Replik: Minskad bilism den enda vägen

Medlemmen Sven Broqvist replikerar Vetenskapsradion Klotet efter att ha lyssnat på ett program om mineralutvinning för teknik:
Jag lyssnade på Vetenskapsradion Klotet den 6/5 då det handlade om jakten på mineraler som finns på havets botten, bl.a. för metaller till batterier i elbilar. Vi fick höra om de allvarliga hot mot havsmiljön och de mängder av livsformer som finns på havsbotten denna utvinning medför. Det talades även om de stora arbetsmiljöproblem det innebär att bryta mineralerna på land.
Många av dem som lyssnar på programmet kan få intrycket av att det här gäller att välja mellan pest och kolera – ska dessa mineraler brytas på havsbotten eller på land, båda alternativen leder ju till stora miljöproblem? – eller ska valet vara mellan att överhuvudtaget bryta sådana mineraler – eller att även i framtiden fortsätta med fossila bränslen med de allvarliga hot mot klimatet som det skulle innebära? – finns det inte något ytterligare alternativ?
I slutet av programmet nämndes kortfattat ett sådant alternativ, då en person, Frida Bengtsson från Greenpeace intervjuades. Hon nämnde bl.a. att det behövs cirkulär ekonomi med återvinning, att vi måste ställa om och åka mindre bil. Då kanske några lyssnare reagerar och tänker att detta bara är orealistiska tankar från miljöorganisationer som man inte kan ta på allvar. Jag som skriver dessa rader är med i en miljöorganisation, Jordens Vänner – och jag vill då mycket allvarligt påpeka – att det inte bara är vi från olika miljöorganisationer, som anser att det är nödvändigt att ställa om samhället och minska bilismen. Detta förs även fram av flera statliga myndigheter och av många forskare.
För att klara trafikens del i klimatproblemen, har Naturvårdsverket och flera andra myndigheter och trafikforskare sedan ett flertal år tillbaka sagt att det är nödvändigt med samhällsförändringar – att det är nödvändigt att på olika sätt förändra samhället, så att vi minskar det totala behovet av transporter (de kallar det för ett transporteffektivt samhälle) – och att vi då får en kraftig minskning av bilismen, lastbilstrafiken och flyget. Det räcker inte med tekniska åtgärder som elbilar och biobränslen, även om sådant också behövs. De brukar tala om att åtgärder för att få en fossilfri transportsektor behöver stå på tre ben – biobränslen, fordon (energisnålare bilar och elbilar) och ett transporteffektivt samhälle. De säger att det inte räcker med ett eller två av benen utan att alla tre behövs, och att det är det tredje benet “ett transporteffektivt samhälle” som hittills har gått sämst.
Men politiker som uttalar sig i massmedia om trafikens del av klimatproblemet, pratar nästan uteslutande om tekniska åtgärder som biobränslen och elbilar, även om de borde känna till vad som framförts av myndigheter och forskare. Men om politikerna inte också vidtar åtgärder för att förändra samhället så att vi minskar bilismen – “det tredje benet” – kommer vi aldrig att klara klimatproblemen.
I samband med coronakrisen har det skett mycket som är tragiskt; sjukdom, dödsfall och arbetslöshet. Men några av de händelser som ägt rum har även bidragit till ett minskat transportbehov och en minskning av bilismen med minskade luftföroreningar och växthusgasutsläpp som följd. Jag tänker på att många nu arbetar hemifrån, och att många möten, tjänsteresor, seminarier och konferenser har ersatts med digitala möten, samt att många nu semestrar eller planerar att semestra på närmare håll, här i landet eller i den egna landsdelen istället för att flyga till andra sidan av jorden. I stället för panikartade åtgärder till följd av coronakrisen skulle det behövas en ordnad, rättvis klimatomställning på något eller några års sikt, så att personer som arbetar i branscher som drabbas av minskad sysselsättning får tid att ställa om och utbilda sig till något annat. Ett exempel på en av alla de åtgärder som skulle behövas för att ställa om transportsektorn till fossilfrihet. I samband med krisen har många nu också fått upp ögonen på hur viktigt det vore att ha beredskapslager och en ökande grad av inhemsk produktion eller närproduktion, framförallt av livsmedel och sjukvårdsmaterial men även av andra varor, istället för att varor skickas kors och tvärs över jordklotet. Det finns ett ordspråk som säger att man inte ska gå över ån efter vatten.
Politikerna lägger idag även ut stora pengar på åtgärder som förvärrar klimatproblemen – genom att besluta om infrastrukturutbyggnader för bilismen och flyget som bl.a. motorvägsutbyggnader, stora parkeringsanläggningar, utbyggnader av externa köpcentrum och flygplatser – åtgärder som inducerar ökad biltrafik och ökar växthusgasutsläppen. Om politikerna tog klimatproblemen på allvar, så borde det bli ett omedelbart stopp för sådana utbyggnader. Jag ska här citera en mening ur en klimatrapport som kom ut från Naturvårdsverket i november 2017: “Inte minst är det av största vikt att investeringar i transportinfrastruktur som motverkar klimatmålen inte genomförs“. Så skrev alltså Naturvårdsverket.
De transporter som verkligen behövs borde då i första hand gå med gång- och cykeltrafik och med miljövänlig kollektivtrafik som tågtrafik. För att klara detta behövs en kombination av åtgärder, som begränsar det miljöskadliga, och åtgärder, som förbättrar det miljövänliga samt bättre information. Bl.a. skulle det behövas informationskampanjer för att förklara nödvändigheten i att ställa om transportsystemet.
Sedan finns det naturligtvis en del transporter som även i framtiden inte kan ske på annat sätt än med med bil, men då bör dessa inte vara fler än att deras miljöproblem kan klaras med tekniska åtgärder såsom biobränslen och el.
Hittills (i varje fall före coronakrisen) kan man konstatera, om man ser på kurvor över trafikutvecklingen för persontransporter i Sverige, att den totala trafikmängden och mängden biltrafik här i Sverige uttryckt i personkilometer ständigt ökat enligt kurvor som pekar snett upp mot himlen, detsamma gäller lastbilstrafiken och flyget, åtminstone utrikesflyget. Om politikerna skulle vilja få en fossilfri transportsektor med enbart tekniska åtgärder utan att minska bilismen och den nuvarande trafikutvecklingen, s skulle det innebära att uttaget av biobränsle från bl.a. skogen samt bl.a. brytning av metaller för batterier för elbilar ständigt måste öka i all evighet. När det gäller brytning av jordartsmetaller, så har ni talat om de stora miljöproblem som detta kan orsaka och att det också är en ändlig naturresurs. Skogen är visserligen inte det, men det vore ändå en orimlighet att ständigt ta ut ökande mängder av biobränsle från skogen i all evighet. Jordklotet kan ju inte växa.

