Klimaträttvisa nu!

Polarisen fortsätter att smälta, världen drabbas av allt fler skogsbränder och enorma översvämningar precis som klimatforskarna har förutsagt. Nu är det dags att ställa om samhället!

Vi kan bygga ett bra samhälle för alla människor i världen utan kol, olja och kärnkraft. Ju tidigare omställningen till ett hållbart rättvist samhälle börjar, desto smidigare kan den genomföras.

De rika länderna bär historiskt sett huvudansvaret för utsläpp av växthusgaser, medan det är de fattiga som drabbas värst. Men alla människor har lika mycket rätt att på ett hållbart sett utnyttja jordens resurser, och lika mycket rätt på utveckling, enligt principen för rättvist miljöutrymme.
Den politik som förs i internationella förhandlingar domineras av lösningar som gynnar storföretagens intressen snarare än planetens. Samtidigt förs det en politik på det nationella planet som gör att utsläppen höjs istället för sänks.

Det är främst de rika ländernas ansvar att se till att ökningen av halten växthusgaser i atmosfären snabbt avtar, och dessa minskningar måste börja på hemmaplan. Dessa länder måste dessutom ta ett stort ekonomiskt ansvar för utsläppsminskningar och uppbyggnad av grön infrastruktur i länder i Syd.

Resurser som skog och mark räcker inte till för att ersätta allt fossilt bränsle och kärnkraften - biobränsle konkurrerar ofta med markbehovet för mat och är i storskalig form ett hot mot biologisk mångfald, en hållbar nivå av ekosystemtjänster, och människors tillgång till odlingsmark.
För att åstadkomma förändring behöver vi en stark rörelse för klimaträttvisa, där folkrörelser som miljö-, solidaritets, bonde-, arbetar-, ursprungsfolks- och feministrörelsen går samman och tar strid för systemförändring istället för klimatförändring.

 

Vad behöver göras?

Omställning av nyckelsektorer behövs: energi, transporter, industrin, och naturbruk. Stora vinster går att göra med bra stadsplanering, och jord- och skogsbruket kan bli koldioxidsänkor istället för växthusgaskällor. Men både globalt och lokalt gäller att stad och land är mer än siffror – makten att förändra finns eller ska finnas hos de som berörs.

Minska energiförbrukningen
Minskad energiförbrukning i rika länder är den avgörande politiska och ekonomiska förändring som behövs för att rädda klimatet och stoppa kärnkraften. Det som behövs är storsatsning på de många möjligheter som finns att spara energi genom hushållning, omställning av jordbruket, stadsplanering som minskar transporter, renovering av miljonprogrammet med mera.

Ställ om energiförsörjningen
Det går att avveckla kärnkraften och satsa på 100% förnybar energi. Det som saknas är den politiska viljan. Vindkraft och bioenergi har stor utvecklingspotential redan idag, medan solceller och solkraft, geotermisk energi och vågkraft är exempel på hållbara energilösningar imorgon. För att nå dit behövs bra politiska beslut, inklusive satsningar på småskaliga demokratiska lösningar. Det ska vara lätt att producera sin egen el och leverera överskottet till nätet.

Ställ om transporterna
Trafiken är den sektor i Sverige där koldioxidutsläppen bara fortsätter att öka. Satsning på kollektivtrafiken med energisnål spårtrafik som stomme är avgörande för att kunna minska vägtrafiken. Fler och billigare tåg på gamla och nya banor behövs liksom spårvägar i fler svenska städer. Även busstrafiken måste utvecklas och priserna sänkas. Istället för avreglering och privatisering av kollektivtrafiken behövs ett sammanhållet system med gemensam finansiering. Motorvägsprojekt som ”förbifart” Stockholm och nya externa köpcentrum uppmuntrar fortsatt vägtrafik och måste stoppas.

Ställ om industri och naturbruk, maten, städer och landsbygd
Jordens Vänner önskar en dialog med bilarbetare, bönder, förortsbor och andra om hur vi kan ställa om Sverige till rättvisa och ekologisk hållbarhet. Hur kan miljonprogrammets stadsdelar och alla våra urbana områden förbättras? Hur kan makt återföras till landsbygden bort från fjärrstyrning via storföretag och banker? Hur kan folkrörelser samarbeta för att främja ett konstruktivt program som för med sig nya arbetsplatser i jord- och skogsbruk, i industrin och i den gemensamma välfärden.


"Att ifrågasätta bilåkande, flygresor och köttätande, några av de största klimatbovarna kopplade till livsstil, handlar också om att utmana en slags traditionell maskulinitet, som ofta kopplas till konsumtion och teknik. Teknisk innovation kommer inte ensam lösa klimatkrisen, det krävs också social och ekonomisk innovation. På samma sätt blir också konservativa partier bevarade av en slags traditionell maskulinitet då de värnar främst mäns rätt att vara just riktiga män och inte ifrågasätter en traditionell energislösande och i grunden ohållbar livsstil", skriver EU-parlamentarikern Linnéa Engström i sin bok Klimatfeminism.

 

Du behövs!
Gå med i den globala rörelsen för klimaträttvisa. Vi står inför en utmaning som inte kan skapas av experter utan endast av många människor tillsammans. En omställning som måste bygga på de insikter var och en har av vilka behov som är viktiga och hur lokal anpassning kan ske. En omställning där demokratiskt samarbete mellan folk i gemen lokalt, nationellt och internationellt är betydelsefullt och där våra insatser är av avgörande betydelse.

Jordens Vänner är en organisation i en sådan folkrörelse med systerorganisationer i 76 länder, som tillsammans är Friends of the Earth International. Du är välkommen att på ditt sätt delta eller bidra till våra aktiviteter och att bli medlem.

Läs mer om Jordens Vänners klimatpolitik

 

 

Scroll to Top