Internationella kamper

 Kanindés kamp

 

Genom workshops, utbildning och möten har vår partnerorganisation Kanindé kunnat stärka de inhemska organisationerna och deras rättigheter att skapa forum där ursprungsbefolkningen kan delta i politiska processer och stödja skapandet och arbetet hos inhemska kvinnogrupper

Kanindé har också stött inhemska grupper i att genomföra förvaltningsplaner. På så sätt har de kunnat stärka territorierna och den inhemska förvaltningen av dessa, samt berett en större förståelse för territoriell förvaltning inom statsorganen.  För att ge ett ordentligt stöd och för att arbeta på ett effektivt sätt har Kanindé också genomfört organisatoriska kapacitetsstärkande åtgärder som gemensamma kurser och interna utvärderingar

Kanindé har genomfört fem stora prestationer: De har gett kraft åt och bemyndigat kvinnor genom organisering, stärkt nätverket av allianser av ursprungsbefolkningen i Rondônia, gett skydd åt Uru-eu-wau-wauiens ursprungsland, öppnat miljörådet-CONSEPA för andra civila samhällsorganisationer och bildat ett samarbete mellan statsrepresentanterna och statsregeringen för skydd mot de som invaderar ursprungsbefolkningens landområden. Genom detta arbete har 1083 kvinnor / flickor och 1206 män / pojkar nåtts direkt genom workshops och kapacitetsstärkande arbete och 4042/4562 har nåtts indirekt.

Stöd åt kvinnogrupper
Genom programmet har Kanindé kunnat stödja de enda två kvinnogrupperna för inhemska människor i regionen: AMIMP och AGIR. 2015 bestämde programmet att AMIMP skulle avvecklas på grund av kostnadseffektiva skäl och att Kanindé bättre skulle kunna stödja kvinnornas bemyndigande i andra forum tack vara det oberoende som AMIMP fått. Därför stödde Kanindé inrättandet av AGIR 2015. Organisationen har därefter fått en större förståelse för sina rättigheter, samt hur de ska organisera sig och har därför också kunnat börja planera fler och bättre åtgärder för att bemöta de utmaningar som de ställs inför av en anti-inhemsk regering. Gruppens medlemmar har också börjat diagnostisera situationen för kvinnor i sina hembyar.

Maria Sameer Tupari, 40 år gammal, mor till 4 döttrar och 1 son, sammanfattar skapandet av AGIR med följande ord:

"AGIR är i dag rösten för inhemska kvinnor i staten Rondônia. När männen sa att de förde vår talan var deras ord otillräckliga. Vi vill kunna säga att vi är här för att försvara våra rättigheter själva, som kvinnor, och som invånare på våra territorier som blivit invaderade. Det fungerar mestadels tillsammans med de inhemska människornas auktorisation och genom att vara en partner till Kanindé."

(Utdrag ur ett tackbrev till Kanindé daterat den 3/12/2017).

Det är av stor betydelse att inte bara stödja målgrupperna vad gäller territoriellt skydd via förvaltningsplaner och politiskt deltagande utan också stödja deras organisatoriska färdigheter genom att ge dem verktyg för att skydda territorierna från inkräktare. Ett av de stora resultaten som lyfts fram i programmet är skyddet av Uru-eu-wau-wau-territoriet, det största ursprungslandet i delstaten Rondônia med 1 867 117 hektar.

Tack vare programmet kan Kanindé ge tekniskt stöd till produktion och skydd av de inhemska människornas ursprungsland och försörjning. Skyddet av territoriet är grundläggande för dessa människors säkerhet samt för andra isolerade inhemska grupper i området.

Territorieskydd genom förvaltningsplanen
Kanindé har också utarbetat en förvaltningsplan för Roosevelt-territoriet tillsammans med ursprungsbefolkningen Cinta Larga och Zoró. Med det här verktyget kan de tillsammans med den regionala regeringen genomföra planerade aktiviteter. En annan relevant faktor är att inhemska personer med hjälp av ledningsplanen kan kräva att regeringen implementerar offentlig politik på deras territorier, vilket innebär att man lämnar tillståndet av endast tillfällig hjälp. Förvaltningsplanen ger därmed planering för alla aspekter av inhemskt liv på territoriet.

Genom programmet har Juma och Kanindé lyckats hålla Jumas inhemska område skyddat i samarbete med FUNAI. Den utbildning som Juma mottog med vägledning i övervakning och skydd av territoriet var grundläggande så att de kunde agera lämpligt för att skydda det inhemska Juma området.
Det är viktigt att komma ihåg att de flesta av Juma är kvinnor som har försvarat territoriet tillsammans med sina män. På grund av de patriarkala traditionerna i Brasilien och i ursprungsgrupper är det inte vanligt att kvinnor har ledande roller som Juma-kvinnorna har, där chefen är en kvinna. Deras handlingar som beskyddare och ledare är en inspirationskälla för andra inhemska kvinnor och deras kamp för jämlikhet.


Scroll to Top