I TV-programmet Opinion Live den 12/9 2019, talades det om ev. brytning av material till elbilar. Det nämndes då bl.a. att det finns slagghögar som innehåller sådant material. Det frågades om det skulle räcka att ta material från sådana högar istället för att starta nya gruvor. En professor som medverkade i programmet svarade ungefär så här: “I en växande ekonomi, kommer det i längden inte att räcka med att ta material från slagghögar” Angående detta vill jag kommentera: Nej, om bilismen och all annan konsumtion ständigt ska växa så kommer inga naturresurser i världen att räcka. Vi vet att vi i Sverige idag lever som om vi hade 4,2 jordklot. Men om vi istället skulle lyssna på vad Naturvårdsverket och andra myndigheter och trafikforskare länge har sagt (och samtidigt få en utveckling mot kraftig minskning av bilism och av transportbehovet), så borde material från slagghögar plus återvinning av material från kasserade saker (som bl.a. bilar) kunna räcka utan mineralbrytning varken på land eller på havsbotten.

När det gäller corona lyssnar politikerna på experter på Folkhälsomyndigheten. När det gäller klimat struntar politikerna tyvärr i vad experterna säger. Det är ju livsnödvändigt att vi klarar klimatproblemen här på jorden. Om politikerna inte vill eller vågar säga att vi bl.a. måste vidta åtgärder för att MINSKA BILISMEN, så är det nödvändigt att detta förs fram från annat håll – och här borde media ha en nyckelroll, inte minst Vetenskapsradion Klotet.

Sven Broqvist

Scroll to Top