/Justiça Ambiental!
Outtröttlig kamp för klimaträttvisa i Moçambique
Jakten på gas har tvingat tusentals människor att lämna sina hem och förstört stora naturområden. I 20 år har Justiça Ambiental! (JA!) kämpat både mot multinationella företags exploatering och för att göra civilsamhällets röster hörda i ett land där möjligheten till politiskt inflytande krymper allt snabbare.
Justiça Ambiental!
Foto: JA!

Bakgrund 

Torka, översvämningar, cykloner och stormar. Moçambique, som redan är ett av världens fattigaste, är nu också ett av de tio länder i världen som drabbas hårdast av klimatförändringar. Ändå uppmuntrar regeringen multinationella gas- och kolindustrier att investera i landet. Tusentals människor har tvångsförflyttas och stora landområden förstörts för att göra plats åt megadammar, enorma monokulturplantage, kolgruvor och gasprojekt. Runt om i landet har blodiga konflikter uppstått till följd av exploateringen. Regeringen hävdar att utländska investeringar i landet är synonymt med utveckling, samtidigt som de kämpar för att få till stånd lagar som ytterligare minskar möjligheterna för civilsamhället att göra sina röster hörda. 

Verksamhet

1998 drog miljö- och människorättsaktivisten Anabela Lemos igång en kampanj för att stoppa utbyggnaden av en förbränningsanläggning för bekämpningsmedel. Det gav resultat. Projektet lades ner och runt om i Moçambique påbörjades liknande kampanjer. 2004 bildades formellt organisationen JA! av Anabelas son Daniel. Sedan dess har organisationen outtröttligt tagit kampen mot kolgruvor, monokulturplantage, megadammar och gasprojekt. Trots hot och trakasserier fortsätter JA! att ifrågasätta regeringens syn på utveckling som synonym med exploatering och utbilda människor på landsbygden om deras rättigheter. 2021 tilldelades Anabela Per Anger-priset för sitt engagemang.

Med ditt bidrag kan JA!: 

  • Stötta småskaliga bönder runt om i Moçambique i kampen för sin rätt till mark och försörjning. 
  • Erbjuda juridiskt stöd till de människor som hotas för sitt engagemang. 
  • Koppla samman lokala jordbrukssamhällen i kampen mot storföretagen. 
  • Stötta småbrukare i övergången till hållbara, agroekologiska jordbruk som är mer resistenta mot de negativa effekterna av klimat- och biodiversitetskriserna. 
  • Lyfta kvinnliga röster och engagera fler kvinnor i både miljö-och rättighetsfrågor och i jordbruksarbete. 
  • Påvisa bristerna i regeringens företagsvänliga narrativ och sprida kunskap om de negativa sociala, miljömässiga och ekonomiska effekter som storföretagens exploateringar innebär för lokala samhällen. 

Läs mer: