Jordens Vänners valplattform 2022

Vi vet alla att miljö och rättvisa båda är lika viktiga faktorer för att skapa ett hållbart samhälle. Jordens Vänner ser hur debatten kring klimatfrågor går mot allt fler falska lösningar, när vi vet att det krävs snabb förändring på systemnivå för att klara av de utmaningar mänskligheten står inför. Vi har inte råd att vänta.

Vi vet att världens regeringar planerar att bränna mer än dubbelt så mycket fossila bränslen än vad som är möjligt om vi ska nå 1,5-gradersmålet. För att skapa en hållbar framtid måste det bli politiskt, ekonomiskt och juridiskt möjligt att riva upp dessa planer. Det går inte att lösa de många sociala och ekologiska kriser världen upplever när Sverige sätter kortsiktig ekonomisk tillväxt först.

Jordens Vänner genomskådar de falska lösningar vi ser från beslutsfattare idag. Jordens Vänner presenterar här varför vi behöver omställning på riktigt för att skapa ett hållbart ekologiskt samhälle. Det är bråttom – omställningen behöver ske NU.

Skog, jordbruk och biologisk mångfald

Jordbrukssektorn blir allt mer storskalig. Vi ser en utveckling där jordbruk på industriell skala förespråkas istället för mindre, småskaliga och diversifierade jordbruksmodeller. Denna jordbrukspolitik leder till förlust av biologisk mångfald, till att småskaliga bönder runt om i världen konkurreras ut och den hotar dessutom vår livsmedelsförsörjning. Vi ser samtidigt en fortsatt industriell kötthantering som både är grym och bidrar till ökade utsläpp av växthusgaser. Jordens Vänners samarbeten med organisationer som verkar i Amazonas och andra känsliga ekosystem vittnar om hur starka ekonomiska intressen driver på för ökad kött- och foderproduktion genom olaglig avskogning och hot och våld riktat mot ursprungsbefolkningar. I Sverige ser vi hur privata och statliga skogsbolag i ökad utsträckning ignorerar behovet av biologisk mångfald, skogens roll som kolsänka och respekten för lokalsamhällen och människors behov av naturupplevelser, genom ett allt mer intensifierat skogsbruk.

Därför kräver Jordens Vänner att svenska beslutsfattare:

 • Slutar att driva jordbruket mot storskalighet och hög miljöpåverkan och istället stöttar omställningen till ett agroekologiskt och regenerativt jordbruk.
 • Stoppar all hänsynslös avverkning av skogen som lösning på samhällets energi- och resursbrist och istället ser kontinuitetsskogsbruk utan kalhyggen som framtidens skogsbruk.
 • Ställer om marknaden som slår ut lokala, diversifierade livsmedelssystem som hotar livsmedelsförsörjningen globalt och istället tryggar matsuveränitet och livsmedelsförsörjning för alla och ratificerar deklarationen om rättigheter för småbrukare och lantarbetare.
 • Avvecklar den miljöförstörande gruvdriften, slopar förslaget om råvarugaranti för gruvor i globala syd och istället respekterar urfolks rättigheter till självbestämmande samt ratificerar ILO-konventionen 169.
 • Slutar förvilla och förleda genom falska, tekniska lösningar på klimatkrisen, såsom kärnkraft och elbilsrevolution och istället förbjuder fossila bränslen, skriver på fossilnedrustningsavtalet och ställer om våra energi- och transportsystem från grunden.
 • Värnar om ett resursbevarande samhälle med fokus på minskat energi- och transportbehov och istället satsar på hållbara transportval såsom billigare kollektivtrafik och större tillgänglighet för cykel.

 

Rättvisa och inflytande

För att åstadkomma förändring på riktigt behöver vi ett helt nytt ekonomiskt och juridiskt system. Vi behöver spelregler som gör att alla kan leva bra liv inom vår planets ekologiska gränser. Dagens monetära system har vissa inneboende fel, där pengar och dess mekanism bidrar till arbetslöshet, miljöförstöring, militär upprustning, nyttjandet av kärnvapen och till att ekonomiskt utsatta länder har ackumulerat stora skulder. Dessa kan relateras till mekanismer som håller pengar i cirkulation, bland annat via räntesystem. Det leder till att den nuvarande tillväxtmodellen, som är ekologiskt och socialt ohållbar, bidrar till klimatförändringar och större ekonomiska klyftor i samhället. Vi behöver skapa vägar till en rättvis klimatomställning, där exempelvis arbetare inom den fossila branschen inte blir arbetslösa. Vi behöver ett samhälle där vi har en rättvis fördelning av jordens resurser.

Därför kräver Jordens Vänner att svenska beslutsfattare:

 • Stoppar vinstutdelning i skola och omsorg och istället bedriver verklig välfärdspolitik såväl som en ekonomisk politik som minskar klyftorna i samhället med tillräckliga resurser inom skola, vård och omsorg, i alla delar av Sverige.
 • Säger nej till orättvisa handelsavtal (såsom EU-Mercosur) som minskar det demokratiska utrymmet och ger multinationella företag makten i beslut kopplade till rättigheter och klimatfrågor, och istället inför bindande FN-regelverk för företag och mänskliga rättigheter.
 • Säger nej till den pågående Nato-ansökan och nej till militär upprustning och istället ger plats åt fredliga nedrustningsprocesser både vad gäller kärnvapen och fossila bränslen genom civil beredskap för olika typer av kriser.
 • Stoppar all grön kolonisering* i bland annat Sápmi och andra miljörasistiska projekt och istället jobbar för mångfald i civilsamhället och bland beslutsfattare för ökad representation.
 • Säger nej till att omfördela internationellt bistånd tillbaka till Sverige och istället försvarar biståndet, stärker civilsamhället både lokalt och globalt och ökar klimat- och demokratibiståndet.

*Begreppet grön kolonisering används för att belysa när makthavare och företag motiverar miljöförstöring och kränkningar av marginaliserade grupper genom att benämna dessa som "hållbara klimatstrategier”

Scroll to Top