FSC, en omdiskuterad nominering till Svenska Greenwashpriset 2015

Pressmeddelande 2015-04-22

FSC, en omdiskuterad nominering till Svenska Greenwashpriset 2015

Den 15 april 2015 släpptes de slutgiltiga nomineringarna för Svenska Greenwashpriset 2015 som delas ut av Jordens Vänner. De nominerade var Svenska FSC, Body Shop, EcoEnergy, Rikshem och Cecilia Malmöström för arbetet med TTIP. Sedan publiceringen av de nominerade har framförallt Svenska FSC varit ett ämne för diskussion. FSC har själva svarat på nomineringen och anser att denna är missvisande och innehåller sakfel samtidigt anser de att det är bra att verksamheten granskas och kritiseras när det förtjänas.

FSC var kritiska till att följande punkter lyfts i nomineringen:

  • Att FSC konsekvent ger dispens för användning av gifter i skogsbruket
  • Att FSC framhäver kalhyggesbruket som en hållbar skogsbruksmetod
  • Att i princip inga åtgärder vidtas när certifierade skogsbrukare bryter mot överenskommelsen
  • Att de ekonomiskt starka aktörerna inom skogsnäringen har för stor makt och utgör en stor del av Svenska FSC:s styrelse

FSC och Jordens Vänner är eniga om att det är viktigt med granskning av certifieringar för att konsumenterna ska kunna lita på de certifieringar som de möts av i sin vardag. Det är också därför som Svenska FSC har nominerats. I nomineringen såväl som i repliken från FSC lyfts att FSC beviljar dispens för användning av kemiska bekämpningsmedel i skogsbruk. Jordens Vänner ser positivit på att FSC arbetar med att minska dessa bekämpningsmedel men faktum kvarstår att de fortfarande förekommer i stor utsträckning trots att FSC:s svenska skogsbruksstandard säger att kemiska bekämpningsmedel inte ska användas i skogen.

Att använda sig av kemiska bekämpningsmedel liksom mekaniska skydd är ett sätt att angripa symtomen, inte orsaken till problemet med skadedjur såsom snytbaggar. Orsaken till problemet kan härledas till kalhyggen. Att FSC inte tar ställning till olika skogsbruksmetoder är ett sätt att stötta kalhyggesbruket. Kalhyggen gör att de blivande plantagerna blir ensartade och likåldriga och utarmade på djur och växter samt att kvalitén på träden sjunker. Plantagerna blir därför inte sällan stormkänsliga och lättangripna av barkborrar. Barkborrens naturliga fiender har också svårt att överleva i plantager och de vitala mykorrhizasvamparna dör vid kalavverkning. Nyetablering av svamparna är ofta svår att skapa och kan ta lång tid.

Jordens Vänner och FSC är överens om att världens skogar spelar en viktig roll för såväl ekosystem som klimatet. FSC-certifierade företag fortsätter trots detta att fragmentera stora sammanhängande naturskogsområden och råvaran säljs sedan med miljöstämpeln ”FSC-certifierat”. Det är i första hand certifierare och markägares ansvar att se till att de följer FCS-standarden och certifieringen ska vara en garanti för att trä- och pappersprodukter kommer från ett hållbart skogsbruk. Samtidigt dokumenterar den ideella naturvården hur certifierade markägare kalhugger naturskogar, nyckelbiotoper och livsmiljöer för hotade arter samt begår upprepade brott mot standarden över tid. Trots det har ett mycket litet antal av de granskade markägarna fått sitt certifikat indraget och har därigenom kunnat fortsatt bryta mot FSC-standarden.

Idag har dessutom varje certifierare egna rutiner för hur klagomål hanteras vilket i längden gör det svårt att få en överblick för utomstående intressenter, som vill bidra till att förbättra systemet genom klagomålsprocessen. I uttalandet från FSC Sverige framstår processerna som både fungerande och att de leder till omfattande åtgärder, vilket inte överensstämmer med hur klagomålsprocesserna fungerar i verkligheten. Det pågår ett projekt inom FSC för att förbättra hela systemet men det gå för långsamt.

Det är för oss märkligt att miljömärkningssystemet FSC, med dessa brister, kan marknadsföras som hållbart. Jordens Vänner har länge försökt arbeta med att få till stånd en förändring av bristerna kring bland annat det allenarådande kalhyggesbruket som finns inom FSC men beslutade sig 2012 för att, liksom många andra miljöorganisationer, gå ur FSC Sverige då möjligheten att få gehör för frågorna var mycket begränsad.

Kontaktperson:
Sofia Hedström
sofia.hedstrom@jordensvanner.se
0727-238042

Läs mer

FSC:s svar på nominering: Kommentar på Svenska FSC:s nominering till Svenska Greenwashpriset 2015
Pressmeddelande Skydda Skogen: FSC har gjort sig förtjänta av Greenwash-priset
Svenska Greenwashpriset 2015 Forest Stewardship Council
Svenska Greenwashpriset 2015

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top