Ikea lämnar Karelen


 Den 11 februari, nästan samtidigt som FSC publicerat uppgifterna om det indragna certifikatet, kungör Ikea att de kommer att lägga ner sin verksamhet i Karelen under 2014. Enligt Ikea är dessa två frågor inte kopplade till varandra. Flytten av produktionen till annan ort i Ryssland har planerats sedan tidigare. Istället rör det sig om ekonomisk optimering inom Ikea:s verksamheter i Ryssland. Ikea menar att miljörörelsens kritik inte ligger bakom beslutet.
 

Att Ikea lämnar denna del av Karelen, där en stor koncentration av gammal naturskog finns, visar tydligt att det inte är långsiktigt hållbart, varken ekologiskt, socialt eller ekonomiskt att bedriva en verksamhet som bygger på avverkning av den ändliga resursen som urgamla naturskogar utgör, säger Klas Ancker, Jordens Vänner. Detta bör sända en tydlig signal till andra företag att inte satsa på gruvbrytande avverkning av intakt gammelskog, utan istället fokusera sin produktion till områden av sekundärt uppvuxen skog som redan varit brukad.
Miljörörelsen skulle vilja se en storsatsning på naturbaserad turism i de vackra och mycket storslagna landskap som finns i denna del av Karelen. Det, tillsammans med hållbart skogsbruk i sekundära skogar, skulle kunna vara ett sätt att skapa nya, långsiktiga jobb på landsbygden i Karelen.
Ikea sade till rysk media att flytten och uppsägningarna inte beror på miljörörelsens kritik, utan bolagets egna krasst ekonomiska planering, säger Viktor Säfve, Skydda Skogen. Vi hade helst sett att de bara lämnat gammelskogarna ifred, och istället flyttat sin verksamhet till redan brukade, sekundära skogar i Karelen, i samråd med Karelens regering och andra berörda intressenter. Nu hoppas vi att Ikea tar krafttag för att förbättra sitt skogsbruks miljöstandard och att de rättar till de miljö- och arbetsrelaterade bristerna.
Vi har gemensamt med ryska miljöorganisationer framfört till Ikea att de, som det stora inflytelserika multinationella företag som de är, borde vara ett gott exempel och gå ut med ett löfte att inte avverka eller köpa virke från några intakta gammelskogar, certifierade eller icke, säger Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen.
Miljöorganisationerna lämnade för mer än ett år sedan in 180 000 namnunderskrifter och ett gemensamt uttalande med krav och förslag på hur Ikea skulle kunna ställa om sitt skogsbruk och bevara värdefulla gamla naturskogar. I skrivelsen föreslår organisationerna att Ikea skulle kunna verka för en bättre, och för alla parter mer tydlig natur- och skogspolitik i Karelen genom att öppet stödja den naturskyddsplan: ”masterplan of Karelia” som skogsexperter inom den ryska naturvården presenterat.
Eftersom Ikea nu avser lämna nordvästra Karelen, tycker vi de har ett stort ansvar att se till så att en eventuell försäljning av fabriken görs till en part som har hög miljöprofil, och inte tar emot virke från intakta gammelskogar, säger Klas Ancker, Jordens Vänner. Det är de skyldiga Karelen.
Kontakt:
Klas Ancker, 0730-87 70 45, Jordens Vänner
Viktor Säfve, 076- 1148811, viktor.safve@skyddaskogen.se
Fakta:
Den senaste granskningen av Ikea/Swedwoods skogsbruk i Ryska Karelen visade på en lång rad allvarliga överträdelser av standarden för miljöcertifieringen FSC. Årsrapporten för 2013 listar många anmärkningar, däribland fem så kallade ”major NCRs”, vilket är den mest allvarliga anmärkning man kan få inom FSC-systemet. Flera av dessa anses vara ”systematiska och ha pågått under flera år”.
Nedan följer en kort sammanfattning över några av de anmärkningar som lett till att Ikea/Swedwood tills vidare förlorat sin certifiering:
För att de gång på gång brister när det gäller den generella miljöhänsynen vid avverkning och för att skogspartier med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, systematiskt har avverkats under de senaste åren.
För att de inte samlat in korrekt data från officiella källor och konsulterat med relevanta intressenter för att kunna identifiera skogar med höga naturvärden i de områden de arrenderar.
För att de haft bristfällig dialog med lokala fiskare och jägare vad gäller skogsförvaltningen.
För att de inte givit sina anställda relevant kunskap om naturvärden i området och för att personalen har bristande grundkunskap om relevanta naturvårdsåtgärder.
För att personalen inte har tillräcklig kunskap om hotade arter.
För att de brister i identifikationen av nyckelbiotoper.
För att deras avverkningar systematiskt brustit i hänsyn till landskapsbilden, till exempel genom avsaknad av skyddszoner mot våtmarker.
För att de inte implementerat sitt program för att växla från storskaliga kalhyggen till småskaliga och/eller använda selektiva avverkningsmetoder.
För att de inte lämnat tillräckliga hänsynsytor på kalavverkade ytor.
Tidigare pressmeddelande: Ikea får FSC-certifiering indragen i ryska Karelen.
https://www.jordensvanner.se/2014/pressmeddelande-ikea-far-fsc-certifiering-indragen-i-ryska-karelen
Läs hela rapporten från deras certifierare här:
http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P4000000J5yhtEAB
Från FSC:s webbsida:
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRipAAE&type=certificate
Miljöorganisationernas gemensamma uttalande till IKEA/Swedwood:
http://www.skyddaskogen.se/images/joint%20statement_ikea.pdf
 

www.jordensvanner.se                           www.skyddaskogen.se
 
 
 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top