Svenska Greenwashpriset 2015 Rikshem

Rikshem AB nomineras till Svenska Greenwashpriset 2015 för deras renovering av miljonprogramsområdet Gränby i Uppsala, det så kallade Gröna Gränby. Genom att i renoveringen riva ut fungerande köksinredning i stället för att renovera dem går de emot sin egen miljöpolicy. De använder sig också av ett språk som antyder stora miljösatsningar trots att de knappt når upp till uppsatta statliga mål.
Rikshem AB nomineras till Svenska Greenwashpriset 2015 för deras renovering av miljonprogramsområdet Gränby i Uppsala, det så kallade Gröna Gränby. Genom att i renoveringen riva ut fungerande köksinredning i stället för att renovera dem går de emot sin egen miljöpolicy. De använder sig också av ett språk som antyder stora miljösatsningar trots att de knappt når upp till uppsatta statliga mål.
Rikshem AB är ett av Sveriges största privata bostadsbolag med bostäder och samhällsfastigheter i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping, Västerås, Norrköping, Helsingborg, Jönköping, Huddinge, Sundsvall, Halmstad, Södertälje, Solna, Kalmar, Nyköping, Sigtuna, Ale och Knivsta. Rikshem ägs av AP-fonderna (dvs staten) till femtio procent och AMF Pension till femtio procent. I AMF Pension är LO delägare.
Just nu renoverar Rikshem AB sina ca 1 200 bostäder i bostadsområdet Gränby. Gränby klassas som en del av det så kallade miljonprogrammet, som innefattar flerbostadshus som byggdes under perioden 1965–1974 för att avskaffa bostadsbristen som uppkommit under 1950-talet. Gränby som byggdes mellan 1965–1968 är i dag i behov av större renoveringar enligt bostadsbolaget. På sin hemsida har Rikshem identifierat att avloppsstammar, ventilation, el- och vattenledningar såväl som badrum, kök och fönster behöver bytas ut. Rikshem identifierar att en av anledningarna till renoveringen är att denna är ”viktig för miljön och minskar vår klimatpåverkan. Vi på Rikshem vill skapa ett trivsamt, tryggt och hållbart boende för dig.”
I Rikshems miljöpolicy uppger de att ”Vi vill bidra till en bättre miljö och strävar efter att kontinuerligt minska vår verksamhets energi- och resursförbrukning samt eventuell annan negativ påverkan på miljön.” Detta ska bland annat göras genom att de ska använda sig av ett livscykeltänkande, genom att hantera avfall, källsortera och återanvända material på ett effektivt sätt, samt i den interna verksamheten som vid nyproduktion, ombyggnation och förvaltning.
I intervjuer som gjorts med Rikshem har dock framkommit att de i dessa renoveringar ser en energieffektivisering på 45 %, vilket är strax under det mål för miljonprogrammens energieffektivisering som satts upp av regeringen 2011 om att halvera energiförbrukningen fram till 2050. Rikshem kan således ses använda sig av en klassisk typ av greenwashing, genom att de använder sig av färgen grön i sitt projektnamn och därigenom lyfter fram något som en stor miljösatsning då de i själva verket gör precis det som efterfrågats för att möta uppsatta mål för sin verksamhet.
Inför att renoveringarna skulle starta gjordes på uppdrag av Rikshem (då Dombron) en kulturhistorisk inventering av Gränby. I denna konstaterades bland annat att det finns kök med originalinredning som fortfarande är i mycket gott skick, om än i behov av viss renovering, samt att kvaliteten är odiskutabel. I inventeringen dras också slutsatsen att det vore ”direkt osmart” att byta ut dessa kök. Rikshem har dock först efter hård påtryckning från hyresgästföreningen gått med på att bevara 300 av köken men har enligt boende i det konkreta genomförandet av denna överenskommelse gjort vad de kunnat för att förmå hyresgäster att inte välja detta alternativ.
I Rikshems miljöpolicy lyfter de fram att de har ett så kallat livscykeltänk. Ett sätt att arbeta med livscykelperspektiv är att utnyttja befintliga värden och material, vilket kan bidra till att trycket på nytillverkade produkter minskar. Ett minskat tryck är positivt ur ett livscykelperspektiv där en produkts hela livscykel analyseras, från produktion till kassering. Då det krävs energi och råvara för att tillverka en produkt samt transporter för att leverera denna kan en minskning av användandet av nyproducerade produkter få ett positivt utfall för den totala miljöpåverkan som en renovering har. Vid byte av kök kan en återanvändning av köken också förlänga livslängden och på så vis även livscykeln. Hyresgäster i Gränby har dock uppgett att de känner sig tvingade att byta ut sina kök, som slängs i en container, mot nya kök av sämre kvalitet i samband med renoveringarna, vilket går rakt emot Rikshems egen miljöpolicy om att återanvända material utifrån ett livscykeltänk.
Renoveringen har också lett till höjda hyror vilket bidragit till att många ansett sig behöva lämna sina bostäder. Enligt en rapport från Uppsala kommun har antalet socialbidragstagare ökat i området, vilket tros bero på att de familjer som inte har råd att flytta därifrån tvingas söka ekonomisk hjälp. Denna negativa konsekvens av renoveringarna går också emot Rikshems miljöpolicy då hänsyn till sociala effekter inte tas:
”Vi anser att affärsmässighet och samhällsansvar går hand i hand. Därför utgör ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer tillsammans grunden för vårt långsiktiga samhällsansvarsarbete och vi strävar ständigt efter att förbättra detta.”
Åse Richard, projektledare för konstprojektet Våra hem och boende i Gränby säger i ett pressmeddelande:
– Renovering behövs, men den bör göras smart och varsamt. Det sätt fastighetsbolagen valt att gå tillväga hos oss är inte långsiktigt hållbart, vare sig ur sociala, klimat- eller kulturhistoriska perspektiv. Hyresgäster har inget inflytande, vilket är mycket synd. Vår kunskap och våra perspektiv behövs.
Källor
http://www.rikshem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=4499968e-1874-4093-83aa-20c61fbcdf06
Richard, Åse (2013) Miljoner för Miljön Klimatanpassad renovering av miljonprogrammet, Urban och social geografi, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala Universitet.
Kulturhistorisk inventering av området Gränby, Uppsala kv 6:2, 6:1, 7:2, 7:1, 8:2, 8:1, 9:2, 9:1. Utförd mars 2011 av Meurk, Sofia.
Mer information
http://www.mynewsdesk.com/se/hyresgastforeningen-aros-gavle/pressreleases/lunchseminarium-trygg-aer-ingen-vara-1120349
https://www.youtube.com/watch?v=JJN7IULgJXE
Svenska Greenwashpriset 2015
Jordens Vänner delar ut Svenska Greenwashpriset för att uppmärksamma de som sprider falska miljöbudskap, så kallad greenwash. Greenwash innebär att företag, organisationer eller makthavare använder falska miljöbudskap i sin marknadsföring och kommunikation. Vi har i år fått in rekordmånga nomineringar till Svenska Greenwashpriset, vilket visar på ökat intresse och ökad medvetenhet om greenwash. Läs mer

Dela gärna vår kamp!

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top