Oroande minskning av insekter – hur kommer regeringen att agera?

Fjärilar och andra flygande insekter har försvunnit i rasande takt de senaste decennierna.
Med anledning av rapporterna om drastiskt minskade mängder insekter i Europa har Jordens Vänner skrivit ett  brev till regeringen. Brevet är undertecknat av våra två ordförande Andrea Söderblom-Tay och Imanol Rubio Bertilsson.
Brevet går att läsa i sin helhet här:

Oroande minskning av insekter – hur kommer regeringen att agera?

Häromveckan kunde vi läsa i ledande svenska och internationella medier om en tysk studie som visar att antalet flygande insekter har minskat med mer än 75% på mindre än 30 år. Studien tycks vara unik i sitt slag såtillvida att den har jämfört den totala mängden flygande insekter över en längre tid istället för att titta på enstaka arter, men forskare som har uttalat sig gällande studien menar att resultaten kan peka på att motsvarande minskning har skett även i andra länder. Mätningarna gjordes i naturreservat och det är speciellt oroande att en så stor minskning har skett i områden som är skyddade från exploatering och användning av bekämpningsmedel.
Forskare vet idag inte vad som har orsakat den kraftiga minskningen, men menar att flera faktorer troligen samspelar. Användning av bekämpningsmedel såsom neonikotinoider, omdaningen av jordbrukslandskapet i riktning mot att domineras allt mer av monokulturer, samt klimatförändringar pekas ut som möjliga förklaringar.
Insekter har flera viktiga roller i ekosystemen och därmed även i jordbruket. Bland annat står de för en stor del av pollineringen av grödor och har en viktig roll i bekämpning av skadedjur. Insekter är också viktiga som föda åt exempelvis fåglar och bidrar till nedbrytningen av döda djur. Om insekterna försvann från jordbrukslandskapet skulle det alltså få enorma konsekvenser. Forskare som har uttalat sig om den aktuella studien talar om ett ”ekologiskt Armageddon” och risk för en total kollaps för ekosystemen.
Med anledning av detta frågar vi nu landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och miljöminister Karolina Skog: Hur kommer den svenska regeringen att agera? Vilka åtgärder kommer ni att vidta i Sverige och inom EU för att förbättra kunskapsläget och vända utvecklingen för att trygga vår framtida matförsörjning och den biologiska mångfalden?
Andrea Söderblom-Tay
Imanol Rubio Bertilsson
Ordförande Jordens Vänner
Nu väntar vi på svar.

Scroll to Top