Remissvar vägplan för väg 259 Tvärförbindelsen Södertörn

Sammanfattning:

Miljöorganisationen Jordens Vänner är starkt kritiska till den föreslagna vägplanen för tvärförbindelse Södertörn och anser att Trafikverket med detta projekt direkt motverkar de miljö- och klimatmål som Sveriges Riksdag har beslutat om och dessutom bryter mot den fyrstegsprincip som ska ligga till grund för alla stora infrastrukturprojektsatsningar. Föreningen anser att allt arbete med vägen ska avbrytas

Synpunkter:

Bryter mot riksdagens mål

Jordens Vänner anser att det är djupt problematiskt att Trafikverket föreslår en ny stadsmotorväg som enligt deras egna uppgifter kommer att öka trafiken och därmed klimatutsläppen, samtidigt som det finns ett mycket tydligt mål fastställt av Sveriges Riksdag om att klimatutsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030.

Jordens Vänner menar att det med de tydliga mål som finns om minskade klimatutsläpp från inrikes transporter är totalt kontraproduktiv att planera för en ny stadsmotorväg som kommer att leda både till ökade trafikmängder och ökat transportarbete.

Koncensus om att stadstrafiken behöver minska

Det finns en tydlig konsensus om att transportarbetet måste minska för att nå de fastställda klimatmålen. Det finns också en tydlig konsensus om att denna trafikminskning i första hand måste ske i stadsnära områden, där alternativa transportsätt finns eller är ekonomiskt möjliga att bygga ut kollektivtrafiken. Detta synsätt delas officiellt även av Trafikverket. Tvärförbindelse Södertörn går alltså rakt emot även de slutsatser som Trafikverket tidigare öppet har redovisat. Trafikverkets val att trots det föreslå att vägprojektet drivs vidare, tyder på djupa splittringar i den statliga organisationen där delar av verket ”lever sitt eget liv” och anser att man inte behöver ta hänsyn till klimat, miljö eller de principer som Trafikverket i övrigt har fastslagit är nödvändiga för att nå riksdagens klimatmål.

Enligt Trafikverkets utredningsunderlag skulle Tvärförbindelse Södertörn också ge kraftiga bullerstörningar och intrång i viktiga naturområden för biologisk mångfald samt viktiga rekreations- och friluftsområden.

Ett organisatoriskt problem

Att Trafikverkets ledning inte klarar att hålla ihop organisationen och förankra de nya hänsynstaganden som är fastställd och ingår som tydliga direktiv i verkets uppdrag, utan istället väljer att gå vidare med ett förslag som bygger på gamla ”så har vi alltid gjort” visar på något djupt problematiskt som riskerar att leda till att riksdagens klimatmål för inrikes transporter inte kommer att nås.    

Fyrstegsprincipen har frångåtts

Jordens Vänner är väl insatta i att den nya Norvikshamnen kommer att leda till ett ökat transportbehov, men anser att det är obegripligt att en utbyggnad av Nynäsbanan inte har utretts ordentligt som ett alternativ. Vi anser att Trafikverket med detta helt har frångått den fyrstegsprincip som ska gälla för alla stora infrastruktursatsningar.

Vi menar att Trafikverket initialt och på djupet borde ha utrett möjligheten att bygga dubbelspår helt eller partiellt mellan Västerhaninge och Nynäshamn, och med en omlastningscentral vid Norvik sett över möjligheten att lasta containers och tung trafik på järnvägen på samma sätt som det finns exempel på från den europeiska kontinenten. Istället för att på djupet undersöka möjligheterna att tänka nytt, optimera och bygga om befintlig infrastruktur (steg 1, 2 och 3 i verkets egna fyrstegsprincip) för att lösa transportproblemet har Trafikverket valt att utgå ifrån en vägkorridor över Södertörn, och därmed helt missat det första stegen i den fastslagna fyrstegsprincipen. Här behöver Trafikverket göra om och göra rätt – alternativet att låta gods och tung trafik från Norvikshamnen gå på järnväg behöver utredas på djupet.  

Långa tunnlar ökar antalet förtida döda

Jordens Vänner ser också med förvåning på hur Trafikverkets i sin nollvision för döda och skadade i trafiken återigen väljer att totalt ignorera de stora problem med luftföroreningar som finns kopplade till långa tunnlar. Höga halter av luftföroreningar som ansamlas i långa tunnlar med höga trafikflöden bidrar till att fler människor dör i förtid i hjärt- och lungsjukdomar samt cancer, och att stora mängder människor får försämrad hälsa, inklusive ökade astma- och allergiproblem hos barn och ungdomar. Trafikverket behöver göra en samlad bedömning av de hälsokonsekvenser som de nu påbörjade eller planerade vägtunnelprojekt kommer att få och räkna in dessa som en del av verkets nollvision.

Scroll to Top