydd av territorium.

AGIR – Föreningen för urfolkets starka kvinnor i Rondônia

Den nyvalda styrelsen för ursprungsbefolkningens kvinnoorganisation i Rondônia.
På samma plats den 28 september var det dags för kvinnorna att ta plats. På agendan stod skapandet av en kvinnoförening som högst prioriterat. När kvinnornas möte började åkte många av männen hem. Många kvinnor var också tvungna att åka hem för att göra deras män sällskap. Bara här ser man hur stort behovet är att kvinnor får chansen att samlas.

Under denna dag skapade kvinnorna som var kvar på plats en kvinnoförening för ursprungsbefolkningen i Rondônia, som kom att kallas ”Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia” AGIR. Vilket på ren svenska blir ”Föreningen för urfolkets starka kvinnor i Rondônia”. Syftet med föreningen är att stärka kvinnornas roll i diskussionerna vad gäller ursprungsbefolkningen i Rondônia, men även att till exempel stödja de hantverk som de flesta av kvinnorna jobbar med.
Skapandet av föreningen tog hela dagen, detta eftersom kvinnorna var tvungna att få en enkel och grundläggande utbildning om vad en förening är, vad det innebär och vilka roller det finns i en förening. Alla satt också tillsammans och bestämde olika stadgar, vilka föreningen skulle byggas på. Till slut var det dags för omröstning om vilka som ska sitta i styrelsen. Efter en lång dag var alla nöjda och glada och alla vi som var där hoppas naturligtvis att detta verkligen kommer göra skillnad.

Text och bild: Rafaela Rodrigues Gusmao

Scroll to Top