fbpx

Utskott

Bonde- och urfolksutskottet
Bonde- och urfolksutskottet jobbar med frågor kring bönder, ursprungsfolk och naturbruk utifrån ett socialt och miljöpolitiskt perspektiv. Vi tar upp landsbygdspolitik, jordbruk, fiske, och i viss mån skogsbruk i samarbete med skogsutskottet.
Fokus är mest på Sverige men vi har även en del internationella kontakter, främst Latinamerika. Det finns en del beröringspunkter med EU utskottet, t ex jordbrukspolitik eller GMO.
I utskottet ingår även undergruppen Mudimums - mat utan djurindustri, mat utan multinationella storföretag. Den gruppen ansvarar för matfrågor, livsmedelskedjan utifrån ett maktperspektiv, och företagsmakt i matförsörjningen
Kontakt: Ellie Cijvat
Tel: 0737-78 22 42
E-post: ellie.cijvat@jordensvanner.se

Energiutskottet
Energiutskottet arbetar för ett hållbart energisystem utifrån principerna om ett energisystem baserat på sparsam och effektiv användning samt förnybara energikällor med tonvikt på småskaliga, decentraliserade och billiga lösningar som gynnar en gemensam välfärd. Kärnkraft ses som olämplig. Energiutskottet arbetar för det miljömässigt bästa sättet att hantera kärnkraftsavfall och deltar i de juridiska processerna för hantering av kärnkraftsavfall.

EU-utskottet
EU utskottet sysslar med övergripande EU frågor som t ex att kritiskt granska EU:s politik och nyliberala agenda. Vid vissa frågor är det naturligt att ha kontakt med, eller vara en resurs för, andra utskott – t ex klimatfrågan och EU:s klimatpolitik med klimatutskottet, jordbruksfrågan med bonde- och urfolksutskottet. En viktig fråga just nu är handelsavtalet TTIP som EU och USA förhandlar om. Här kan du läsa Jordens Vänners EU policy 2018
Kontakt: Tord Björk
Tel: 044-12 32 94
E-post: tord.bjork@jordensvanner.se

Gruvdrift och uranbrytningsutskottet
Gruvdrift och uranbrytningsutskottet arbetar med frågor som rör gruvdrift utifrån ett miljö- och socialt perspektiv. Vi håller kontakt med andra rörelser som är aktiva i frågan, både i Sverige och internationellt, som t ex lokala aktivistgrupper, Urbergsgruppen, Fältbiologerna, Friends of the Earth-grupper.
Det som ingår i vårt ämnesområde är gruvdrift. I frågor som rör uranbrytning samarbetar vi med energiutskottet, eftersom den frågan är nära kopplad till kärnkraft. Utskottet samarbetar med klimatutskottet i frågor som rör s k 'fracking', utvinning av skiffergas, som har liknelser med gruvdrift i och med att det är stora ingrepp i naturen och miljöfarlig verksamhet.
Kontakt: Ellie Cijvat
Tel: 0737-78 22 42
E-post: ellie.cijvat@jordensvanner.se

Klimatutskottet
- vi följer de internationella förhandlingarna och internationella folkrörelsers arbete för klimaträttvisa
- vi följer svensk klimatpolitik
- koordinerar samarbetet med andra organisationer i klimatfrågan
- deltar i olika seminarier och mobiliseringar för klimaträttvisa
Vid behov har vi kontakt med energiutskottet t ex kring frågor som rör agrobränslen, kolkraft, energiomställning. Eller med trafikutskottet angående utsläpp från transportsektorn. Vi har även samarbete med arbetsgruppen för rättvis omställning.
Uppdrag:
• Främja klimaträttviseaktivism
• Utveckla klimatpolitiska strategier
• Svara på remisser
• Vara en kunskapsresurs för styrelsen
• Bistå styrelsen med politiska ställningstaganden
• Samordna lokalföreningarnas aktioner, kampanjer från FoEE etc. inom ansvarsområdet
• Vara delaktiga i projektansökningar, genomförande av projekt och projektrapportering
Sammankallande: Li Vinthagen
Kontakt: Ellie Cijvat
Tel: 0737-78 22 42
E-post: ellie.cijvat@jordensvanner.se

Redaktionsutskottet
Ellie Cijvat
Tel: 0737-78 22 42
E-post: ellie.cijvat@ordensvanner.se

Trafikutskottet
Övergripande målet för Trafikutskottet är att verka för en omställning av samhällets transportsystem till ett energieffektivt och fossilfritt transportsystem. Det innebär att vi försöker verka för minskade transporter genom bättre bebyggelseplanering och stadsutformning. Vi förordar satsningar på järnväg, kollektivtrafik, bildelning, radikal minskning av flygtransporterna och omställning av städernas bilvägnät till förmån för gång cykel och kollektivtrafik.
Kontakt: Lars Igeland
Tel: 0738-20 30 34
E-post: lars.igeland@folkbildning.net

Utskottet för ett miljövänligt ekonomiskt system
Utskottet arbetar med att samla in och analysera information om problemen med vårt nuvarande ekonomiska system. Vårt mål är att ta fram, informera om och verka för sätt att organisera samhällsekonomin så att alla kan leva tillsammans i sann demokratisk anda, där människan, djuren och naturen, till skillnad från nu, står i centrum.
Uppdrag:
• Svara på remisser
• Vara en kunskapsresurs för styrelsen
• Bistå styrelsen med politiska ställningstaganden
• Samordna lokalföreningarnas aktioner, kampanjer från FoEE etc. inom ansvarsområdet
• Vara delaktiga i projektansökningar, genomförande av projekt och projektrapportering
Sammankallande: Per Nilsson
Kontakt: Per Nilsson
Tel: 0708 - 433514
E-post: per.nilsson@jordensvanner.se

Regnskogsutskottet
Jordens Vänners regnskogsutskott består av en grupp personer med olika bakgrund och olika specialintressen, men med ett stort gemensamt intresse för utvecklings- miljö-, klimat och rättvisefrågor såsom exempelvis naturskydd, biologisk mångfald, sociala rörelser, rättigheter för ursprungsfolk, småbönder och minoritetsgrupper och mycket mer. Vi tycker att det är viktigt att olika grupper stöttar varandra i vår gemensamma kamp för en hållbar och rättvis värld.
Uppdrag
• Svara på remisser
• Vara en kunskapsresurs för styrelsen
• Bistå styrelsen med politiska ställningstaganden
• Samordna lokalföreningarnas aktioner, kampanjer från FoEE etc. inom ansvarsområdet
• Vara delaktiga i projektansökningar, genomförande av projekt och projektrapportering
Sammankallande:
Kontakt: regnskogsutskott@jordensvanner.se

Läs mer
EU-politik 15 år efter efter Göteborgsmötet 2001

Dela gärna vår kamp!
Scroll to Top