Gran Familia Awá behöver stöd

Floden Nulpe i Cuambi Yaslambi-reservatet.
Floden Nulpe i Cuambi Yaslambi-reservatet. Foto: Altropico.
Awafolket är ett av de ursprungsfolk som Jordens Vänner i Sverige stödjer. De för en hård kamp mot osedvanligt många hot och har så gjort i tiotals, hundratals år. Jordens Vänners devis att miljö och solidaritet hänger ihop kan inte bli tydligare. Regnskogen och ursprungsfolken har samma intressen, och därför måste båda också skyddas. Att stödja t ex Awafolkets eget arbete med att skydda sina egna och sin marks rättigheter är också ett sätt att låta de drabbade själva sätta agendan och inte komma med rika länders pekpinnar.
Men vilka är Awafolket och vad gör de? Och vad gör Jordens Vänner? Awafolkets benämning på sig själva betyder ”folket från skogarna i bergen”, ett ursprungsfolk som bebott gränstrakterna mellan Colombia och Ecuador i årtusenden. Tillsammans utgör man idag en population på över 40 000 människor i ett hundratal mindre bosättningar, merparten i Colombia. Den samlade arealen av territorierna uppgår till mer än 800 000 hektar, en yta stor som Västmanland.
Awafolkets framtidsvision kallas ”Plan de Vida de la Gran Familia Awá”. Det är en slags programförklaring och gemensam demokratisk handlingsplan för att stärka den interna sammanhållningen. Det är även en plattform för det utåtriktade arbetet gentemot ansvariga myndigheter och, för den delen, en intresserad allmänhet och det internationella samfundet.
ABCD2Sedan 1980- och 90-talen har Awafolket organiserat sig i fyra autonoma organisationer som verkar för gemensamma principer: enheten, territoriet, autonomin och kulturen.
Principerna för ”Gran Familia Awá” är baserade på den värdegrund som Awakulturen har gemensamt, över de nationsgränser som idag existerar. Gränser som inte har någon historisk betydelse för Awafolket själva. De traditionella, autonoma territorierna styrs på grundval av de gamlas tradition – en kosmologi för en harmonisk relation till naturen, till andra levande varelser och väsen. En holistisk vision där territoriet utgör en helhet för att trygga folkets överlevnad.
Det är gemensamma principer som definierar relationen mellan personer och samhällen liksom relationen till andra folkslag. Syftet är att försvara sina rättigheter och autonomi på sina traditionella territorier, liksom tillgång till utbildning, hälsovård och livsmedelssuveränitet.
Colombiansk militär i närheten av floden Nulpe. Foto: Radio Macondo
Colombiansk militär i närheten av floden Nulpe. Foto: Radio Macondo
Situationen för Awafolket i Colombia är extremt svår, framförallt i Narinoprovinsen i söder på gränsen till Ecuador. Där är de klämda mellan sköldarna i den väpnade konflikten mellan colombianska armén å ena sidan, Farcgerillan och paramilitären å den andra sidan. Dessutom är provinsen en bas för kokaodlingar och drogmaffian. Utsattheten är total.
På grund av svårigheterna flyr många familjer till uppsamlingsläger och sällar sig till Colombias nära fem miljoner internflyktingar på obestämd tid. Men detta är inte hela sanningen då naturresurser på Awafolkets territorier såsom timmer, olja, guld och andra mineraler attraherar nationella och multinationella bolag, liksom annan organiserad illegal verksamhet. Dessutom gör det osäkra läget att fattiga småbönder på flykt och på jakt efter jord, illegalt ockuperar mark på territorierna för att överleva. Intrång på territorierna förekommer även i Ecuador men där är man däremot inte – ännu – offer för den väpnade konflikten i Colombia.
Vid ett samtal med Rosalba Pai, Presidenta för UNIPA i Colombia, tidigare i år fick vi veta att situationen för Awafolket i Colombia inte på något vis förbättrats av de fredssamtal mellan regeringen och Farcgerillan som pågår i Havanna sedan flera år. Och vad värre är, man befarar att svårigheterna kommer att fortsätta även om parterna undertecknar ett avtal. Hur avväpnar man alla dessa på många vis autonoma grupperna – och detta mitt i ett kokadistrikt?
