Utskott

Bonde- och urfolksutskottet
Bonde- och urfolksutskottet jobbar med frågor kring bönder, ursprungsfolk och naturbruk utifrån ett socialt och miljöpolitiskt perspektiv. Vi tar upp landsbygdspolitik, jordbruk, fiske, och i viss mån skogsbruk i samarbete med skogsutskottet.
Fokus är mest på Sverige men vi har även en del internationella kontakter, främst i Latinamerika. Det finns en del beröringspunkter med EU-utskottet, t. ex. jordbrukspolitik eller GMO.
I utskottet ingår även undergruppen Mudimums - mat utan djurindustri, mat utan multinationella storföretag. Den gruppen ansvarar för matfrågor, livsmedelskedjan utifrån ett maktperspektiv, och företagsmakt i matförsörjningen
Kontakt: Ellie Cijvat
Tel: 0737-78 22 42
E-post: ellie.cijvat@jordensvanner.se

 

EU-utskottet
EU utskottet sysslar med övergripande EU frågor som t ex att kritiskt granska EU:s politik och nyliberala agenda. Vid vissa frågor är det naturligt att ha kontakt med, eller vara en resurs för, andra utskott – t ex klimatfrågan och EU:s klimatpolitik med klimatutskottet, jordbruksfrågan med bonde- och urfolksutskottet. En viktig fråga just nu är handelsavtalet TTIP som EU och USA förhandlar om. Här kan du läsa Jordens Vänners EU policy 2018
Kontakt: Tord Björk
Tel: 044-12 32 94
E-post: tord.bjork@jordensvanner.se

 

Trafikutskottet
Övergripande målet för Trafikutskottet är att verka för en omställning av samhällets transportsystem till ett energieffektivt och fossilfritt transportsystem. Det innebär att vi försöker verka för minskade transporter genom bättre bebyggelseplanering och stadsutformning. Vi förordar satsningar på järnväg, kollektivtrafik, bildelning, radikal minskning av flygtransporterna och omställning av städernas bilvägnät till förmån för gång cykel och kollektivtrafik.
Kontakt: Lars Igeland
Tel: 0738-20 30 34
E-post: lars.igeland@folkbildning.net

 

Utskottet för ett miljövänligt ekonomiskt system
Utskottet arbetar med att samla in och analysera information om problemen med vårt nuvarande ekonomiska system. Vårt mål är att ta fram, informera om och verka för sätt att organisera samhällsekonomin så att alla kan leva tillsammans i sann demokratisk anda, där människan, djuren och naturen, till skillnad från nu, står i centrum.
Uppdrag:
• Svara på remisser
• Vara en kunskapsresurs för styrelsen
• Bistå styrelsen med politiska ställningstaganden
• Samordna lokalföreningarnas aktioner, kampanjer från FoEE etc. inom ansvarsområdet
• Vara delaktiga i projektansökningar, genomförande av projekt och projektrapportering
Sammankallande: Per Nilsson
Kontakt: Per Nilsson
Tel: 0708 - 433514
E-post: per.nilsson@jordensvanner.se

 

Scroll to Top