fbpx

1 reaktion på ”Food Waste and the Supply Chain Infographic”

 1. “Från fotosyntes till fotosyntes” – slogan som borde borde ersätta nuvarande “från jord till bord”. Fotosyntesen är basen för cirkulär bioekonomi och för livet på jorden.
  Utöver matavfall hanteras ohållbart det mesta som kommer från växter, djur och mikroorganismer med dagens avfall- och avloppssystem.
  Dessa system är kostsamma både för individer (avgifter), för lantbrukare som saknar inhemska organiska gödselmedel och måste köpa importerade mineralgödsel samt för samhället när utsläppen negativt påverkar miljö, hälsa och klimat.
  Den nyfikne hittar en del material med förslag till omställning till hållbarare system på http://www.biotransform.eu.
  ——————-
  “From photosynthesis to photosynthesis” – the slogan that should replace the current “from farm to fork”. Photosynthesis is the basis for circular bioeconomy and for life on earth.
  In addition to food waste, most of what comes from plants, animals and microorganisms is handled unsustainably with today’s waste and sewage systems.
  These systems are costly both for individuals (fees), for farmers who do not have domestic organic fertilizers and must buy imported mineral fertilizers, and for society when the emissions negatively affect the environment, health and climate.
  The curious will find some material with suggestions for transition to more sustainable systems at http://www.biotransform.eu.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top