EU – Mercosur: hot mot mänskliga rättigheter och klimatet

Graphic: NOAH

Jordens Vänner överlämnade i fredags synpunkter till Kommerskollegium på det föreslagna handelsavtalet mellan EU och Mercosur. I oktober tar regeringen beslut om Sverige ska ställa sig bakom avtalet som syftar till att underlätta handel mellan EU och Brasilien, Argentina, Paraguay och Uruguay.

Tillsammans med miljö- och människorättsorganisationer i både Europa och Sydamerika är Jordens Vänner starkt kritiska till den föreslagna överenskommelsen. I det överlämnade dokumentet presenteras 25 olika skäl, där bland annat kraftigt ökad risk för avskogning i Amazonas, förlust av biologisk mångfald samt ett försvagat jordbruk lyfts fram.

Enligt rapporten begränsar också Mercosur-avtalet möjligheterna att uppfylla Parisavtalets mål och Agenda 2030:s globala mål. Det kommer även att ha en stark inverkan på jordbrukares rättigheter och minska deras demokratiska kontroll över livsmedelssystemet – i Sverige och i Latinamerika.

– Det pågår oerhörda övergrepp mot ursprungsfolken i Amazonas och intrång i viktiga ekosystem, framför allt i Brasilien. Dessa är politiskt sanktionerade av landets ledning, med president Bolsonaro i spetsen. Att i det läget teckna ett handelsavtal som ytterligare kommer att öka pressen på området går helt emot Sveriges officiella strävanden. Om Sveriges regering säger ja till Mercosur-avtalet så godkänner man också Bolsonaros övergrepp. Ett nytt handelsavtal bör sträva efter en lösning på problem som vi konfronterar idag, något vi inte ser i förslaget, säger Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström.

Jordens Vänner ser att det behövs mer samarbete för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet, men att det måste vara transparent, inkluderande och aktivt stötta engagemang från civilsamhället och dem som påverkas mest av avtalets implementering. I Europa har 1,7 miljoner personer ur civilsamhället tagit ställning mot avtalet genom en namninsamling. Jordens Vänner hoppas därmed att Regeringskansliet kommer att överväga dessa skäl i sitt beslutsfattande och avstå från att underteckna avtalet.

Scroll to Top