Ny brasiliansk skogslag hotar Amazonas

Brasilien är på väg att anta en ny skogslag som kan få förödande konsekvenser för Amazonas. Om förslaget går igenom förlorar stora arealer urskog sitt skydd, samtidigt som skövlarna gå fria under en allmän amnesti. 
Publicerad i Miljötidningen 5/2011 tema Amazonas regnskog

De föreslagna ändringarna i brasilianska skogslagen (Código Florestal), innebär att nu skyddade områden öppnas för exploatering. Den yta som markägare i Amazonasregionen måste avsätta till naturskyddsområde minskas från 80 procent till 50 procent. Enligt nuvarande skogslagstiftning måste ursprunglig växtlighet bevaras, men enligt det nya förslaget kan återbeskogning även bestå av monokulturer av eukalyptus och oljepalmer. I stället för att bevara skyddsvärda områden kan markägare dessutom välja att kompensera genom köp av områden i andra delar av landet. Eller genom att donera medel till en fond för att bevara skog.

Små markägare undantas skydd

Små- och medelstora markägare, med egendomar upp till 400 hektar, behöver inte bevara naturskyddsområden på sina fastigheter. Stora markägare kan därmed befaras dela upp sina egendomar och på så vis kringgå regelverket. Jordreformsinstitutet – INCRA – i Brasilien, beräknar att 30 miljoner hektar urskog, varav minst 20 miljoner i Amazonas, kommer att förlora sitt juridiska skydd om denna förändring träder i kraft.

Skövlarna går fria

Dessutom innebär förslaget en allmän amnesti utfärdas för miljöbrott begångna fram till juli 2008, skadestånd annuleras, liksom skyldigheten att återbeskoga illegalt avverkade områden. Straffrihet, (impunidade), är en välkänd företeelse i Brasilien, och ett medel för eliten att ställa sig utanför lagen.
Under de senaste 30 åren har 17 procent av urskogen i Amazonas skövlats och hittills i år har avverkningarna ökat med 15 procent. Den brasilianska regeringen uttrycker förvåning, vilket man är tämligen ensam om efter de förslagna förändringarna.

Storföretagen ligger bakom förslaget

Finanskapital, brasilianska storföretagare inom agrobusiness och multinationella livsmedels- och jordbruksföretag har haft stort inflytande när kongressen arbetat fram förslaget. Förslaget har motiverats med att det skulle bereda väg för en nödvändig ökning av livsmedelsproduktionen och samtidigt hjälpa småbrukare som begått miljöbrott ur en besvärlig situation. Vid en sammanräkning visade det sig att bara åtta procent av gruppen miljöbrottslingar är småbrukare. I själva verket är det storgodsägarna som riskerade att avkrävas böter för begångna brott på motsvarande 35 miljarder svenska kronor. Bland dem finns 17 parlamentsledamöter.

En part som gynnas av förslaget är det internationella finanskapitalet som har ett ständigt behov av att expandera till nya marknader. Det är svårt att hitta nya fält för kapitalackumulation, och man har nu upptäckt att lantbruk och jordförvärv är ett sådant. Det är det som trycker utvecklingen i riktning mot landgrabbing, GMO, monokulturer och det faktum att Brasilien använder mest bekämpningsmedel i världen. Motståndarna till förslaget är den parlamentariska oppositionen, småbrukarorganisationer, fackföreningar, miljörörelsen och de jordlösas rörelse MST. De hävdar att det är ännu ett slag mot familjejordbruket som står för över 70 procent av de livsmedel som hamnar på brasilianarnas matbord. Odlingsbara områden i Brasilien kunde i stort sett fördubblas på bekostnad av lågproduktiv boskapshållning (61 miljoner hektar) enligt en undersökning från universitetet i Sao Paulo (USP).

En ny studie visar på att, om förslaget blir verklighet skulle, 25 miljarder ton  växthusgaser skulle släppas fria i atmosfären, vilket motsvarar 13 gånger de brasilianska växthusgasutsläppen 2007. FN:s klimatpanel visar att 25 procent av växthusgasutsläppen orsakas av skogsavverkning.

Oklart parlamentariskt läge

Förslaget har klubbats igenom i Representanthuset, utan nämnvärdiga förändringar. Nästa steg är senaten, men där har regeringen, som inte är helt nöjd med förslaget, dock en majoritet av ledamöterna – på papperet. Regeringen antas försöka övertyga sina senatorer att göra ändringar i förslaget, framförallt för att mildra amnestin och minska omfattningen av angreppet mot skyddsområden. President Dilma Rousseff har sagt att hon inte accepterar dessa punkter i förslaget som hon även har rätt att inlägga veto mot. Om hon använder vetot går förslaget tillbaka till parlamentet där det krävs 2/3 majoritet för att upphäva ett veto, något som anses mycket svårt att uppnå.

Det finns också en möjlighet att via Högsta Domstolen fördröja ett utslag på obestämd tid, vilket ett regeringsministerium signalerat att man kan tänka sig göra. Det har även höjts röster på förslag om folkomröstning från oppositionen i vetskap om att det finns en stor majoritet mot förslaget bland allmänheten.

Det faktum att presidenten och åtminstone delar av regeringen är mot det nu liggande förslaget, innebär inte att det finns en alternativ plan för Amazonas framtid och utveckling. Regeringen fortsätter med sitt tillväxtprojekt PAC och de infrastruktursatsningar man anser nödvändiga för att förse industrin med elenergi och vägar för att öppna upp Amazonasregionen för exploatering.

Alternativ finns

Regeringen fortsätter att prioritera agrobusiness där man investerar motsvarande 400 miljarder SEK årligen, medan små-och medelstora jordbruk får dela på 13 miljarder SEK. Detta medför att jordkoncentrationen ökar liksom jordbruksindustrins beslag av jord för stordrift. Alternativen som folkrörelseorganisationerna presenterar vill prioritera landsbygdsutveckling och familjejordbruk. Det organiserade motståndet inom bonderörelsen som MST- de jordlösas organisation med ett par miljoner anhängare och det internationella nätverket Via Campesina, visar på alternativa modeller och utvecklingsstrategier, men intresset från makthavarna är mycket svagt.

Bo Johansson

4 reaktioner på ”Ny brasiliansk skogslag hotar Amazonas”

  1. Pingback: Brasilien på väg att anta ny skogslag – nya hot mot regnskogarna. | PEPPRAT RÖDGRÖNT

  2. Pingback: Brasiliens senat antog skogslag « Jordens Vänner

  3. Pingback: Brasilien antog skogslag – presidentens veto återstår « Jordens Vänner

  4. Pingback: Dilma lade veto mot delar av skogslagen « Jordens Vänner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top