Nya mätmetoder “fixar” miljömålen

När regeringen presenterade miljömålspropositionen var den en besvikelse. I stället för att ta itu med miljöproblemen har man lagt fokus på att omdefiniera hur målen mäts. Plötsligt går det att nå alla utom fyra av de 16 miljömålen.
Publicerad i Miljötidningen 2/2010

– Trollerilåda! Säger Anna Jonsson, MJV:s expert i Miljömålsrådet.
När Sveriges riksdag 1999 antog femton nationella miljömål, senare 16, var det ett stort steg för det svenska miljöarbetet.
– Systemet i sig bygger på en fantastisk tanke. Det är helt otroligt egentligen. Riksdagen var överens att vi inom en generation ska ha löst miljöproblemen, i stället för att utgå från den krassa politiska verkligheten, säger Anna Jonsson.
Miljömålsrådet, bestående av en rad generaldirektörer för statliga verk, men även experter från bland andra LRF, Svenskt Näringsliv, MJV och Naturskyddsföreningen, sattes att förvalta arbetet med målen och följa upp det med fördjupade utvärderingar. Alla statliga myndigheter har arbetat med målen och de har utgjort en hörnsten i länsstyrelsernas miljöarbete. Miljömålsrådets senaste fördjupade utvärdering hamnade på regeringens bord i juni 2009 med titeln ”Nu är det bråttom”. Då var det meningen att regeringen skulle komma med en proposition under året, men arbetet sköts upp.
– Nu är allt jätteförsenat. I utvärderingen gavs jättemånga, kanske tusen, åtgärdsförslag som skulle kunna leda till att fler miljömål uppnåddes till 2020, som är den sluttid som man satte upp från början. Men i stället för att ta itu med med dem tillsatte regeringen en ny utredning om hur miljömålsarbetet skulle organiseras, säger Anna Jonsson.
Nya mätmetoder blir gissningslek
Regeringen sa att den inte kunde prioritera mellan åtgärderna. Den nya utredningen gjordes och den 23 mars presenterade så regeringen sin proposition. Den viktigaste skillnaden mot tidigare är att man nu inte längre ska utgå enbart ifrån tillståndet i naturen när man mäter om målen uppnåtts, utan även ta hänsyn till planerade och beslutade åtgärder.
– Det är ju mer av en gissningslek. En åtgärd kanske inte får den tänkta effekten, eller kanske aldrig genomförs. I stället för att bara utgå från tillståndet i naturen för man in andra bedömningskriterier. Man ändrar den grundläggande definitionen av miljömålen, säger Anna Jonsson.
Med de nya kriterierna kan alla mål utom fyra nås. De är Giftfri miljö, God bebyggd miljö
Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv. Med det gamla systemet var det bara målet Ett skyddande ozonskikt som låg inom räckhåll.
Rådet kan läggas ner
Förslag finns nu på att ha kvar miljömålen, men lägga ner Miljömålsråsdet och i stället underställa frågan regeringen genom en parlamentarisk delegering. Argumentet är att få större politisk kontroll, men Anna Jonsson menar att den kontrollen inte saknas idag.
– Nej det är ju regeringen som ska göra politiska prioriteringar, men fram till nu har miljömålsrådet tagit fram hela underlaget och presenterat för regeringen. Om regeringen sen väljer att strunta i vissa åtgärder så syns det. Med en parlamentarisk delegering som arbetar med vad man kallar prioriterade områden minskar transparensen i hela systemet. Man riskerar att inte kunna se vilka åtgärder som väljs bort.
Naturvårdsverket föreslås få en samordnande roll, men enbart ha hand om utvärderingar och inte komma med åtgärdsförslag.
Det saknade miljömålet saknas än
I bland annat Miljömålsrådet har Miljöförbundet Jordens Vänner har drivit frågan om att svensk konsumtions miljöpåverkan i andra delar av världen borde ingå som ytterligare ett övergripande miljömål. Perspektivet har växt sig in mer och mer i miljömålsarbetet.
– Vi har varit motorn i det arbetet och det som hände var att man till slut tog fram ett förslag som var ganska bra. Det kom in en skrivning om att vi skulle ”minska vår miljöpåverkan i andra länder”. Nu har regeringen formulerat om den så att det i stället står att vi ”inte ska öka vår miljöpåverkan i andra länder”. Det har dessutom lagts till att det är miljömålsarbetet i sig som inte ska öka miljöpåverkan i andra länder. Vi har haft ett mycket bredare anslag. Nu har det urvattnats och förpliktigar inte till särskilt mycket, säger Anna Jonsson.
Emil Schön
Oppositionen på MJV:s linje
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, samtidigt som svensk miljö- och hälsopåverkan i andra länder minskar.”
Det är ett av förslagen i en flerpartimotion till riksdagen om miljömålspropositionen. Motionen kom till efter ett möte mellan MJV:s miljömåls utskott och företrädare för MP, S och vänstern i riksdagen. MJV kritiserade bland annat proppens svaga formuleringar angående vår miljöpåverkan i andra länder. Synpunkterna gick uppenbarligen in, motionärerna har använt MJV:s förslag till nytt såkallat generationsmål rakt av. Motionärerna vill också, precis som MJV, ha kvar nuvarande bedömningsgrunder för miljömålen.
Motionen innehåller också bland annat förslag om att miljörörelsen bör ges samma förutsättningar som näringslivet att medverka i dialoger i miljömålsarbetet. Hittills har ju både MJV och Naturskyddsföreningen haft representanter såväl i Miljömålsrådets expertgrupp som dess beredningsgrupper. Det har varit en viktig förutsättning för att kunna påverka arbetet. I proppen är miljörörelsens framtida roll vagt formulerad.
Annaa Mattsson – representant för MJV i Miljömålsrådets beredningsgrupp för miljömålsuppföljningFakta: Miljömålsarbetet framöver
Miljömålsutskottet fortsätter under året sprida information om framförallt svensk konsumtions miljöpåverkan i andra länder. Under våren görs också en utredning om styrmedel och åtgärder för att minska denna påverkan. En rapport ska vara klar i början av sommaren. Arbetet görs med pengar från Miljömålsrådet. Inom det projektet ryms också att plocka fram  MJV:s gamla miljöutrymmesberäkningar, jämföra med nyare fördelningsberäkningar och se hur de går att få in i miljömålssystemet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top