Gemensamt ställningstagande mot fossilgas i Sverige

Annika Hagberg från Fossilgasfällan under det gemensamma sommarlägret i Biskopsgården. Idag lanseras ett gemensamt ställningstagande mot fossilgas (tidigare kallat naturgas) i Sverige. Fem organisationer ställer sig bakom och fler aktörer är välkomna att sälla sig till gruppen som anser att:

  • Fossilgas måste stanna i marken
  • Sverige bör prioritera klimaträttvisa
  • Sverige bör satsa på förnybar energi och visa sant klimatledarskap


Ställningstagandet är ett svar på senaste tidens uppmärksammande av den planerade ökning av fossilgasanvändning som sker över hela Europa. Till stor del handlar planerna om LNG, vilket är fossilgas i flytande form. I Sverige har det privata företaget Swedegas planer på att bygga ny infrastruktur för ökad import och försäljning av fossilgas, bland annat i Göteborg genom projektet GO4LNG. Även andra aktörer i Sverige försöker bygga ny infrastruktur för hantering av det fossila bränslet och i dagsläget finns skisser på åtta nya LNG-terminaler längs hela Sveriges kust.
Fossilgas, som till störst del består av växthusgasen metan, är inget alternativ till andra fossila bränslen då det ur ett livscykelperspektiv har lika stor – eller större – klimatpåverkan jämfört med till exempel olja och kol (se bl.a. Howarth, 2014 och professor Kevin Anderson i The Guardian, 2017-11-07). Fossilgas har hög energidensitet och lågt innehåll av svavel, vilket gör att det som bränsle orsakar lägre utsläpp av partiklar än andra fossila bränslen, och klarar de nya strängare kraven på låga svavelutsläpp för fartygsbränslen. Men utvinningen av fossilgas är lokalt mycket miljöförstörande, i synnerhet då det sker genom fracking.
– I fråga om miljöförstöring är fossilgas en ren rättvisefråga: ska det bli smutsigt här eller där? I fråga om klimatpåverkan visar forskning att fossilgas inte är ett alternativ om vi vill hålla oss inom Parisavtalet och försöka se till att medeltemperaturen globalt inte överstiger 2°C. Det är 2017 nu, snart 2018: vi har inte råd med någon ny infrastruktur för fossila bränslen över huvud taget, säger Annika Hagberg från Fossilgasfällan.
Med detta gemensamma ställningstagande skapar Jordens Vänner och Fossilgasfällan en plattform där allt fler aktörer kan ta ställning i frågan. Dialog och forskning om förnybara alternativ behöver fortsätta, samtidigt som konsumtionen – och därmed efterfrågan på energi och råvaror – överlag behöver minska.  
Metan är en 86 gånger kraftigare växthusgas än koldioxid enligt FN:s klimatpanel IPCC. Att tillåta en satsning på fossilgas motverkar därmed regeringens målsättning om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är nu upp till bevis: ska Sverige ta en ledande roll i klimatarbetet eller skriva in oss i historieböckerna som en aktiv deltagare i att förvärra vår klimatpåverkan under 2010-talet, säger Andrea Söderblom-Tay, ordförande för Jordens Vänner.  
FAKTA i korthet:

  • Fossilgas består till störst del av metan. Under utvinning och transport av fossilgas läcker metan ut till atmosfären. Enligt FN:s klimatpanel IPCC (Myhre et al., 2013, se tabell 8.7, s 714) är metan 86 gånger mer potent som växthusgas än koldioxid ur ett 20-årsperspektiv. Fossilgasförespråkare använder ofta äldre, lägre, siffror samt ur ett 100-årsperspektiv, vilket ger en skev och delvis felaktig bild.
  • GO4LNG heter Swedegas planer för en ny fossilgasterminal i Göteborgs hamn, inklusive två km pipeline för att koppla terminalen till det svenska gasnätet. Som Open Access-terminal kan fossilgasen komma varifrån som helst och det blir svårt att kontrollera dess ursprung och utvinningsmetoder. Enligt Swedegas koncessionsansökan vill de vara uppe i full kapacitet år 2030 – samma år som Västra Götalandsregionen ska vara fossiloberoende och Sveriges fordonsflotta ska vara fossilfri.   
  • Swedegas är dotterbolag till belgiska Fluxys och spanska Enagás, två av bolagen som står bakom byggandet av TAP, TransAdriatic Pipeline (en del av Southern Gas Corridor), som är en starkt kritiserad pipeline för fossilgas från Azerbadjan till Italien.

 

Gemensamt ställningstagande mot fossilgas i Sverige

Vi, undertecknande av detta gemensamma ställningstagande, yrkar på att svenska politiker och företag ska visa klimatledarskap genom att stoppa all utveckling av ny infrastruktur för fossilgas i Sverige, till förmån för förnybara alternativ och forskning på området.
Vi anser att:
1. Fossilgas måste stanna i marken
En stor del av fossilgasens klimatpåverkan kommer från läckage av växthusgasen metan som sker under hela fossilgasens livscykel. Enligt de senaste beräkningarna från FN:s klimatpanel IPCC har metan 86 gånger större klimatpåverkan än koldioxid. Det innebär att fossilgas under sin livscykel, när en räknar med utsläppen av både metan och koldioxid, ger minst lika stor – och upp till tre gånger större – klimatpåverkan som kol. Denna helhetsbild kommuniceras sällan av fossilgasförespråkare.
2. Sverige bör prioritera klimaträttvisa
Genom att investera i fossilgas prioriteras lokal luftkvalité medan miljöpåverkan exporteras utomlands, då utvinning av fossilgas förorenar luft, mark, yt- och grundvatten i utvinningsområdet. Som fossil energikälla bidrar fossilgas även till Sveriges klimatpåverkan. Klimat ser dock inga nationsgränser, så oavsett var i världen utsläppen sker bidrar det till klimatpåverkan som drabbar oss alla, men som mindre privilegierade människor har sämre förutsättningar att skydda sig emot.
3. Sverige bör satsa på förnybar energi och visa sant klimatledarskap
Alla investeringar som görs i ny infrastruktur för distribution av fossila bränslen tar oss ett steg längre bort från att bli oberoende av dem. Det gäller förstås även fossilgas eftersom gasen är en minst lika stor klimatbov som kol och olja. När vi enligt en enad forskarkår idag har en handfull år kvar för att med haltande odds klara oss undan irreversibla klimatförändringar, är det inte läge för nya investeringar i fossil energi. Det är inte rimligt att svenska politiker talar om ambitioner att bygga världens första fossilfria land, medan de samtidigt tillåter bygge av ny infrastruktur för fossil energi.
Signerande:
Andrea Söderblom-Tay, ordförande, för Jordens Vänner
Annika Hagberg, engagerad, för Fossilgasfällan
Lena Nilsson, ordförande, för Naturskyddsföreningen Göteborg
Johan Andersson, ordförande, för Fältbiologerna
Alice Andersson, vice ordförande, för PUSH Sverige
vid lanseringen 5 december 2017
Efter lanseringen har följande organisationer anslutit sig:
Adam Hjort, Miljö- och klimatpolitisk talesperson, för Feministiskt initiativ
 

Scroll to Top