Kallelse extra årsmöte 13 november!

Kallelse och dagordning till Jordens Vänners extra årsmöte den 13 november 2016.
Plats: Lärjeåns Trådgårdar, Ekevadsvägen 5, Angered
Tid: kl. 15.00 den 13 november 2016.
Välkommen på extra årsmöte i Jordens Vänner med anledning av fyllnadsval av ordförande, kassör, samt övriga vakanta poster till Jordens Vänners styrelse. Det extra årsmötet behandlar endast dessa ärenden och sker i anslutning till Jordens Vänners höstmöte.
OBS! Glöm inte att anmäla dig via: info@jordensvanner.se Valberedningen presenterar förslag till nya ledamöter vid själva årsmötet. Skicka förslag till dem på valberedning@jordensvanner.se
Dagordning för extra årsmöte söndagen den 13 november 2016.
15.00-15.30 Tidsram för extra årsmöte
1. Mötet öppnas
2. Fastställande av mötesfunktionärer: mötesordf, sekr, justerare tillika rösträknare.
3. Presentation av de närvarande, justering av röstlängd
4. Fastställande av vilka lokalavdelningar och regioner som riksföreningen ska vara indelad i.
5. Mötets stadgeenliga utlysande
6. Dagordningen
7. Fyllnadsval av ordförande, kassör och övriga vakanta poster i Jordens Vänners styrelse.
8. Mötet avslutas
Handlingar som bifogas denna kallelse är Jordens Vänners stadgar och lista över lokalavdelningar och regioner.

Scroll to Top