När ska transporternas utsläpp tas på allvar?


I måndags presenterade regeringen sitt förslag till infrastruktursatsningar för de kommande tio åren. Planen innehåller flera viktiga järnvägssatsningar men är långt ifrån den radikala omställning av transportsystemet som skulle behövas med tanke på riksdagens 2030-mål, säger Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström.
– Flera av de spårsatsningar som Jordens Vänner pekade ut i sitt remissvar på Trafikverkets tidigare förslag finns nu med i regerings beslut, vilket självklart är positivt. Vi ser också ökade resurser för underhåll av järnvägen. Men om vi menar allvar med att vi vill skapa ett hållbart transportsystem behöver utbyggnadstakten av lokala, regionala och nationella spår ske betydligt fortare, säger Jordens Vänners ordförande, Mikael Sundström.
Jordens Vänner menar att med nuvarande takt kommer vissa nödvändiga spårsatsningar ta 30 år att färdigställa.  Föreningen anser att Sverige bör satsa 1 procent av BNP på järnvägsinvesteringar, då kan flera av de viktigaste banorna stå färdiga redan om femton år,
Föreningen vänder sig samtidigt mot flera av de vägsatsningar som ingår i regerings förslag.
– Vägtrafikens utsläpp minskar alldeles för långsamt för att vi ska kunna klara det klimatmål för transporterna 2030 som riksdagen har beslutat om. Att i det läget avsätta flera miljarder till stadsmotorvägen Tvärförbindelse Södertörn är obegripligt. Det är en starkt kritiserad vägsatsning som uppmuntrar till ökade vägtransporter samtidigt som vi behöver göra allt för att minska utsläppen, säger Mikael Sundström.
– Det går ju inte heller att undgå att se att flera av de kostsamma väginvesteringar som ingår i regeringens planer är direkta konsekvenser av stora trängselproblem som Förbifart Stockholm kommer att orsaka. Redan nu behöver man alltså börja parera för den kraftigt ökade trafik som kommer att uppstå när vägen står färdig. Det är fascinerande att de partier som står bakom denna satsning inte lyckats ta till sig någonting av den forskning och  omfattande internationella erfarenhet som tydligt visar att det inte går att lösa storstädernas trängselproblem genom stora vägsatsningar.
Läs Jordens Vänners remissvar på Trafikverkets nationella plan https://www.regeringen.se/48e997/contentassets/c8e97e99cac449e99dcc2e5c6f707ebf/jordens-vanner.pdf

Scroll to Top