Organisation

Jordens Vänner bildades 1971 och har idag runt 3000 medlemmar med lokalgrupper över hela landet. Föreningen är demokratiskt uppbyggd och bygger till stor del på medlemmars engagemang. Från kansliet i Göteborg kan lokalgrupper och aktivister få hjälp och stöd med allt från projektledning och samordning till tryck och utskrifter. Jordens Vänners verksamhet samordnas av styrelsen.

Medlemsgrupper

Mycket av Jordens Vänners nationella och lokala arbete bedrivs av utskott, lokalgrupper och aktivistgrupper. Vi har också informatörer som är ute på skolor och folkbildar om klimaträttvisa. Som medlem kan du söka stöd från Aktivistfonden för ett projekt kopplat till någon av våra kärnfrågor. Varje år ordnar vi nationella träffar där du som medlem har möjlighet att träffa andra engagerade från hela landet.

Internationella partnerorganisationer

Vi samarbetar med civilsamhällesorganisationer i Brasilien, Guatemala, Colombia, Ecuador och Mozambique som stödjer urfolk och landsbygdsbefolkning i deras kamp för sina rättigheter och möjligheter att skydda sina territorier och sin mark.

Utskott

Jordens Vänners utskott arbetar bland annat med att ta fram faktamaterial, hålla seminarier och studiecirklar, ordna möten med beslutsfattare och arrangera aktioner och demonstrationer.

Bonde- och urfolksutskottet
Bonde- och urfolksutskottet arbetar med frågor kopplade till bönder, urfolk och naturbruk utifrån ett socialt och miljöpolitiskt perspektiv. Utskottet jobbar med landsbygdspolitik, jordbruk, fiske och skogsbruk.
Kontakt: bu-utskott@jordensvanner.se

Fredsutkottet
Syftet med fredsutskottet är att bevaka de fredspolitiska förslag som Jordens Vänner har beslutat om. Dessa är i första hand att vi är för avskaffandet av kärnvapen och att Sverige skriver på FN:s förbud mot kärnvapen samt att vi värnar om Sveriges alliansfrihet. Vi betonar också civil beredskap som viktig för att göra Sverige och världen mindre sårbar och verkar för nedrustning och avspänning för att frigöra resurser för social och ekologisk omställning. Vi motsätter oss skapandet av fiendebilder och trakasserier samt förtryck av folkrörelser varhelst det sker.
Utskottets arbete bygger på att motivera medlemmar och miljöintresserade till att se att fred och miljö hänger samman och bidra till att småbrukares och ett socio-ekologiskt synsätt lyfts fram för att förstå och lösa vår tids konflikter.
Kontakt: fredsutskottet@jordensvanner.se

EU-utskottet
EU-utskottet granskar kritiskt EU:s politik och nyliberala agenda. Fokus är de handelsavtal som förhandlas mellan EU och andra delar av världen, såsom handelsavtalet mellan EU och Mercosur.
Kontakt: eu@jordensvanner.se

Trafikutskottet
Trafikutskottet arbetar för minskade transporter genom bättre stadsplaneringar och satsningar på järnväg, kollektivtrafik och cykelvägar. De arbetar också för en radikal minskning av flygtransporterna. Målet för Trafikutskottet är att verka för en omställning till ett energieffektivt och fossilfritt transportsystem.
Kontakt: trafikutskott@jordensvanner.se

Utskottet för ett miljövänligt ekonomiskt system
Utskottet arbetar med att samla in och analysera information om problemen med vårt nuvarande ekonomiska system. Målet är att ta fram, informera om och verka för sätt att organisera samhällsekonomin så att alla kan leva tillsammans i sann demokratisk anda, där människor, djur och natur prioriteras framför ekonomiska intressen.
Kontakt: miljovanligekonomi@jordensvanner.se

Styrelsen

Ordföranden
Nastaran Zargari
Rikard Rudolfsson

Kassör
Stig Peterström

Ledamöter
Björn Forsberg
Carolina Moretti
Eddie Olsson
Karin Edstedt
Karmapriya Muschött
Smilla Elisabetsdotter Ubbe

Suppleanter
Gabriella Westberg
Maria Pettersson

Scroll to Top