Pressmeddelande: Jordens Vänner tillstyrker förslaget om flygskatt från 1 januari 2018

Flygtrafiken måste minska, och det måste ske på ett rättvist sätt.
Jordens Vänner tillstyrker förslaget om flygskatt från 1 januari 2018. Det är helt självklart att flyget liksom andra transportslag skall betala för sina miljökonsekvenser. Om intentionerna i Parisavtalet (temperaturökning under 2 grader, med ambition 1,5 grader) skall kunna infrias måste flygtrafiken minska. Sverige har haft en extremt snabb ökning av flyget, mycket tack vara de mycket låga priserna. Priset för flygresor har sjunkit med 10 procent de senaste 15 åren (samtidigt som lönerna har ökat kraftigt). En av anledningarna till de låga priserna är att Sverige subventionerar flyget genom uteblivna skatter och avgifter. Mot bakgrund av klimatforskningens allvarliga varningar och Sveriges klimatmål är denna situation orimlig.
De frivilliga uppgörelser som tagits fram inom flygbranschen internationellt är helt otillräckliga, och medger fortsatt ökade utsläpp under många år. Därefter ska utsläppen kunna klimatkompenseras – alltså inte minskas utan tillåtas fortsätta öka. EU:s utsläppshandel är också tandlös då det finns ett överflöd av utsläppsrätter.
Sverige måste självklart verka för bindande internationella regler, tex att avskaffa det internationella förbudet för bränsleskatt från 1944 som är helt föråldrat. Men erfarenheterna visar att det kommer att ta alltför lång tid att minska flygets utsläpp med globala avtal, och i väntan på dessa är det viktigt att land efter land skärper sina regler.
De förslag som utredningen lägger på skattenivåer är otillräckliga. Särskilt gäller detta internationella flygresor. Till och med Naturvårdsverket visar att kostnaden för utsläppen är 10-15 gånger högre än de föreslagna skattesatserna. De föreslagna avgifterna i Sverige och Europa räcker inte heller för att ge rätt signal för resandet. Det skall alltid vara billigare att ta tåget än flyget i Sverige och Europa.
Jordens Vänner är egentligen emot principen att den som har mycket pengar skall kunna förstöra planeten genom att betala sig fri. Det skall inte gå att hota hela vår civilisation genom att ”betala rätt pris”. Flygtrafiken måste minska, och det måste ske på ett rättvist sätt.
I det akuta läge som vi befinner oss behövs en rad åtgärder, bland annat att göra stora satsningar på miljövänligare transportmedel såsom höghastighetståg där längre resor i Sverige och Europa kan ske miljövänligt och tidseffektivt.
När det gäller flyget mer specifikt anser Jordens Vänner att utredningen och förslagen i den är otillräckliga men det är ingen anledning att avstå från att genomföra dem som ett första steg i rätt riktning.
Vi föreslår:
– Inför flygskatt från januari 2018 men minst följande belopp:
200 kr för resa inom Sverige och Europa, 80 kr för övre Norrland och Gotland.
500 kr för resor utanför Europa upp till 600 mil.
1000 kr för resor över 600 mil.
– Sverige bör ta initiativ för att avskaffa det internationella förbudet för bränsleskatt.
-Sverige måste gå samman med andra länder som tar målen i Parisavtalet på allvar och utforma gemensamma styrmedel för minskad flygtrafik.
– Offentliga myndigheter skall ersätta onödiga flygresor med tåg och digitala konferenser.
 
Stockholm-Göteborg-Umeå februari 2017
Andrea Söderblom-Tay, ordförande, Mattias Nilsson Trafikutskottet, Li Vinthagen Klimatutskottet
För frågor, kontakta Andrea Söderblom-Tay (andrea.soderblom-tay@hotmail.com eller 073- 939 70 28)
 
Läs det fullständiga remissvaret här: Flygskatt – Yttrande från Jordens Vänner 2017

Scroll to Top