Vi behöver varken kol, olja eller kärnkraft.

Polarisen fortsätter att smälta, världen drabbas av allt fler skogsbränder och enorma översvämningar precis som klimatforskarna har förutsagt. Samtidigt har vi nu upplevt den allvarligaste kärnkraftskatastrofen sedan Tjernobyl, som gjort att tiotusentals människor runt Fukushima i Japan tvingats lämna sina hem i en radioaktivt nedsmittad zon. Nu är det dags att ställa om samhället!

Vi kan bygga ett bra samhälle för alla människor i världen utan kol, olja och kärnkraft. Ju tidigare omställningen till ett hållbart rättvist samhälle börjar, desto smidigare kan den genomföras.

De rika länderna bär historiskt sett huvudansvaret för utsläpp av växthusgaser, medan det är de fattiga som drabbas värst. Men alla människor har lika mycket rätt att på ett hållbart sett utnyttja jordens resurser, och lika mycket rätt på utveckling, enligt principen för rättvist miljöutrymme.

Den politik som förs i internationella förhandlingar domineras av lösningar som gynnar storföretagens intressen snarare än planetens. Samtidigt förs det en politik på det nationella planet som gör att utsläppen höjs istället för sänks.

Det är främst de rika ländernas ansvar att se till att ökningen av halten växthusgaser i atmosfären snabbt avtar, och dessa minskningar måste börja på hemmaplan. Dessa länder måste dessutom ta ett stort ekonomiskt ansvar för utsläppsminskningar och uppbyggnad av grön infrastruktur i länder i Syd.

Resurser som skog och mark räcker inte till för att ersätta allt fossilt bränsle och kärnkraften – biobränsle konkurrerar ofta med markbehovet för mat och är i storskalig form ett hot mot biologisk mångfald, en hållbar nivå av ekosystemtjänster, och människors tillgång till odlingsmark.

För att åstadkomma förändring behöver vi en stark rörelse för klimaträttvisa, där folkrörelser som miljö-, solidaritets, bonde-, arbetar-, ursprungsfolks- och feministrörelsen går samman och tar strid för systemförändring istället för klimatförändring.

Vad behöver göras?

Omställning av nyckelsektorer behövs: energi, transporter, industrin, och naturbruk. Stora vinster går att göra med bra stadsplanering, och jord- och skogsbruket kan bli koldioxidsänkor istället för växthusgaskällor. Men både globalt och lokalt gäller att stad och land är mer än siffror – makten att förändra finns eller ska finnas hos de som berörs.

Minska energiförbrukningen
Minskad energiförbrukning i rika länder är den avgörande politiska och ekonomiska förändring som behövs för att rädda klimatet och stoppa kärnkraften. Det som behövs är storsatsning på de många möjligheter som finns att spara energi genom hushållning, omställning av jordbruket, stadsplanering som minskar transporter, renovering av miljonprogrammet med mera.

Ställ om energiförsörjningen
Det går att avveckla kärnkraften och satsa på 100% förnybar energi. Det som saknas är den politiska viljan. Vindkraft och bioenergi har stor utvecklingspotential redan idag, medan solceller och solkraft, geotermisk energi och vågkraft är exempel på hållbara energilösningar imorgon. För att nå dit behövs bra politiska beslut, inklusive satsningar på småskaliga demokratiska lösningar. Det ska vara lätt att producera sin egen el och leverera överskottet till nätet.

Ställ om transporterna
Trafiken är den sektor i Sverige där koldioxidutsläppen bara fortsätter att öka. Satsning på kollektivtrafiken med energisnål spårtrafik som stomme är avgörande för att kunna minska vägtrafiken. Fler och billigare tåg på gamla och nya banor behövs liksom spårvägar i fler svenska städer. Även busstrafiken måste utvecklas och priserna sänkas. Istället för avreglering och privatisering av kollektivtrafiken behövs ett sammanhållet system med gemensam finansiering. Motorvägsprojekt som ”förbifart” Stockholm och nya externa köpcentrum uppmuntrar fortsatt vägtrafik och måste stoppas.

Ställ om industri och naturbruk, maten, städer och landsbygd
Jordens Vänner önskar en dialog med bilarbetare, bönder, förortsbor och andra om hur vi kan ställa om Sverige till rättvisa och ekologisk hållbarhet. Hur kan miljonprogrammets stadsdelar och alla våra urbana områden förbättras? Hur kan makt återföras till landsbygden bort från fjärrstyrning via storföretag och banker? Hur kan folkrörelser samarbeta för att främja ett konstruktivt program som för med sig nya arbetsplatser i jord- och skogsbruk, i industrin och i den gemensamma välfärden.

Du behövs!
Gå med i den globala rörelsen för klimaträttvisa. Vi står inför en utmaning som inte kan skapas av experter utan endast av många människor tillsammans. En omställning som måste bygga på de insikter var och en har av vilka behov som är viktiga och hur lokal anpassning kan ske. En omställning där demokratiskt samarbete mellan folk i gemen lokalt, nationellt och internationellt är betydelsefullt och där våra insatser är av avgörande betydelse.

