fbpx

Klimatpåverkande utsläpp

Ett varmare klimat har olika effekter i olika delar av världen. Alla länder kommer att påverkas av klimatförändringarna, men vi påverkas olika.

 

Kartan visar hur mycket olika länder i världen släpper ut (2011 är det senaste året för denna statistik hos Världsbanken). Det är tydligt att rikare länder släpper ut mer än fattigare.

Siffrorna på hur mycket ett land släpper ut beror på hur man räknar. Siffrorna som nämns i kartan gäller bara koldioxidutsläpp. Ofta räknas andra växthusgaser om till så kallade koldioxidekvivalenter ( metan påverkar till exempel klimatet mer än koldioxid – 1 ton metan motsvarar 21 ton koldioxidekvivalenter). Om vi räknar koldioxidekvivalenter istället för bara koldioxid blir utsläppssiffran högre. Då släpper Sverige ut 6 ton per person och år.

Ytterligare en skillnad ligger i om vi bara räknar det som släpps ut inom ett land, eller om vi också räknar in de utsläpp som invånarna i landet orsakar i andra länder. Det vanligaste sättet att räkna, som också är accepterat inom de internationella klimatförhandlingarna, är att räkna med utsläppen från produktionen inom ett land (från trafik, jordbruk, fabriker, kraftverk, och så vidare). Om vi istället räknar alla utsläpp som orsakas av landets konsumtion räknas också utsläpp som uppkom då saker som konsumeras i landet tillverkades i andra länder. Även utsläpp från internationellt flyg och sjöfart räknas in. Utsläppen från sådant som tillverkas i landet och exporteras till andra länder dras av. Det är mer komplicerat att räkna så, men det kan i gengäld ge en mer rättvis bild av vilka som bidrar mest till klimatförändringarna. Om vi skulle räkna på utsläppen av den svenska konsumtionen skulle utsläppen vara ungefär 11 ton koldioxidekvivalenter per person och år.

Läs mer
Institute of environment, University of Arizona
Att mäta utsläpp

När vi jämför kartorna ser vi att de länder som bidrar minst till klimatförändringarna ofta är de som drabbas hårdast.

Vi i Jordens Vänner använder ordet klimaträttvisa. Vi tycker att världen vi lever i idag är orättvis eftersom det framför allt är de rikare länderna som släpper ut växthusgaser, nu och historiskt sett. Men det är främst fattigare länder och fattiga människor som får det svårare på grund av klimatförändringarna. Även om vissa fattigare länder, som Kina, släpper ut mycket växthusgaser så är det rika länder som Sverige och USA som använder mycket av det som tillverkas i Kina. Vår konsumtion orsakar utsläpp av växthusgaser i andra länder. Rika länder har också släppt ut stora mängder växthusgaser under lång tid, medan de fattiga länderna börjat komma ikapp oss först på senare år. Jordens Vänner vill att de rikare länderna ska ta ansvar för att motverka klimatförändringarna genom att dels minska våra egna utsläpp snabbt, dels bidra till att finansiera utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder i fattigare länder.

 

Kartan visar hur sårbara olika länder är för klimatförändringarnas effekter (2011), ju mörkare färg desto mer sårbart är landet. Kartan visar en sammanvägd bedömning av hur hårt landet kommer att drabbas och vilken förmåga de har att anpassa sig till klimatförändringarna. När en naturkatastrof inträffar pressas människor från två håll: naturen (översvämningen, torkan eller stormen) och från redan befintlig sårbarhet på grund av orättvisor kopplade till kön, inkomst, nationalitet etc.

Läs mer
Sex myter om klimatet

Dela gärna vår kamp!
Scroll to Top