Hjälp oss att rädda Östersjön – Upprop

Östersjön, vårt sårbara innanhav, är ett av de mest trafikerade, sköra och förorenade haven i världen. Förutom otaliga miljöproblem hotas Östersjön även av den snabbt växande militära verksamheten i området.
Förutom att de permanenta truppernas antal i Östersjöområdet har ökat, har även krigsövningarnas antal ökat, såsom även antalet länder och soldater som deltar i övningarna.  Även övningarnas innehåll har förändrats. Tidigare övades främst krishantering. Idag simuleras även tungt beväpnade och välutrustade truppsammandrabbningar samt krigföring med atomvapen. Dessutom eskalerade antalet luftrumsöverträdelser och farliga närflygningar sommaren 2017.
Militärövningar med flera tusen, och till och med tiotusentals deltagare, anordnas flera gånger årligen av både västländerna och Ryssland. Detta ökar dramatiskt spänningen mellan väst och öst och bidrar till miljöföroreningen i området. Övningarna utgör ett hot mot världsfreden och är ett slöseri med värdefulla resurser som bör användas för att ta itu med redan existerande och framtida miljöskyddsutmaningar.
Omfattande krigsövningar som Arctic Challenge, Northern Coast, Aurora och Zapad, vilka ägde rum år 2017, kan även föranleda misstag med förödande konsekvenser.
Ett ytterligare hot utgör moderniseringen av atomvapnen vilken enligt många krigsanalytiker och fredsforskare sänker tröskeln för deras ibruktagande. Förutom atomvapnen i Storbritannien och Frankrike har USA atomvapen utplacerade i Europa. Ryssland har atomvapen på olika platser i landet och har sannolikt även i Kaliningrad stationerat missiler som kan bära atomvapen.
Det bör även beaktas att det invid Östersjöns kuster finns flera atomkraftverk och andra nukleära industrianläggningar vilka utgör en stor fara i militära stressituationer såsom omfattande krigsövningar, konfliktsituationer eller krig.
Slutligen hotas Östersjön även av det militära arvet från tidigare krig; bland annat tusentals ton sprängämnen och kemiska vapen som dumpades under första världskriget, och av bomber, minor och annat krigsmateriel som dumpades efter andra världskriget och som uppskattas uppgå till flera hundratusen ton.
 
Vi – som har undertecknat detta upprop:

  • uppmanar alla regeringar i Östersjöområdet att använda sina finansiella resurser till att rädda Östersjön istället för att finansiera militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet!
  • har för avsikt att skapa debatt om de militära hoten i Östersjöområdet. Vi vill engagera politiker, fredsinstitut, fredsforskare, konstnärer, kända personligheter, medborgarorganisationer och socialt engagerade medborgare i hela Östersjöområdet att delta i vårt projekt att omvandla Östersjön till ett FREDENS HAV – fred mellan folken och skydd för miljön!

Uppropet kommer att skickas ut till alla regeringar, parlamentariker, miljö- och fredsinstitut i Östersjöregionen (HELCOM, Åland Islands Peace Institute, Baltic Sea Conservation Foundation, Interreg Baltic Sea Region, Council of the Baltic Sea states, the Baltic Sea Parliamentary Conference, the Baltic Assembly, Baltic Council of Ministers, etc)
Vill du skriva under uppropet? Hör av dig till: info@jordensvanner.se
 
 Här kan du ta del av de 148 understödjande underskrifterna i uppropet för Östersjön

Scroll to Top