UNIPA, en av fyra Awa-organisationer, håller kongress. Foto: Unipa Mobiliseringen och organiseringen av Awafolkets gemensamma krafter syftar till att skapa en större slagkraft i rättighets- och säkerhetsfrågor gentemot de lokala myndigheterna och i sista hand regeringarna. Även om behovet är akut i Colombia så är det ur flera aspekter mycket viktigt även i Ecuador. Illegala invasioner är ett stort problem liksom behovet av stöd för den egna kulturen i ett samhälle i förvandling och under påverkan av omvärlden som tränger allt närmre inpå.
Intressant i Ecuador är den just nu pågående konfrontationen mellan den nationella rörelsen för ursprungsfolken (CONAIE) och regeringen Correa. I korthet kan man säga att konflikten, som trappats upp till generalstrejker som mötts av repression från polis och militär, har sin grund i en svekdebatt. Folkrörelserna (flera organisationer samlade under det nationella paraplyorganet CONAIE), menar att man röstade fram den nu sittande regeringen på löften om en omsvängning från ekonomisk marknadspolitik till att omfatta, och åtminstone gradvis, införa ”Buen Vivir”.
Buen Vivir, ”Det goda livet”, kan enligt protesterna endast uppnås om man fjärmar sig från kapitalistiskt utnyttjande av naturtillgångar och människor. Naturen har också rättigheter, numera inskrivna i konstitutionen. Problemet som nu uppstått är att regeringen beslutat om prospektering av olja och mineraler. Ecuador är också starkt beroende av export för att betala sina olika sociala program. ”Vi är inga tiggare”, som presidenten säger, ”vi sitter på en guldgruva som vi måste utnyttja”. Och nu har man hamnat i öppen konflikt med ursprungsfolkens rörelser, som fällt presidenter tidigare, då man antingen inte konsulterat på lokal nivå eller inte tagit hänsyn till motståndet. Problemas! Utgången av konflikten återstår ännu att se.
Jordens Vänners mångåriga samarbetspartner Altropico är en ideell organisation baserad i Ecuador, men som arbetar med Awafolkets organisationer även i Colombia. Altropico förmedlar Jordens Vänners stöd till den pågående processen med att utveckla ”Plan de Vida Gran Familia Awá”. Det handlar om finansiering av binationella möten, men även utbildningar och produktion. Jordens Vänner ska se över möjligheterna att utöka stödet till Awáfolket i Colombia, då den svenska regeringens nya biståndspolitik bekräftat att man satsar på ett fortsatt stöd till Colombia, liksom till Bolivia och Guatemala.
Kartan visar de olika territorier och ursprungsfolk som Jordens Vänner och Altropico arbetar med i både Colombia och Ecuador. Klicka för att se kartan i större storlek. Jordens Vänner filosofi – baserad på att miljö och solidaritet hänger ihop – är att stödja ursprungsfolkens organisering, skydd av territorier, utbildning samt utvecklingen av överlevnadsmöjligheterna i hembyarna. Just den typen av stöd från Sverige ser vi tyvärr ut att vara ensamma om och det är just denna verksamhet som behöver fördjupas och utvidgas de närmaste åren. Inte minst handlar det om att hjälpa byar i områden som ännu inte fått status som autonomt område. I Putomayo, en provins längre österut längs gränsen i tropiskt regnskogsområde, finns 6 500 invånare på ett 8 670 hektar stort territorium men med ambitionen att införliva inte mindre än 48 550 hektar ytterligare i processen för erkännande och autonomi.
Vill du vara med och stödja Awafolkets kamp? Du kan skänka pengar på flera sätt, t ex sätta in pengar på 90 04 74-8 (märk inbetalningen ”regnskog”), swisha valfritt belopp till 1232 789 949 (pengarna öronmärks automatiskt), bli månadsgivare eller köp ett gåvobevis. Vår insamling har 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Tack för ditt stöd!

Scroll to Top