Internationell expertgrupp delvis kritisk mot SKB

SKB får beröm, men också kritik av den internationella expertgruppen OECD Nuclear Energy Agency(NEA) som granskat SKB:s ansökan att bygga ett förvar för använt kärnbränsle. Enligt NEA innehåller SKB:s ansökan det som krävs ”i det här stadiet av ansökningsprocessen” men ytterligare information behövs i flera områden. 
OECD NEA:s forskargrupp besökte Stockholm i december 2011. I somras kom deras utklåtande. Foto: Miles Goldstick.

 
Eva Linderoth, ordförande i Miljörörelsernas kärnavfallsgranskning (Milkas), ser NEA:s granskning som ytterligare ett tryck på  SKB att ta upp frågor som de tidigare skjutit åt sidan.
 Vad kommer NEA fram till?
– De säger ju att det generellt sett är en godtagbar ansökan. Men tittar man på specifika saker inne i deras granskning så låter det annorlunda. Så har det alltid varit i den här processen. Läser man bara sammanfattningarna får man en annan bild än om man går in och granskar detaljerna. I SKB:s egna expertrapporter finns till exempel betydligt mer stöd för vår sak, än i de synpunkter som kommer med i huvudrapporterna. Så är det även här. Det handlar till exempel om oklarheter kring kopparkapslarna, bentonitleran och geologin. Det är tre helt fundamentala punkter för slutförvarsansökan. Även övervakningen och den långsiktiga säkerheten har varit en fråga.
Eva Linderoth
Men SKB får ändå beröm, är det riktigt?
– Det är en väldigt hovsam ton i sammanfattningen, men de har skrivit in en rad formuleringar som innebär reservationer. På flera ställen står det: ”i internationell jämförelse”, men man har inte kommit någonstans på andra håll, så det är klart den ligger långt framme internationellt. Om kvalitetssäkringen står det att åtgärderna ”generellt är tillräckliga för detta skede i prövningsprocessen”. Om programmet som helhet står det att det: ”är kapabelt att i princip uppfylla de industriella och säkerhetsrelaterade krav som är relevanta för nästa steg i tillståndsprövningsprocessen.”
NEA:s granskningsgrupp är inte en formell del av den svenska granskningen, men kan man anta att utlåtandet ändå får en ganska stor tyngd?
– Det tror jag det kan få. Det är mycket som kommit upp på de tidigare samråden som SKB inte tagit till sig, men som NEA tagit upp. I vissa fall innebär den här rapporten att SKB nu måste titta närmare på de delarna. Det gäller både  våra ochMKG:s invändningar kring säkerheten med kopparkapslar och bentonitlera. Det gäller också den långsiktiga radiologiska säkerheten.
Om OECD-NEA
Nuclear Energy Agency är ett organ under OECD som enligt en av sina egna målparagrafer verkar för att : “… att utveckla miljövänlig och ekonomisk kärnkraft”. Milkas har flera gånger påpekat att det inte handlar om en helt opartisk granskning. En kritik är att NEA bara granskat själva ansökan och inte fått ta del av kritik som SKB AB valt att bortse ifrån i själva ansökan.
 Emil Schön

 Twitter.com/Miljotidningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top