Noll kol i Värtan – dags att stänga kolkraftverket nu

Foto: CC BY-SA 3.0 Holger Ellgaard Kampen mot klimatförändringarna handlar i grund och botten om att så snabbt som möjligt stänga ner utsläppskälla efter utsläppskälla, och ersätta dem med energieffektivisering (helst), eller förnybara energikällor.
Nu bör turen vara kommen till Stockholms enskilt största klimatbov; Värtaverkets koldrivna kraftvärmeverk KVV 6. Kolkraftverket har de senaste åren släppt ut omkring 600 000 ton koldioxid per år, vilket är i stort sett lika mycket som trafiken i hela Stockholm.
Värtaverket är just nu i färd med att starta upp sitt nya effektiva biobränsledrivna kraftvärmeverk. Fjärrvärmenäten i Stockholms län är i färd med att bli alltmer integrerade. Sammantaget innebär detta att det är såväl möjligt som alltmer angeläget att kolpannan i Värtan avvecklas så snart som möjligt.
Klimataktion och Jordens Vänner i Stockholm startar idag ett upprop där vi bjuder in organisationer och enskilda att stödja kravet på att kolkraftverket stängs senast 2018.
Det behövs ett folkligt tryck i frågan. Stora delar av vår energiförsörjning är genom avregleringar och privatiseringar i händerna på stora mäktiga bolag som prioriterar sina egna vinstintressen. Därför säger Fortum Värme (där Stockholms stad är delägare) att de planerar en stängning av kolkraftverket till senast 2030. Vi antar att företaget vill hämta hem den investering de gjort och kunna utnyttja alla de utsläppsrätter som de tilldelats gratis av EU.
Klimatavtalet som träffades i Paris i december innebär en skärpning av klimatmålen. Världen ska sträva efter att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 grader jämfört med före industrialismen. Det innebär att alla gamla planer inte längre gäller. 1,5-gradersmålet innebär att utsläppen måste ner till noll så fort som möjligt. Vi är i praktiken redan nu för sent ute, vilket innebär att världen måste hitta vägar att sänka koldioxidhalten i atmosfären. Det är bara möjligt om nya utsläpp förhindras.
Det innebär också att EU:s system med utsläppskrediter (ETS) inte längre håller. Det siktar mot att de stora utsläpparna (som t ex Fortum Värme) ska komma ner till nollutsläpp omkring 2050. Det är alldeles för sent. Det medger även Fortum Värme som i en web-artikel 2 februari 2016 säger att
tilltron till ETS verkar för tillfället tyvärr vara lågt, marknaden prissätter just nu utsläppsrätter under 6 €/ton, långt under de nivåer som behövs för att locka investeringar i ny klimatvänlig elproduktion eller för att minska kolanvändandet i förmån för mer miljövänlig gas. Den låga tilltron återspeglas även hos ambitiösa klimatländer som t.ex. Tyskland, Storbritannien och Danmark som inför egna åtgärder (prisgolv, förtida stängning av kolkraft) för att minska de egna utsläppen.” (Hans-Erik Wiborgh 5 febr 2016, Fortum Trading & Industrial Intelligence)
Det är precis det som även Sverige och Fortum behöver göra. Vi behöver vidta egna åtgärder för att utsläppsminskningarna ska ske betydligt snabbare än vad EU:S ETS-system medger. En sådan kraftfull åtgärd är att snabbt stänga ner kolkraftverket och annullera de utsläppskrediter som inte utnyttjas.
Stockholms stads nuvarande politiska majoritet har satt som mål att kolkraftverket ska avvecklas till 2020. Det är gott så, men vi har inga garantier för att de får fortsatt mandat att driva utvecklingen efter nästa val 2018. Detta tillsammans med det allt skarpare läge vi befinner oss i vad gäller klimathotet gör att vi vill driva på för en snabbare avveckling.
Nu under 2016 arbetar Stockholms stad med att ta fram en ny energi- och klimatstrategi. Vi kräver att den strategin innehåller en avvecklingsplan med sikte på att Kolkraftverket stängs senast 2018, och att ej utnyttjade utsläppsrätter annulleras. Vi bjuder in alla klimatvänner i regionen att ansluta sig till detta krav.
David Jacobsson, Klimataktion Stockholm
Sebastian Dawson, Jordens Vänner Stockholm
(artikeln publicerad i förkortat skick i Miljömagasinet nr 12/2016)

Scroll to Top