Kommentarer från och om Stockholmshem angående greenwash

Jordens Vänner har fått ett officiellt svar från Stockholmshem via Karin Stener, kommunikationschef på Stockholmshem, angående nomineringen av Stockholmshem till Svenska Greenwashpriset 2016. Med hennes tillåtelse publicerar vi svaret här nedanför. För att nyansera bilden har vi också valt att låta Jone Källsäter, ordförande i hyresgästernas förhandlingsdelegation, ge sin syn på Stockholmshems påståenden.

Stockholmshems svar“Det är tråkigt att Jordens Vänner nominerat Stockholmshem till Greenwash-priset när det är så många faktafel som ligger till grund. Här kommer ett förtydligande av projektet GrowSmarter och Stockholmshems ombyggnad i Valla.
Vad är vad? GrowSmarter/Stockholmshems ombyggnad av fastigheter i Valla?
GrowSmarter är ett EU-projekt som drivs av Stockholms stad. Projektet handlar om hur städer med hjälp av smarta miljötekniklösningar kan skapa fler jobb och växa, samtidigt som de blir mer energieffektiva, lättframkomliga och attraktiva för invånarna.
I samband med GrowSmarter genomför Stockholmshem en ombyggnation av fastigheter vid Valla torg. Stockholmshems långsiktiga mål är att bygga om sina bostadshus hållbart över tid, så att hyresgästerna får väl fungerande och moderna lägenheter med trygga allmänna utrymmen samt trevlig utemiljö. Husen vid Valla torg är idag 55 år gamla och de tekniska systemen, som stammar, elinstallationer, värme- och ventilationsanläggningar, är gamla och behöver bytas. Till ombyggnaden hör även åtgärder för att rusta upp lägenheter, lokaler och allmänna utrymmen.
Hyresgästerna betalar inte för lösningarna i GrowSmarter
GrowSmarter finansieras av EUs program för forskning och innovation och medverkande industripartners. Hyrorna påverkas alltså inte av GrowSmarter, däremot får hyresgästerna tack vara GrowSmarter förbättringar som de annars inte skulle fått.
Hyreshöjningarna är inte 64%
I Sverige sätts hyrorna utifrån bruksvärdesprincipen. Det görs en samlad bedömning av standarden på lägenheten och en jämförelse med likvärdiga lägenheter i området. Hyran är förhandlad med Hyresgästföreningen och kommer innebära en hyreshöjning på i snitt drygt 35% exklusive de rabatter kvarboende får de 3 första åren.
Dialog och inflytande
För oss på Stockholmshem är det viktigt att ha en dialog med våra hyresgäster, både inför och efter ombyggnationen.
Det gör vi på många sätt:
– Vi har haft samråd med våra hyresgäster under lång tid och tar fram en gemensam överenskommelse just nu. Under samrådet har vi arbetat fram ett förslag som hyresgästerna kunnat påverka. Bland annat kan hyresgästerna välja på olika nivåer i ombyggnaden (majoriteten har valt den utökade nivån).
– Vi har arbetsgrupper som arbetar vidare med olika delar av ombyggnaden.
– Vi är tillgängliga för dialog hela tiden, bland annat genom har vi en visningslokal och en visningslägenhet dit hyresgästerna kan komma och ställa frågor.
Ansvar för fastigheten
Som fastighetsägare har vi på Stockholmshem ett ansvar att se till så att våra hyresgäster alltid ska känna sig trygga med att huset de bor i är upprustat utifrån de riktlinjer och den standard som gäller idag. Vi sköter om våra fastigheter – vi jobbar inte med ‘renovräkningar’. Vår uppfattning är att många hyresgäster vill ha ombyggnationen.”
KommentarerKommentar från Jone Källsäter om vem som betalar:
GrowSmarter har givit projektet ca 15 miljoner kronor. Kostnaderna för Stockholmshem uppges överstiga 500 miljoner kronor.
Jordens Vänners kommentar om vem som betalar:
Enligt boende som vi talat med finns en stor misstro mot att GrowSmarter och resten av renoveringarna för 485 miljoner kronor inte skulle hänga ihop alls.
Kommentar från Jone Källsäter om hyreshöjningarna:
Procenttalet 35 % är inte korrekt. Men mer rätt än 64 %. När jag räknar landar jag mellan 38 % och 42 %. Skillnaderna består dels i standardval i kök och dels i hyresskillnader sedan tidigare. Alldeles oavsett är höjningarna enorma.
Jordens Vänners kommentar om hyreshöjningarna:
Siffran 64 % kommer från Stockholmshem själva och ett av deras informationsmöten. Eftersom nya siffror nu räknats fram, ändrar vi givetvis nomineringstexten.
Kommentar från Jone Källsäter om dialogen:
Från förhandlingsdelegationens sida är vi mycket missnöjda med den forcerade process vi tvingats delta i. Att vi slutit ett avtal om nya hyror betyder inte på något vis att vi omfamnar Stockholmshems arbetssätt i detta projekt. Jag ser inte GrowSmarter som en gåva till hyresgästerna, snarare som en farsot.
Jordens Vänners kommentar om dialogen:
Enligt boende som Jordens Vänner talat med hade en ansökan redan skickats från Stockholmshem till Hyresnämnden, innan Stockholmshem bjöd in till dialog. En lokal aktivist kallar detta för ”förhandling med pistolen mot tinningen”. GrowSmarter-projektet var heller aldrig föremål för förhandlingen, utan endast övriga renoveringar var det.
Jordens vänners kommentar om renovräkningar:
Vi tror inte att några fastighetsägare öppet skulle påstå att de arbetar med renovräkningar, lika lite som en biltillverkare skulle erkänna att de arbetar med miljöförstöring. Det betyder inte att det inte är ett problem.
Kvarteret Valla torg i Årsta. Foto: CC BY-SA 3.0 Johan Fredriksson Vi har också fått en del frågor om varför Jordens Vänner anser att Stockholmshems hantering av GrowSmarter-projektet är greenwash. Bristerna i social hållbarhet är bara en aspekt av GrowSmarter-projektet, och det är en konsekvens av ett ganska cyniskt tänkande hos både Stockholmshem och de politiker som varit inblandade. Det är också en del av ett större mönster i Sverige idag, där gentrifieringen används som ett verktyg för att skapa kapital hos hyresvärdar. Detta är ett sätt att slippa höja skatterna men ändå få råd att bygga mer bostäder. Att offra social hållbarhet för att tjäna mer pengar, med ett miljöprojekt som täckmantel, anser vi är greenwash.
Ett stort problem uppstår när samma samhällsklass gång på gång är den som blir undanskuffad och/eller måste betala för kalaset. Ska vi rädda miljön på bekostnad av social rättvisa? Detta är en miljöfråga av många skäl. Ett av dem är att de socioekonomiska grupper som oftast blir utsatta för renovräkningar är de grupper i samhället som redan har minst miljöpåverkan från sin livsstil. Det är helt enkelt ett sätt att skapa “miljöåtgärder” som i sin tur blir ett psykologiskt alibi för att befolkningen i stort ska slippa ändra sin miljöskadliga livsstil. Medel- och överklass måste sluta dumpa ansvaret för miljön på dem som har mindre resurser, på samma sätt som rika länder måste sluta dumpa ansvaret för det globala klimatet på fattigare länder. Annars blir det inte bara orättvist, utan också väldigt svårt att nå målen med ett hållbart samhälle.
Vem vinner Svenska Greenwashpriset 2016? Rösta här.

Scroll to Top