Kanindé i Brasilien

Situationen för marginaliserade grupper har länge varit svår i Brasilien. Till följd av rasism och de ojämlika maktförhållanden som existerar mellan ursprungsbefolkningar och den brasilianska majoriteten fortsätter folkmorden. Genom stöd av vår samarbetspartner, Kanindé, kan vi öka ursprungsfolkens möjligheter att organisera sig mot externa hot.

Sedan 2014 befinner sig landet i en djup ekonomisk och politisk kris. Med en neoliberal våg med olika lagförslag med krav på reducering av ursprungsfolkens skyddade territorier i syfte att öka exploateringstakten har krisen fördjupats. 2019 kom högerpopulisten, Jair Bolsonaro,  till makten. Bolsonaro vill öppna Amazonas för ännu fler storskaliga jordbrukssatsningar och gruvdrift. Minskat miljöskydd och brist på intresse för internationella överenskommelser såsom Parisavtalet leder till mer avskogning, landgrabbing och kränkningar av mänskliga rättigheter. Människor som försvarar miljön och mänskliga rättigheter har länge haft en utsatt position i Brasilien och med den nya presidenten har våldet mot ursprungsfolken ökat.

I detta politiska klimat samarbetar Jordens Vänner med Kanindé för att ge ursprungsfolken i västra Brasilien, i delstaterna Rondônia, Amazonas och Mato Grosso en egen röst och möjlighet att bedriva påverkansarbete gentemot de ansvariga lokala myndigheterna – och att organisera sitt motstånd motregeringens politik.

Kanindé grundades 1992 för att stödja Uru-eu-wau-waufolket och deras kamp för ett eget territorium. Uru-eu-wau-waufolket levde isolerade fram till 1981 och har sen dess levt under hot från samhällets utomstående påtryckningar. Idag, över 20 år senare, når Kanindé 21 olika etniska grupper. Deras kamp gäller framför allt en framtid där rätten till historisk mark, kultur och traditioner respekteras av majoritetssamhället. Kanindé arbetar med deltagande metoder med sina målgrupper, bland annat workshops där respekten för mänskliga rättigheter och naturen sätts i främsta rummet. Arbetet möjliggörs genom att Kanindé samarbetar med ursprungsfolkens egna organisationer, och med FUNAI, den federala myndigheten för ursprungsfolk i Brasilien.

Skydd av regnskog och urskog
Regnskogarna som Jordens Vänners stöd hjälper till att skydda i ursprungsfolkens reservat uppgår till totalt cirka 100 000 km2,vilket motsvarar nästan en fjärdedel av Sveriges yta. Med över fem miljarder ton koldioxid i sin vegetation binder de lika mycket av denna växthusgas som all den koldioxid som släpps ut från fossila bränslen i Sverige under drygt 100 års tid (nuvarande utsläppsnivå). Genom att skydda ursprungsfolkens miljöskyddas även det globala klimatet. Arbetet sker bland annat genom att tillsammans med folken ta fram skötselplaner på territorierna för fortsatt utvecklingsarbete och territorieskydd.

Organisering och stöd till ursprungsfolk
Genom att få hjälp med organisering mellan en mängd etniciteter i regionen kan ursprungsfolken stärkas ytterligare vilket möjliggör miljöskyddsarbetet. Kanindé arbetar för att öka möjligheterna för ursprungsfolken att själva försvara sina rättigheter och miljöintressen.

Kanindé ägnar sig även åt att stötta lokalproduktion av mat för att öka matsäkerhet och matsuveränitet. De håller även utbildning i lagstiftning, skogsvård och politisk påverkan och tar fram rapporter och analyser om miljöpåverkan och mänskliga rättigheter.

I delstaten Rondonia har ett nätverk för kvinnor tillhörande  lokala ursprungsfolk, Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia (AGIR), bildats för att stötta kvinnorna som tillhör de mest utsatta. AGIR agerar för att stärka kvinnor på personlig och offentlig nivå, de arbetar med ekonomisk självförsörjning och matsuveränitet, könsbaserat våld och deltagande i samhället, samt ökad påverkansmöjlighet över nationell politisk utveckling och klimatförändring.

Scroll to Top