Jordens Vänner är en organisation i en sådan folkrörelse med systerorganisationer i 76 länder, som tillsammans är Friends of the Earth International. Du är välkommen att på ditt sätt delta eller bidra till våra aktiviteter och att bli medlem och bli aktiv.

Jordens Vänners klimatpolitik

För att hålla den globala temperaturökningen långt under två grader behövs en snabb utsläppsminskning. Sverige bör minska sina utsläpp med mer än 60% (jämfört med 1990) till 2020 och så snart som möjligt gå mot nollutsläpp, utan falska lösningar.

Beskatta koldioxidutsläppen
När det gäller att rå på ett akut klimathot är koldioxidskatten effektiv. Sådana skattemedel kan öronmärkas för att bygga bort de fossilintensiva samhällssektorerna, genom en ny hållbar infrastruktur.

Avskaffa inrikesflyget
Flyget har extremt mycket högre utsläpp än tågtrafiken och även biltrafiken. De flesta resorna som görs inom Sverige skulle kunna göras med andra färdmedel. Därför bör den svenska politiken rikta in sig på att bygga ut tågtrafiken.

Stopp för nya motorvägar
Regeringen fortsätter att satsa på utbyggnad av motorvägar och ringleder. I praktiken leder det till ökade koldioxidutsläpp, och cementerar bilsamhället. Nya motorvägar är dyra, och pengarna skulle kunna användas för järnvägs och kollektivtrafikinvesteringar.

Bygg ut tågnätet
Jordens Vänner föreslår att en procent av BNP satsas på spårtrafik och nya vagnar de närmsta åren. Det gör det möjligt att bekvämt minska väg- och flygtrafiken. En procent av BNP motsvarar det som satsades årligen under uppbyggnaden av järnvägsnätet i Sverige för hundra år sedan.

Spårtrafik i alla större städer
I Sverige finns tretton städer med en befolkning på över nittio tusen invånare, utan spårtrafik. Alla dessa städer har goda förutsättningar för att bygga spårbundna trafiksystem. Kommunerna bör få statliga bidrag för utredning, projektering och utbyggnad, och följa Malmös och Lunds exempel.

Stadsplanera för minskade transporter
För några årtionden sedan hade de flesta svenskar en butik inom fem minuters promenadavstånd. På 15 år har ca 500 tätorter förlorat sin sista livsmedelsbutik. Ytterligare flera hundra hotas de närmaste åren. Idag pågår en centralisering och bortflyttning av handeln från bostadsområdena. Inte minst genom nya, externa köpcentra.

Spara energi och satsa på förnybart.
Genom nämnda satsningar på spårtrafik och stadsplanering samt på energieffektivisering av bostäder och koldioxidskatt kan vi minska energianvändningen kraftigt med bibehållen livskvalitet. Då räcker de förnybara energikällorna till. Förutom den vattenkraft vi redan har kan 30 TWh vindkraftsel produceras i Sverige år 2020, det är nästan hälften av kärnkraftselen. En större del av uppvärmningen av lokaler och varmvattenbehovet kan ske med hjälp av solvärme.

Satsa på biogas
Vad gäller biobränsle bör i första hand möjligheterna att röta restprodukter till biogas utvecklas, som gödsel, blast, halm med mera.Utöver detta kan en begränsad andel av åkermarken samt ett hållbart skogsbruk bidra till biobränsleproduktion.

Begränsa industriell köttproduktion
Människors konsumtion av kött och mjölkprodukter leder till ökad boskapshållning och kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser. Metan från idisslare och kväveoxid från gödsel är växthusgaser som mycket starkt bidrar till detta. En del av koldioxidutsläppen kommer från avskogning när exempelvis regnskog skövlas för att omvandlas till betesmark. Totalt beräknar FAO att animalieproduktionen står för arton procent av växthusgasutsläppen.

Främja lokal produktion
Ett sätt att främja lokalproducerade varor och skära ner de långväga transporterna är att sätta ett högre pris på utsläppen. En studie från Naturvårdsverket visar att höjd bränsleskatt och kilometerskatt på lastbilar skulle minska koldioxidutsläppen med 477 000 ton. Samtidigt skulle 5000 nya jobb skapas i Sverige då produktionen flyttas närmare konsumenten.

>> Läs mer

Den industrialiserade delen av världen står för fyra femtedelar av alla utsläpp av växthusgaser, men det är utvecklingsländerna som drabbas värst.

I en stor studie gjord av Friends of the Earth och en rad andra organisationer beskrivs effekterna av klimatförändringarna i de fattigare delarna av världen. Alla ansträngningar som görs för att minska fattigdomen riskerar att gå upp i rök om inte klimatförändringarna hejdas. En annan rapport beskriver situationen i Afrika.

Läs rapporterna Up in Smoke och Africa – Up in Smoke