Uru-eu-wau-wau patrullJordens Vänner är genom sitt samarbete med Kanindé den enda svenska organisation som arbetar på gräsrotsnivå för att skydda regnskog och ursprungsfolk i Brasilien. Kanindé samarbetar med Uru-eu-wau-wau och många andra ursprungsfolk för skyddet av miljö och rättigheter i brasilianska Amazonas.

Kanindé är verksamma i delstaterna Rondonia, Mato Grosso, Amazonas, Pará och Roraima i Amazonasregionen med territorieskydd, miljövård, organisering, kapacitetsutveckling och politiskt påverkansarbete gentemot ansvariga myndigheter. Stöd till den traditionella kulturen, bildandet av kvinnogrupper och utbildning är viktiga delar för att stärka identiteten och kampen för autonomi. Till detta hör även skötselplanerna och ekologisk produktion för att stärka matsäkerheten och generera inkomster till byarna.

Ursprungsfolken i de fem delstaterna har i många fall stora territorier med en liten befolkning, vilket leder till konflikter med det omgivande samhället som vill exploatera naturtillgångarna. I delstaten Rondonia, där Kanindé har basen för sin verksamhet, finns en miljon invånare och 13 miljoner kor! Det betyder i klartext att skogen avverkats för boskapsuppfödning och att trycket ökar mot ursprungsfolkens territorier genom illegala invasioner och politiska förslag att minska skyddet för territorierna.

I Mapuera-territoriet i delstaten Pará i norra Brasilien lever 2 000 personer som tillhör ett dussin olika etniska grupper på ett område motsvarande 5 miljoner hektar. Otillgängligheten gör att territoriet än så länge är relativt skyddat, men odlingsfronterna med sojaodlingar rycker allt närmare. Stödet till organisationen Kretakronomacho (vilket betyder ”gemensamt arbete som gynnar alla”) är en oerhört viktig mobilisering för att kunna bemöta koloniseringsplanerna. Organiseringen avgör möjligheterna att bjuda motstånd.

Det är i denna kontext Kanindé arbetar för att stärka ursprungsfolkens organisationer, för att de ska kunna utöva påtryckningar i rättighetsfrågor gentemot ansvariga myndigheter på olika nivåer, i en utdragen kamp för sin identitet och autonomi. Kanindé anordnar även möten för att underlätta kvinnogruppsorganisering. Att stärka kvinnornas rättigheter och öka andelen kvinnor på beslutsfattande positioner stärker också ursprungssamhällena i stort och bidrar på så sätt direkt till att underlätta skyddet av regnskogen i Amazonas.

Skyddet av territorierna inbegriper även skydd för de få kvarvarande grupper som lever utan kontakt med omvärlden. Exploateringen av naturresurser betyder att utsattheten för dessa kvarlevande folkgrupper är mycket stor och att deras överlevnad är hotad.

Jordens Vänner har genom åren samlat ihop betydande kunskaper kring regnskogsproblematiken och vill förstärka stödet till Kanindé och ursprungsfolkens organisationer i framtiden. En viktig del av dessa planer är att förstärka informationsarbetet och insamlingsverksamheten i Sverige. Genom att ge en gåva till Jordens Vänners regnskogsprojekt bidrar du till vårt arbete för att skydda regnskogen i Amazonas mot illegal avverkning och exploatering så att dess invånare kan bo kvar på sina traditionella områden

 

Jordens Vänners regnskogsprojekt

Ge en gåva till Jordens Vänners regnskogsprojekt

Fler sätt att bidra till och lära dig mer om Jordens Vänner arbete för att skydda regnskogen

Kanindés hemsida

Fler bilder från regnskogsprojekt