Pressmeddelande från Jordens Vänner

Trafikverket har ännu en gång glömt bort fyrstegsprincipen i planeringen av tvärförbindelse Södertörn

Ytterligare en gång driver Trafikverket på för bygget av en trafikalstrande stadsmotorväg. Detta trots att det går rakt emot deras egna beräkningar om att för att klara det av riksdagen beslutade klimatmålet för inrikes transporter krävs trafikminskningar, och att detta främst är genomförbart i storstadsregioner.

Jordens Vänner är starkt kritiska till att Trafikverket nu lägger fram vägplanen för Tvärförbindelse Södertörn. Föreningen menar att förslaget direkt motverkar det av riksdagen fastställda klimatmålet att utsläppen från inrikes transporter ska ha minskat med 70 procent till år 2030.

– Trafikverket har ett tydligt ansvar för att klimatmålet ska kunna uppnås och har själva konstaterat att utsläppsminskningarna sker alldeles för långsamt för att klara målet. Men istället för att ta konsekvenserna av detta i sitt planeringsarbete fortsätter verket att driva på för trafikalstrande vägar och skjuter hela klimatfrågan ifrån sig genom att hänvisa till politiskt omöjliga lösningar som mycket kraftigt höjda diesel- och bensinpriser, säger Jordens Vänners ordförande Mikael Sundström.

Föreningen menar också att Trafikverket i fallet Tvärförbindelse Södertörn har frångått sin egen fyrstegsprincip. Alternativet att bygga ut helt eller partiellt dubbelspår på befintlig järnväg till Nynäshamn är inte utrett, trots att möjligheten att effektivt transportera såväl lastbilar som containers på järnväg finns och används i Europa.

– Vi är medvetna om att den nya hamnen i Nynäshamn kommer att öka transportbehovet, men på vilket sätt har Trafikverket i det här fallet tänkt om, optimerat eller tittat på möjligheten att bygga om innan man ritade upp en vägkorridor rakt genom ett av Stockholms viktigaste naturområden? Det faktum att man inte ens ordentligt har undersökt möjligheten att komplettera befintliga järnvägsspår till Nynäshamn med helt eller partiellt dubbelspår, och köra gods och tung trafik på järnväg för omlastning norr och söder om Stockholm, visar på att man inte tar sitt eget regelverk på allvar, fortsätter Mikael Sundström

Jordens Vänner anser att regeringen nu behöver ta över hanteringen av vägplanen och skicka tillbaka tydliga direktiv till Trafikverket om att utreda alternativ som inte leder till trafik- och utsläppsökningar.

– Att Trafikverket mitt i en klimatkris och med tydliga mål om utsläppsminskningar från transporter lägger fram ett förslag som kommer att öka trafiken och utsläppen tyder på allvarliga organisatoriska problem. Det är uppenbart att det finns delar av Trafikverket som anser att de inte behöver bry sig om styrande mål, och istället agerar “som man alltid har gjort”. Det här kan regeringen omöjligt tillåta utan att alternativ som godstransport via järnväg och inrikes sjötransporter har utretts på djupet.

Läs föreningens remissvar här  

Scroll to Top