/Kandidater 2024
Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
"En hållbar livsmedelsproduktion i Sverige bygger på våra naturliga förutsättningar och att djuren finns med” skriver Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) på sin hemsida. Samtidigt propagerar LRF för att ta bort rätten för kor att beta ute minst två månader om året. Det tycker inte vi låter som vare sig naturliga förutsättningar eller att djuren får vara med!
Kandidater 2024

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) framhäver ofta vikten av öppna landskap som svenska bönders jordbruk och djurhållning bidrar till. Betande djur i hagmarker är av stor vikt för den biologiska mångfalden; ingen annan biotop ger stå stor variation av arter per kvadratmeter. Att med betande djurs hjälp öka den biologiska mångfalden i hagmarkerna bidrar också till att skapa en större motståndskraft mot klimatförändringarnas konsekvenser. 

Ett race to the bottom

Ändå propagerar nu Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, som är en av landets mäktigaste lobbyorganisationer, för att avveckla det svenska beteskravet – kravet på att kor ska få gå ute i naturlig miljö och beta minst sex timmar om dagen under sommarhalvåret. 

Syftet med att svenska kossor aldrig skulle släppas ut och beta gräs under solen – och alltså inte heller kunna utföra sin viktiga ekosystemtjänst – skulle vara för att prioritera konkurrensen mot mjölkbönder i länder som saknar motsvarande regler kring djurvälfärd. Istället för att kräva att djurskyddet höjs i andra delar av EU vill LRF anpassa den svenska djurhållningen till de sämre regelverken på kontinenten. 

Detta är ett exempel på ett så kallat ”race to the bottom”, som inte bara innebär att frånta kossorna deras naturliga livsmiljöer men också att gå direkt emot det LRF själva i andra sammanhang lyfter angående vikten av öppna landskap och betade hagmarker. 

”Svenska mjölkbönder spelar en viktig roll i ekosystemtjänster såsom kolinlagring och pollinering. Naturbetesmarker i Sverige kan vara lika artrika som Amazonas regnskog. Genom dessa betesmarker stödjer mjölkproduktionen två av Riksdagens miljökvalitetsmål: Ett rikt odlingslandskap och ett rikt djur- och växtliv.” (LRF – Om mjölk )

Vad betyder då LRF:s tal om vikten av öppna marker och biologisk mångfald? Vi tycker att det luktar greenwash. 

De nordiska näringsrekommendationerna

Var tionde år uppdateras de nordiska näringsrekommendationerna utifrån aktuell forskning, ett gemensamt projekt för hela Norden och de baltiska staterna, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. De nordiska näringsrekommendationerna brukar ligga till grund för de nationella livsmedelsriktlinjerna. 

Den senaste uppdateringen inkluderade den största sammanställningen hittills av hur olika livsmedel påverkar både klimat och hälsa. Där konstateras att en större andel vegetariska livsmedel är bättre för både klimat och hälsa. LRF svarade i högt tonläge, och kallade i olika mediala utspel sammanställningen ”det största folkhälsoexperimentet i modern tid”. LRF påstod att de nya rekommendationerna skulle ge mindre näring till barn, sjuka och äldre – tvärt emot forskarnas slutsatser om förbättrad hälsa.

Ett annat av LRF:s argument emot de uppdaterade näringsrekommendationerna är att de skulle visa på ett slags jäv mot animaliska livsmedel och för vegetariska, utan att avväga djurhållningens ”positiva påverkan och nyttor som biologisk mångfald, jordhälsa, kolinlagring med mera.”

Vi tycker att det argumentet rimmar dåligt med kravet på ett avvecklat beteskrav.

”En hållbar livsmedelsproduktion i Sverige bygger på våra naturliga förutsättningar och att djuren finns med”, skriver LRF på sin hemsida. 

Värdiga Greenwash-vinnare

Vi menar att djuren har sin naturliga plats i rika och levande ekosystem – men det verkar inte vara vad LRF verkar prioritera, inte heller verkar hälsoaspekter stå i centrum, då borde man ta större hänsyn till vetenskapen; istället prioriteras att ta marknadsandelar av producenter i länder utan den djurvälfärd också LRF brukar framhålla med stolthet. 

Vi menar att man måste leva som man lär. Att bara tala om hållbarhet gör ingen klimatnytta. Därför tycker vi att LRF har gjort sig förtjänta av att nomineras till årets Greenwash-pris. Vad tycker du?