Ett hållbart energisystem

Storsatsning på energihushållning
En minskning av energianvändningen måste stå i fokus även när vi pratar om att ställa om energiförsörjningen. Ju mindre flytande drivmedel, el och värme vi har behov av desto lättare blir det att få den förnybara energin att räcka. Samhället bör därför sätta målen väldigt högt när det gäller att spara energi. Vi tror det är möjligt att spara bort minst två tredjedelar av dagens energiförbrukning på 12 år, utan att för den delen minska vår levnadsstandard.

Jordens Vänner vill se en offensiv upprustningspolitik som fokuserar på energihushållning i alla typer av bostäder och industri. Förutom att underlätta övergången till förnybar energi skulle detta skapa jobb. Vi vill också se en mer ambitiös politik när det handlar om lågenergistandarder för olika produkter. För att förebygga slöseri med energi bör elpriset vara lågt vid låg förbrukning men högt vid hög förbrukning.

Decentraliserade smarta lösningar
Under 1900-talet har vi i hög grad förlitat oss på mycket koncentrerade energikällor som uran, olja och de stora älvarna. Detta har gett oss en centraliserad energisektor, där några få stora företag dominerar. Idag är utmaningen att ställa om från koncentrerade energikällor till att använda mer utspridda och mindre koncentrerade energikällor som sol och vind. De senaste 20 åren har satsningarna på solenergi ökat med 2500 procent men Sverige ligger fortfarande efter länder som Tyskland och Danmark. Nu måste vi satsa på många små istället för enbart några ganska få stora kraftverk. Det handlar till exempel om att sätta solceller och solpaneler på hundratusentals hustak och väggar för att fånga solenergi i form av solel och solvärme. Vindkraftverk behöver ställas upp på tusentals ställen där det blåser för att generera el. Biogas från organiskt avfall behöver produceras på lantbruk och i städer runtom i hela landet för att driva traktorer med mera.

När vi lyckas generera ett överskott på el ska vi använda det för att med hjälp av värmepumpar lagra värmeenergi lokalt i små eller stora värmelager. Biomassa-eldade kraftvärmeverk eller vattenkraft bör vi använda som reglerkraft i ett sådant integrerat el- och värmesystem.

I ett decentraliserat system baserat på förnybar energi bör vi också satsa på teknik för att samordna elanvändningen i hushållen med tillgången på el från förnybara energikällor.

Jordens Vänner anser att skapandet av ett sådant här decentraliserat energisystem måste göras till högsta politisk prioritet. Bara genom ett decentraliserat och samordnat energisystem kan olika förnybara energikällor komplettera varandra och utnyttjas optimalt. Genom att stärka den lokala energiförsörjningen i varje kommun kan också vattenkraften från de stora älvarna i största möjliga mån lämnas för den kraftberoende industrins behov.

Stärk kommuner och lokala energiföreningar
Stora företag som Fortum, EON och Vattenfall talar gärna om decentraliserade och smarta lösningar, men merparten av deras investeringar går till sådant de gör bäst, vilket är storskalig kraftproduktion i exempelvis kärnkraftverk och kolkraftsanläggningar. När dessa gigantiska koncerner kontrollerar lokala el- och värmenät står de ofta i vägen för den förnyelse som krävs lokalt.

Vi menar att lokala energiaktörer som kommuner och energiföreningar ska stärkas på bekostnad av energisektorns storföretag. Vi vill att dagens system med elcertifikat – ett system som gynnar storskaliga aktörer – byts ut mot ett system baserat på nettodebitering för förnybar el och värme. Nettodebitering innebär att alla producenter får ett fast pris när de levererar förnybar el och värme till ett lokalt el- eller fjärrvärmenät. De flesta länder och städer där energiomställningen tagit fart, till exempel i Tyskland, har använt ett system för nettodebitering för olika former av ny förnybar energi. Målet måste vara att ge alla möjlighet att delta i energiframställningen!

En global energiomställning
Även om utmaningen i Sverige och andra rika länder är att radikalt minska energianvändningen, så är utmaningen en helt annan för det stora flertalet av världens invånare. För de flesta människor är brist på moderna energibärare som el och flytande bränslen den stora utmaningen. Globalt och inom de flesta länder finns dessutom enorma skillnader i hur mycket energi olika samhällsgrupper använder.Vi menar därför att fokus måste vara hur vi utifrån olika utgångspunkter kan närma oss en globalt hållbar energianvändning enligt principen rättvist miljöutrymme. För väldigt stora grupper av människor kan relativt små investeringar i ny förnybar energi ge enorma förbättringar av levnadsstandarden.

Ett sätt att överföra medel till hållbar omställning i fattigare länder är att införa ett system för global nettodebitering administrerat av FN. Detta handlar om att göra det lönsammare i alla länder att investera i ny förnybar energi jämfört med att investera i fossil energi och kärnkraft. Vi kräver att Sverige driver på för global nettodebitering i internationella förhandlingar.

Scroll to Top