Nytt från utskottet Svensk skog – vad händer inom FSC?


Miljöförbundet Jordens vänners representant i FSC:s styrelse kommer att lägga ned sin röst för att markera vår organisations frustration över att många skogsföretag tillhörande Skogsindustrierna enligt vår uppfattning urholkar FSC:s varumärke. Varumärket urholkas genom brist på beslut som skulle kunna stärka FSC:s trovärdighet.

Många skogsföretag bryter även regelbundet och alltför ofta mot FSC-standarden .
Nuvarande svenska  FSC är som vi ser det ett varumärke som utger sig för att garantera att FSC-produkter produceras på ett  hållbart sätt, vilket det enligt MJV inte gör. Den biologiska mångfalden fortsätter  att utarmas och  artfattiga skogsplanteringar ersätter biologiskt rika gammelskogar. Denna fortsatta utarmning kombinerad med fortsatt giftanvändning  medför ett fortsatt förbrukande skogsbruk som enligt MJV inte är hållbart och således bryter mot FSC-standarden.
MJV är delaktig i svenska FSC:s styrelse för att värna om varumärket och bidra till att styrelsebeslut fattas som medför att FSC-märkningen garanterar att medlemmarna driver både ett ekonomiskt och ekologiskt uthålligt skogsbruk. Så är inte fallet idag.
MJV har initierat en arbetsgrupp som förhoppningsvis föreslår  FSC:s styrelse att hyggesfritt skogsbruk på ett eller annat sätt kompletterar standarden. Nuvarande hyggesbruk är förödande för många av de svenska miljömålen såsom levande skogar och bevarande av biologisk mångfald. Medvetenheten om samband artfattigdom och skogsbruksmetoder ökar men märks ännu inte inom svenska FSC.

Den nyligen tillsatta arbetsgruppen, hyggesfritt skogsbruk, där bla SCA ingår är som vi ser det ett litet steg i rätt riktning. Vår förhoppning är att FSC-standarden förnyas inom detta område. Giftanvändningen fortsätter på dispens trots beslut om förbud sedan lång tid tillbaka.
Såvida ett medlemskap för Skogsindustrierna innebär i praktiken en förbättring och en nödvändig förnyelse av svenska FSC vore det en välgärning. Framtiden får visa vad som händer. Genom att lägga ned vår röst vill vi betona allvaret i det ansvar Skogsindustrierna har för att framgent agera proaktivt och bidra till ett varumärke värt namnet.

Läs även nytt material om giftdispenserna inom FSC som Miljöförbundet Jordens Vänner motsätter sig >>

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Scroll to Top