Justiça Ambiental i Moçambique

 

I Moçambique är den politiska situationen instabil och demokratin svag.
Beslutsprocessen är långt ifrån öppen eller rättvis och möjligheterna till
politiskt inflytande på landsbygden är nästan obefintlig. Vi samarbetar med
Justiça Ambiental (JA!) för att bekämpa dessa påtryckningar på marginaliserade grupper.

För att öka den ekonomiska utvecklingen uppmuntrar regeringen utländska investeringar i mark där investerare lovar nya jobb som ersättning för förvärv av mark. I många fall uppfylls inte dessa löften. Moçambiques marklag anses vara en av Afrikas mest progressiva och även om detta i princip är sant så reflekteras det inte i samhället. Efterfrågan på stora arealer för gruvdrift, storskaliga jordbruksföretag,plantager, mega-dammar och andra kapitalintensiva projekt, ökar ständigt. Trots politiska insatser för ekonomisk tillväxt är den moçambikiska befolkningen fortfarande en av världens fattigaste. I dagsläget är majoriteten av befolkningen jordbrukare men trots det lider ungefär en tredjedel av befolkningen brist på livsmedelssäkerhet.

Extraktivism innebär ohållbar utvinning av naturresurser och orsakas av att rika länder behöver allt mer resurser. Extraktivismens påverkan på människor och miljön är stor och orsakar alltfler klimatförändringar, vilket förvärrar situationen för den redan utsatta gruppen av självförsörjande jordbrukare.

Arbetar för att stärka civilsamhällets röst
Justiça Ambiental (JA!) startades 2004 och arbetar med miljömässiga och sociala konsekvenser av Moçambiques ohållbara och okontrollerade utveckling. JA! är en icke statlig organisation och en del av det globala nätverket Friends of the Earth (en systerorganisation till Jordens Vänner). JA! arbetar för att öka medvetenheten hos allmänheten och anordnar kampanjer mot miljöfarlig verksamhet i landet. De förser utsatta grupper i det civila samhället med forskning och stöd för att stärka dessa och öka medvetenheten. De verkar också för att stärka civilsamhällets röst genom att: 1) länka samman mindre samhällen med liknande typer av miljö- eller sociala utmaningar. 2)stötta dem med det de behöver vid förhandlingar med exempelvis företag. 3) förse dem med myndighetskontakter och hjälp att nå ut till media. 4) sammankoppla den lokala nivån med den nationella och internationella nivån.

Läs rapporten Lords of the land av Justica Ambiental & Union Nacional Camponeses

En stor del av JA!s arbete med lokalsamhällen och det civila samhället handlar om att öka deras inflytande och därigenom bidra till ett mer demokratiskt samhälle. Detta sker genom att stärka folks röst så att de ska kunna stå upp mot företag och myndigheter.

En nyckelfråga för organisationen är ”landgrabbing” och markrättigheter, vilket också är fokus för deras gemensamma program med Jordens Vänner Sverige.

Scroll to Top