/Klimaträttvisa och energi
Ett fossilfritt, klimaträttvist samhälle
Vi står inför en planetär nödsituation. Klimatkrisen kräver en drastisk utfasning av fossila bränslen. Samtidigt innebär omställningen till “grön” energi ett hot mot både biologisk mångfald, miljö och mänskliga rättigheter. För att hantera övergången till ett fossilfritt samhälle måste vi först prata om klimaträttvisa.
Klimaträttvisa och energi

Ojämlikhet, rasism och kolonialism utgör grundstenar för det orättvisa och ekologiskt ohållbara system vi lever i. Den rikaste procenten av världens befolkning släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som den fattigaste hälften av tillsammans och den stora majoriteten av de som förstör klimatet bor inte på de platser som drabbas värst. Det gäller både globalt och lokalt. Samtidigt är det de som lever mest ohållbart som ges störst utrymme i klimatdebatten. 

Idag lever över en miljard människor utan tillgång till el. Ändå kretsar energidebatten oftare om möjligheten för världens rika befolkning att fortsätta leva som idag. Att övergå till eldrivna lösningar räcker inte. Utvinningen av mineraler, byggandet av megadammar och intensifiering av vind- och vattenkraft hotar både biologisk mångfald och mänskliga rättigheter. Vi behöver drastiskt minska vår energianvändning om vi ska åstadkomma hållbar förändring på riktigt. 

Vi lever i ett system där ekonomiska vinster sätts framför människor och miljö. Det räcker inte att justera det nuvarande systemet. Vi behöver ett energisystem som är byggt för att alla människor ska ha möjlighet att leva goda liv, inte är för att företag ska gå med vinst. 

Omställning bortom falska lösningar

Trots att utsläppen fortsätter öka framställer fler och fler företag sin verksamhet som ”grön” och ”hållbar”, ofta med hänvisning till ”netto-noll utsläpp” och klimatkompensation. Men är det rimligt att vi i Sverige med vårt genomsnittliga koldioxidavtryck på mer än 8 ton per person köper oss utsläppsutrymme från världens fattigaste som förorsakar mindre än 2 ton utsläpp? Och är det ens möjligt?

Det låter kanske bra när företag skriver att de investerar i hållbara projekt runt om i världen, men sol- vind- och vattenkraft och kolskogsprojekt kräver stora markarealer. Miljarder människor försörjer sig på den mark som nu planeras att beskogas för att fånga in koldioxid. I många länder råder redan brist på odlingsbar mark och de mest marginaliserade grupperna saknar ofta formella markrättigheter. De har inga möjligheter att påverka projektens utformning och blir ofta inte fullt kompenserade för den mark de förlorar. Även i de bästa eller rättvisemärkta kolskogsprojekten är betalningen till bönderna alldeles för låg, de hade tjänat mycket mer på att odla grödor för husbehov eller försäljning.

Att företag kan räkna bort köpt klimatkompensation från sina faktiska utsläpp och hävda att de har ”netto-noll” utsläpp döljer att de verkliga utsläppsminskningarna går alldeles för långsamt. Ofta marknadsförs klimatkompenserade produkter och resor som klimatneutrala eller till och med klimatpositiva och många konsumenter och anställda på de företag som köper klimatkompensation uppfattar det som om utsläppen ”försvinner”. Att koldioxid har gjorts till en handelsvara har inte minskat utsläppen, tvärtom. Miljörörelser i Globala Syd har ända sedan utsläppshandeln infördes på 1990-talet kritiserat handeln. Ofta orsakar den både markstöld och ökar de globala orättvisorna.

Genom folkbildning, aktivism och politisk påverkan arbetar vi för verklig omställning, bortom falska lösningar. Varje år delar vi ut Svenska greenwashpriset – vårt anti-pris till organisationer och företag som felaktigt framställer sin verksamhet som hållbar. Hela året kan du nominera aktörer som du tycker framställer sin verksamhet som grönare än den är.

Vi arbetar för: 

  • Att Sverige som land ska agera för att temperaturökningen stannar inom 1,5 grader och att rika länder som Sverige ska gå först i arbetet med att ställa om för minskade utsläpp. Vi är positiva till att Sverige stöttar andra länder i deras omställning och driver på för globala åtgärder, men det får inte vara en ursäkt för att inte skyndsamt agera på hemmaplan. Vi ser dock inte att enbart tekniska lösningar räcker för att få tillstånd en utsläppsminskning.
  • Att Sverige genomför en rättvis och skyndsam övergång till ett fossilfritt energisystem senast 2030 och att alla subventioner av fossil energianvändning omedelbart upphör.
  • Att övergången till ett hållbart energisystem baseras på sparsam och effektiv resursanvändning samt förnybara energikällor. Vi tror inte att kärnkraft är en del av lösningen.
  • Att Sverige verkar för ett omedelbart stopp för investeringar i fossil energi. Det omfattar bland annat ett förbud för svenska pensionsfonder att investera i fossilbolag.
  • Att Sverige upphör att ge exportkrediter eller annat finansiellt stöd till svenska företag som bidrar till avskogning, känslig gruvdrift eller annan verksamhet som hotar klimat, miljö och lokalbefolkning.

Läs mer:

Från Friends of the Earth:

Jordens Vänner är den svenska grenen av det internationella nätverket Friends of the Earth – världens största gräsrotsorganisation för miljö och solidaritet.