Lyssna på folket och driv inte fossilindustrins linje Reinfeldt!

Bäste Statsminister Fredrik Reinfeldt,

Sveriges ställningstagande till EUs energi- och klimatpaket för 2030 har ännu inte tillkännagivits. Vi, elva representanter från det svenska civilsamhället, vill därför uppmana dig att fatta ett beslut som värnar om det globala klimatet och våra möjligheter att kunna stanna under två graders global uppvärmning. Ett sådant beslut kommer att gynna konkurrenskraften, jobben och EUs energisäkerhet. Det är också ett beslut som gör att vi kan se våra barn i ögonen om 15 år. Det är framförallt våra barn och deras barn som kommer att få ta konsekvenserna av beslutet.

Klimatmötet i Paris 2015 anses av de flesta bedömare vara den sista chansen för beslut som kan få oss att stanna under två graders global uppvärmning. På Europarådsmötet nästa månad kommer du och EUs regeringschefer lägga första budet inför Parismötet, något som Kina, USA, Indien och andra länder noga bevakar innan de fattar beslut om sina positioner. Du har nu en unik möjlighet att vara en klimatledare och påverka EUs position. Det är självklart, rätt och riktigt att du som Sveriges röst på Europarådsmötet i mars utgår från majoritetens vilja i vår viktigaste klimatfråga för de kommande decennierna.
Det är mycket glädjande att en absolut majoritet av Sveriges politiker i Europa vill se mycket kraftigare tag vad gäller klimat- och energipolitiken i EU till 2030. Förra onsdagen röstade en absolut majoritet av Sveriges EU-parlamentariker för ett klimat och energipaket med tre bindande mål på minst 50% utsläppsminskningar, 40% förnybar energi och 40%energieffektivisering. Majoriteten av de svenska politiker som dagligen följer Europafrågor och jämför dessa med svenska intressen har sagt sitt. Majoriteten säger att ambitionen jämfört med Europakommissionens förslag måste höjas på alla centrala områden. Vi anser att 50% utsläppsminskningar i EU 2030 fortfarande är lägre än vad som är nödvändigt för att säkra att två graders global uppvärmning inte kommer överskridas. Men det är bättre än de 40% utsläppsminskningar som kommissionen föreslår.
Europaparlamentet framför viktiga argument för sitt beslut om tre bindande mål som också borde vinna gehör i rådet:
Det är det mest kostnadseffektiva sättet att nå ett klimatmål eftersom tillräckliga energieffektiviseringsåtgärder inte åstadkoms genom enbart pris på utsläpp. Denna synpunkt delas av Internationella Energiorganet IEA som fastslår att det är billigare att förlita sig på politik som främjar förnybar energi än att förlita sig helt till pris på utsläpp.
Bördan som EUs industri får bära blir lägre med tre bindande mål än med bara ett klimatmål.
Förnybar energi tillsammans med energieffektivisering kan resultera i kostnadsbesparingar på mellan 175 och 320 miljarder euro årligen inom EU.
Potentialen för nya jobb till 2020 inom förnybar energi är 3 miljoner och inom energieffektivisering 2 miljoner. Europakommissionens egen konsekvensanalys pekar på att tre mål ger flest positiva synergieffekter. Medan ett mål beräknas skapa omkring 680 000 nya jobb i EU, beräknas tre mål generera 1 250 000 nya jobb.
Med ett mål beräknas importen av fossil energi minska med sju procent, medan tre separata mål däremot minskar importen med hela 19 procent. Det motsvarar besparingar på över 500 miljarder euro för EU.
Vi får inte låsa fast oss i fossila lösningar efter 2030, t ex genom ett stort naturgasberoende. Med ett mål med fokus enbart på utsläpp och pris på koldioxid finns det stor risk för detta.
Det finns också andra goda skäl till att EU behöver höja sina klimatambitioner:
