Färnebokursen satsar på mailaktion för hållbar transportplan

Färnebo folkhögskola har tillsammans med Jordens Vänner en distanskurs som heter Klimaträttvisa Globalt och lokalt. Kursen har nu dragit igång en mailaktion till infrastrukturministern om den kommande transportplanen. Här är några av de frågor som kursdeltagarna enats om att prioritera: 

Gör transportplanen klimatvänlig
I vår fattar regeringen beslut om Sveriges nationella transportplan för de närmaste 12 åren.

Avbryt alla planer för stora vägbyggen
Utsläppen i Sverige och världen behöver minska snabbt. I det läget planerar Trafikverket för en ökad vägtrafik i sitt förslag för Nationell transportplan. För att vi ska uppnå klimatmålen måste trafiken kraftigt minskas. Avbryt alla planer för stora vägbyggen som Södertörnsleden och satsningar för ökad trafik på E22, E6 och E20.

Prioritera gatuutrymme för cykel- och gångtrafik, framför biltrafik
I dagsläget trängs barn, hundar, rullatorer, rullstolar, lådcyklar och elsparkcyklar på en yta som är som bäst två meter bred medan bilarna får resterande yta i städerna. Det kan vi ändra genom att göra alla cykelfiler separata från gångvägarna, för att göra det både säkrare för cyklister och fotgängare av olika slag. Bortsett från klimatvinsterna, skulle en sådan förändring föra med sig stora fördelar i form av högre säkerhet, mindre buller och luftföroreningar samt att frigöra stora ytor i våra städer, som skulle kunna nyttjas av människor istället för bilar.
     Medan Trafikverket bekostar nya större vägar måste kommunerna helt eller delvis lägga ut pengar på åtgärder som minskar trafiken, t.ex. insatser för att få till ändrade resvanor. Många regioner kräver dessutom att kommunerna ska vara med och betala nya cykelbanor utmed de regionala vägarna. Samtidigt finansierar regionerna nya regionala vägar utan några krav. Det mest klimat- och miljövänliga åtgärderna behöver prioriteras. Därför behövs en regelförändring så att pengar som staten finansierar infrastruktur med gynnar de mest klimat- och miljövänliga åtgärderna och blir förenliga med Sveriges klimatlag och åtaganden enligt Parisavtalet.

Sänkta priser i kollektivtrafiken med sikte på nolltaxa
Under de senaste tio åren har priserna i svensk kollektivtrafiken ökat med hela 43 procent, det är tre gånger mer än den allmänna prisökningen. Något som bidrar till att många i vårt avlånga land väljer bilen framför tåget eller bussen. Om vi ska nå klimatmålen och säkra en framtid för kommande generationer behöver vi genomföra stora åtgärder. Att inför nolltaxa i kollektivtrafiken är ett steg i rätt riktning.  
     För många finns det inget annat val än att åka kollektivt. Är du funktionsnedsatt men utan färdtjänst? Har du kommit till Sverige och aldrig lärt dig cykla som barn? Kan du av olika anledningar inte ta körkort? Då är valet redan gjort åt dig. Kollektivtrafiken borde vara en samhällsservice för alla. Idag finansieras kollektivtrafiken till ungefär hälften av staten genom skatteintäkter. Sedan 2005 har Sveriges skatter sänkts med 100 miljarder kronor, att införa nolltaxa i kollektivtrafiken skulle kosta betydligt mindre. 2013 blev kollektivtrafiken i Estlands huvudstad Tallin gratis. Detta finansierades genom ökade skatter och höjda parkeringsavgifter. Sverige är ett rikt land, vi skulle utan tvekan kunna gå i samma spår. Inför nolltaxa!

Reseavdrag till landsbygden
Det är högst rimligt, och nödvändigt, med ökade priser för bensin, diesel och andra fossila bränslen. Vad som är orimligt i denna ekvation är att det drabbar folk på glesbygden allra hårdast. Människor som inte har något annat val än att ta bilen. Idag är det i första hand välbetalda män i storstäderna som får reseavdrag. Märkligt då dessa i de flesta fall har möjlighet att cykla eller åka kollektivt till jobbet. En rimligare modell vore att enbart ge reseavdrag för jobbresor till människor som har fast boende i postnummerområden i glesbygden.
     Att Sverige ska satsa på el-laddare är givet för att vi ska nå våra klimatmål. Men fler laddstolpar gynnar ju enbart de som har råd att köpa en elbil. Människor i glesbygden, som ofta står utan bra kollektivtrafik, måste kompenseras för de kraftigt höjda bränslepriserna. Det är av största vikt att Sverige inte glömmer bort eller kör över de här människorna. Inför reseavdrag till landsbygden. 

Läs mer och delta i mailaktionen

Scroll to Top