Mat och naturbruk

 

Jordens Vänner arbetar för att producenter och konsumenter i samverkan ska återta makten över maten och jordbruket. Detta för att ställa om till bättre kvalité och mindre industrimat och ett hållbart jordbruk som lämnar jorden i bättre skick till kommande generationer i Sverige och världen.

Jordens Vänner anser att utvecklingen inom svensk livsmedelsproduktion är oroande. Den produceras på allt större enheter, med metoder som kräver alltmer insatsmedel i form av konstgödsel och jordbruksgifter – om den nu överhuvudtaget produceras i Sverige. Den kontakt som förut fanns mellan lokala producenter och konsumenter är på väg att vittra bort, med följd att också många mindre samhällen hotas av avfolkning.

Denna utveckling måste motverkas genom att banden mellan konsumenter och producenter byggs upp igen. Produktion och förädling måste i så stor utsträckning som möjligt föras tillbaka till lokalsamhällena, vilket garanterar inte bara överlevnad för dem, utan också hälsosammare mat med miljövänligare metoder och mindre klimatpåverkan.

Matsuveränitet
Vi måste arbeta för matsuveränitet, alltså länders och folks rätt att bestämma och kontrollera hur maten produceras. Sverige, som tidigare var i princip självförsörjande på livsmedel, har nu en självförsörjningsgrad på under 50 procent, med djurfoder inräknat. Detta är inte hållbart i en värld som hotas av matbrist och där det dessutom är nödvändigt att gå över till ett mer miljövänligt och klimatneutralt sätt att producera vår mat. Forskning och utbildning i agroekologi, regenerativt jordbruk och liknande hållbara naturbruksmetoder måste öka.

En viktig bidragande faktor till ohållbarheten är importen av djurfoder, som soja, där vi använder jordbruksmark i andra länder för vår köttproduktion. Alltför ofta används bekämpningsmedel vilka är förbjudna i EU. Köttproduktion är dessutom en drivande faktor bakom regnskogsskövling samt utsläpp av växthusgas. Vi bör äta mindre kött och istället från naturbete i Sverige. Den djurindustri som finns nu, har ett antal mycket negativa effekter och orsakar mycket lidande hos djuren.

Jordbruket ska drivas med hållbara ekologiska metoder, konstgödsel som är mycket energikrävande ska undvikas. Jordbruksgifterna ska fasas ut genom en övergång till ekologiska metoder. GMO (genetiskt manipulerade organismer) i maten och i lantbruket måste stoppas,.

Omställning
En omställning till en mer hållbar produktion måste gå hand i hand med en social och ekonomisk omställning, där det skapas lokalt förankrade drifts- och produktionsformer och där det finns tätast möjliga samband mellan produktion,vidareförädling och avsättning. Detta kommer att skapa en mer mångfaldig matvarusektor där det istället för kvantitét satsas på kvalitét. En vision för jordbruket är en omställning till flera mindre och mellanstora företag och kooperativ.

Maten och jordbruket är en global fråga, problematiken är likadan över allt på planeten. Miljörörelser och bonderörelser bör därför samarbeta både globalt och lokalt. Ta tillbaka makten över matproduktionen från de finansiella intressen som styr mot industriella metoder som inte är hållbara.

Scroll to Top