Hälsa: Luftföroreningar från Europas 300 största kolkraftverk orsakar mer än 22 000 förtida dödsfall i EU per år och närmare 500 000 missade arbetsdagar på grund av relaterad sjukdom.
Negativa effekter av icke konventionell fossil energi: Skiffergasen som exploateras i USA och som vissa EU länder börjar få upp intresset för släpper ut lika mycket växthusgaser som kolkraft om inte metanläckaget hålls under 3,2% . Observationer på upp till 9% metanläckage har gjorts. Skiffergasens absurda utvinningsteknik innebär stor ohållbar kemikalie- och vattenanvändning som ger konsekvenser på vattendrag och folkhälsa. Detta har lett till förbud mot skiffergasutvinning i flera EU-länder.
Kolbubblan: Högst en femtedel av våra globala reserver av fossilt kol, olja och gas får grävas upp och förbrännas om vi skall ha bra odds att klara oss under två graders global uppvärmning. Bolagen som sitter på dessa reserver är också de som nu trycker på för lägre ambition i EU, exploaterar Arktis efter mer fossila reserver och spekulerar i ohållbar skiffergasutvinning.
Behov av ökad andel förnybar energi och ökad energieffektivisering: Förnybar energi stod förra året för mer än 70% av de nya kraftinstallationerna i Europa. Detta är viktigt eftersom en möjlighet att stanna under två graders global uppvärmning förutsätter att det på global nivå inte investeras i någon ny fossil kraftproduktion efter år 2017. Det enda som kan leverera så mycket på kort sikt är en uppskalad storsatsning på energieffektivisering och förnybar energi.
Att de gamla fossila intressena nu kämpar med näbbar och klor för att förhindra en omställning och minska EUs klimatambitioner blir alltmer uppenbart. Det är beklämmande att detta perspektiv verkar få gehör bland många politiker i Europa. Det har dock väckt starka motreaktioner, inte bara i EU-parlamentet utan bland stora och små företag i Europa som är upprörda över EU-kommissionens oambitiösa förslag.
Misslyckas världssamfundet med att enas om kraftfulla utsläppsminskningar i Paris är hoppet ute för att begränsa temperaturökningen till 2 grader. Istället kan utvecklingen accelerera mot 3-4 graders ökning med oöverblickbara konsekvenser.
Vi uppmanar därför dig att lyssna på rösten från den absoluta majoriteten av våra folkvalda i Bryssel som är mer ambitiös på samtliga punkter än vad vi hittills hört i diskussioner om den svenska positionen. Samtidigt behöver du och dina kollegor ta hänsyn till att viss klimatforskning som väger in såväl utvecklingsländers framtida behov som nödvändig klimatambition pekar på att industriländer bör sätta utsläppsminskningsmål på nivån 90% till 2030. Vi anser att det innebär att Sverige i EU bör ställa sig bakom kravet på tre bindande mål på medlemsstatsnivå om:
allra minst 55% utsläppsreduktion,
minst 45% förnybar energi och
minst 40% lägre energianvändning 2030 jämfört med 2005 och en reduktion av primär
energianvändning på ca 1,000 miljoner ton oljeekvivalenter
Med vänliga hälsningar från
Annika Jacobson, Chef, Greenpeace Sverige
Bo Forsberg, Generalsekreterare, Diakonia
Francisco Contreras, Ordförande, Latinamerikagrupperna
Håkan Wirtén, Generalsekreterare, Världsnaturfonden WWF
Johan Falk, Projektledning, Föräldravrålet
Johline Lindholm, Ordförande, PUSH Sverige – plattformen där unga samarbetar för hållbarhet
Olivia Linander, Nationell kampanjsamordnare, 350.org
Pia Björstrand och Samuel Jarrick, talespersoner, Klimataktion
Rebecka Hallencreutz, Ordförande, Jordens Vänner
Sara Vikström Olsson, Ordförande, Fältbiologerna
Svante Axelsson, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top